Kletspraat(je)
van de immer onbekende hand van Bad BatmanZachtjes ruisen de bladeren van de hoog oprijzende bomen in een lichte bries.
De maan zendt haar door wolkensluiers gezeefde licht naar de open plekken in het bos, die er daardoor een weinig bleek en koud aandoend uitzien.
Een enkel nachtdier ritselt door het struikgewas, zorgvuldig het open veld mijdend. Een bosuil wendt zijn kop naar het knisperende geluid van opzij gedrukte bladeren en wacht. Onverstoorbaar.
Een nachtvlinder zwivvelt rond het blad van een borstelige struik, gevangen in een zilveren klad maanlicht. Verder is het stil in het bos. Doodstil.

Het is stil in het Acobos. Ligt het aan de tijd van het jaar? Aan zinderende verwachting, opgeroepen door de belofte van een nieuw ontluikend voorjaar?
Het is nochtans een onmiskenbaar feit dat het Acobos er ietwat verlaten bij ligt. Zo hier en daar vernemen wij wat bijpraat-berichten van Marsupilami. Soms wordt de aandacht eventjes getrokken door een uitroep van Pennie, of een verdwaalde boodschap van Alexander Blackbird. Maar de lach der Hyena's klinkt niet of nauwelijks meer rond, de Roze Panter pommelt minder en minder, nu hij in een zware en tijdrovende verhuizing verwikkeld is.

De vermanende woorden van Kip Drie dringen mondjesmaat door tot het Bos en Marsupilami grijpt terug naar oude, bijna verjaarde, berichten; namijmerend lijkt het wel, over de goede oude tijd waarin de stemmen van vele dieren in het Bos te horen waren, schreeuwend, triomfantelijk, bedeesd, verlegen, brutaal of spottend. Nog niet zo lang geleden kon men in het Acobos al deze varianten meemaken, die nu nog slechts als herinnering achterblijven in onze geest om tenminste toch behouden te blijven voor het nageslacht.

Tijdens deze hoogtij-dagen, maar zeker ook gedurende de nu nachtelijke stilte, zweeft er één boven het Bos die dit alles nauwlettend in de gaten houdt. In de nacht zwart en onzichtbaar, overdag schuilend in schaduwvolle streken overziet Batman het geheel. Ook Batman ondervindt de gevolgen van de Stilte van de Nacht, en mijmert weemoedig over voorbije tijden, tijden waarin het Bos vol was met actie en reactie. Er gebeurt niet zo veel meer in het Bos. Er gebeurt eigenlijk niet zo veel meer in het gehele Acoland. Ook andere gebieden lijken verstomd de laatste tijd. En zelfs het buitenland, in de vorm van Internet, is onder de invloed van deze verstillende periode. Ook daar doet zich het verschijnsel voor van opdrogende berichten-stromen, van slechts druppelende schrijfsel-beken, waarbij alleen de doelgerichte nieuws-watervallen nog interesses levendig houden. Maar deze zijn niet zo erg interessant voor de stille Beesten in het Acobos.

Waarschijnlijk zal de nu heersende Stilte een stilte voor de storm blijken te zijn, waardoor - mét het Voorjaar - de letter-rivieren weer tot leven komen en tesamen vloedgolven van meningen en gevoelens doen ontstaan, het Bos zodoende voeding gevend, zodat de Acobeesten hun winterslaap afbreken en wederom Leven brengen in de schijnbaar uitgebluste Klets-natuur.

Zoals hierboven reeds vermeld druppelden er bij tijd en wijle wel degelijk enkele verspreide berichtjes het Bos binnen. Eén ervan (van De Zeurkrokodil aan Hyena) beschuldigde Batman ervan dat hij 'achter liep'.
Wel 'twee maanden'! Dat is ten eerste waar, en ten tweede logisch.
Immers: Bad Batman geeft de gebeurtenissen in het Acobos weer, zodat de berichten in dit blad uiteraard niet anders kunnen doen dan achter de feiten aanhollen. Deze column is géén kristallen bol, deze stukjes worden niet eventjes uit de duim gezogen of uit Het Grote Sprookjesboek overgeschreven. Neen, de berichtgeving in Uw eigenste Asterisk is op het moment van schrijven - hetwelk inderdaad één tot twéé maanden vóór de publikatie ervan plaats vindt - kersvers en up-to-date. Of verwacht De Zeurkrokodil soms ook dat in zijn ochtendblad de gebeurtenissen van de komende dag vermeld zullen staan? Liefst nog van de gehele komende week zeker? :-) Om een indruk te geven: vandaag wijst de klok van Batman 'zondag 2 maart 1997' aan, waarbij gerust gerekend mag worden op een publikatie in april of mei. Vandaar dus, Krok.

