College van Beroep
(tekst op verzoek ongecorrigeerd, red.)

Zoals u misschien weet zijn er op 16 november 1996 j.l. een aantal wijzigingen aangebracht in het algemeen regelement van onze vereniging. Eén van deze wijzigingen is de instelling van een zogenaamd College van Beroep. Dit College van Beroep heeft als taak de behandeling van alle in het algemeen regelement aangegeven beroepsprocedures bovendien behandeld het ook alle klachten en bezwaren waarvoor in het algemeen regelement geen procedure is voorzien.

Het College bestaat uit drie leden en twee plaatsvervangende leden. Zij mogen uiteraard geen bestuursfunctie vervullen. Deze leden kunnen door elk lid van de vereniging worden voorgedragen bij de secretaris van het hoofdbestuur. Deze voordracht moet schriftelijk worden gedaan en een ondertekende bereidverklaring van de voorgedragen kandidaat moet worden bijgevoegd. De benoeming van de leden van het college geschied door de Raad van Afgevaardigden en wel voor de termijn van drie jaar. Mocht er in de tussentijd een vacature ontstaan dan wordt een nieuw lid benoemd. Maar hoe gaat zo'n beroepsprocedure in zijn werk zult u zich misschien afvragen. Om beroep in te stellen stuurt u een beroepsschrift naar het College van Beroep, natuurlijk stuurt u afschriften van alle op de zaak betrekking hebbende stukken mee.

De datum waarop het beroepsschrift op het secretariaatsadres wordt ontvangen, geldt als datum waarop het beroep wordt geacht te zijn ingesteld. U ontvangt dan zo snel mogelijk bericht welke leden u zaak zullen behandelen. Het kan dan voorkomen dat u liever heeft dat enkele leden worden vervangen door een ander lid. U kunt hiervoor een verzoek indienen bij het college uiteraard onder opgave van reden. U krijgt hierover uiteraard zo snel mogelijk antwoord hierover. Het College kan ieder lid binnen de vereniging oproepen om te verschijnen, u bent dan verplicht om te verschijnen net zoals bij een "echte" rechtbank. Het college zal binnen drie maanden uitspraak doen en deze via aangetekende post aan u versturen. De uitspraak is uiteraard bindend voor bijde partijen. Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat van het College van Beroep.

Het adres van het college van beroep is:
Big Ben Club t.a.v. het secretariaat van het College van Beroep
Postbus 1189 6801 BD Arnhem

Of voor post in elektronische vorm:
Aconet : 77:8500/504.1189
Internet : bigben@nedernet.nl
Waar u uw E-mail dan richt aan het secretariaat van het college van beroep.