Algemene Ledenvergadering regio ZHZ

Woensdag 12 maart zal er weer de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering in onze regio gehouden worden. Al meer dan een jaar heeft onze regio geen voorzitter en per 1 mei 1997 zal Lody Sonneveld zijn functies als secretaris en afgevaardigde moeten neerleggen, omdat hij dan naar de provincie Groningen verhuist. Dus voor het voortbestaan van onze regio zijn kandidaten voor deze functies dringend gewenst. Als u het belangrijk vindt dat regio Zuid-Holland-Zuid blijft bestaan en u wilt enige tijd beschikbaar stellen om u voor de regio in te zetten, meldt u zich dan telefonisch, schriftelijk of via AcoNet bij de secretaris aan als kandidaat. Adres:

Lody Sonneveld, Vredenburg 86, 3328 DH Dordrecht Telefoon: 078-6177502 Pointnr. AcoNet: 77:8500/205.2

Agenda

1. Opening

2. Mededelingen van het bestuur

3. Ingekomen stukken

4. Financiëel verslag 1995

5. Begroting 1996

6. Benoeming kascommissie

7. Bestuursverkiezing

8. Activiteiten en toekomst regio ZHZ

9. Rondvraag en wat verder ter tafel komt

10. Sluiting

Jaarverslag 1996

In 1996 liep het aantal bezoekers van de regiobijeenkomsten helaas weer verder terug. In 1995 werden de regio-avonden in Spijkenisse nog gemiddeld door zo'n 12 man bezocht, terwijl er in Zwijndrecht gemiddeld 5 mensen kwamen. Afgelopen jaar bezochten nog maar gemiddeld 8 man de regiobijeenkomsten in Spijkenisse. In januari van 1996 werd de laatste bijeenkomst in Zwijndrecht gehouden.

De voorgaande maanden bleek er namelijk praktisch geen belangstelling meer voor deze bijeenkomsten.

Op de ALV van 1996 waren er slechts drie bestuursleden aanwezig. Dat was voor de toenmalige penningmeester Ab Veenendaal aanleiding om zijn functie neer te leggen. Gelukkig werd Rick Dresia naderhand bereid gevonden deze taak op zich te nemen, doch de functie van voorzitter bleef helaas vacant.

Inderdaad, dit jaar wat sombere geluiden uit onze regio. Ook in andere regio's blijken de bezoekersaantallen terug te lopen. Zou de computer werkelijk al zo'n vaste plaats in ieders huishouden hebben ingenomen, dat men het niet meer de moeite vindt om daar speciale bijeenkomsten voor te houden? En draaien alle computers al zo probleemloos dat men de steun en hulp van regioleden kan ontberen? Oke, met steeds drukker geraadpleegde media als Inter- en AcoNet zijn een heleboel problemen op te lossen en ook kan men daar snel en makkelijk informatie over produkten inwinnen.

Maar juist de regiobijeenkomsten blijven bij uitstek geschikt om kennis te maken met soft- en hardware, omdat je daar vaak zelf kan uittesten of zo'n produkt naar wens functioneert. Wellicht is het zinvoller om slechts 2 of 3 keer per jaar een regiobijeenkomst te houden, maar dan wel een bijeenkomst, waar van alles te beleven valt. Een soort mini landelijke dag. Wij hopen dan ook van harte dat u op de Algemene Ledenvergadering van regio ZHZ zal verschijnen, zodat over dit soort zaken wat meer duidelijkheid zal ontstaan.

Hartelijke groeten, Lody Sonneveld.