Een bericht van Kees Grinwis gedateerd op 11 januari rijt oude wonden open op Klets. In het Bos vertoefden toenmaals vele zeer verschillende Acobeesten, welke de een na de ander plots er het zwijgen toe deden. In het begin valt dit niet zo op, maar na verloop van tijd 'mis' je plots de zo vertrouwde figuren, die korte of langere tijd de sfeer in het Bos kruidden met hun zinnige dan wel (droef)geestige op- en aanmerkingen.
Ook het leven in het Acobos echter, vliedt verder, zodat na 'n maand of twee het gemis door de milde geest is verzwakt tot een licht besef op de achtergrond. Totdat een bericht zoals van Kees de Acobeesten weer wakker schudt en de pijn over een dergelijk verlies weer doet opleven.

Tja, bijvoorbeeld het geval van "Zoef de Haas" weet Batman zich nog goed voor de geest te halen. Zoef, immer razend snel en watervlug, moest wijken voor een creatuur dat (op een ander Berichten Net overigens) dezelfde naam bezigde, maar zich schuldig maakte aan misdragingen en overtredingen van het goede fatsoen - nettiquette geheten - waarop ónze Zoef aangekeken werd! En omdat ónze Zoef uitermate fatsoenlijk was (en nog steeds is!) zag hij noodgedwongen af van zijn alter-ego en verwerd tot Hen3. Als gevolg van deze naam kwamen er op speelse wijze ook wat berichten van Hen1 en Hen2 het Bos binnen, maar deze stroom droogde ook snel op.

"Kameleon" is een ander geval.
Kameleon was (net als Japie Krekel trouwens) een verdere afscheiding van Hyena die in zijn klaarblijkelijke schizofrene (zijn eigen woorden!!) gedachtengang nog steeds geen voldoening vond in het feit dat "Hyena" reeds snel "Hyena's" werd, ondanks dat Hyena ook al in koninklijk meervoud tot zijn mede-beesten schreef. Waarom "Kameleon" plots het Bos kwam bevolken weet waarschijnlijk alleen Hyena te verklaren.
Maar Alexander Sambler (van "Kameleon-BBS" uit Kampen) nam daar zomaar geen genoegen mee en protesteerde openlijk tegen het gebruik van deze naam door Hyena. Na wat gesprekjes over en weer droeg Hyena op zéér officiële wijze deze naam uiteindelijk over aan de rechtmatige eigenaar, die echter - saillant detail! - tot op de dag van vandaag nog geen gebruik heeft gemaakt van zijn legale aanwinst. In plaats daarvan manifesteert hij zich vaak, doch niet consequent, als "Blackbird". Ja, inderdaad. Het wordt wel eens wat ingewikkeld op Aconet....

Japie Krekel" zag het levenslicht in een totaal mislukte poging van Hyena om "het Geweten van het Acobos" te belichamen. Dit gebeurde na een bericht van de Moddertor (een verbastering van het woord "moderator", toezichthouder op en scheidsrechter van een mes-sage-area), dat deze zich niet meer zo intensief kon bezighouden met moddertorren. Het bleek echter een grote miskleun van Hyena en na twee of drie berichten deed Japie er dan ook wijselijk het zwijgen toe.
Einde "Japie Krekel".
"d'Olifant" en "Acowarrior" zijn één en dezelfde persoon, die na aanmelding in het Bos niet actief bleef zodat ook van deze alter-ego's uit Delft zo goed als niets meer vernomen werd.

Wat gedacht van een de laatste zin uit een bericht van Marsupilami? "Van de anderen weten we namelijk vrij heel erg zeker dat ze er niet meer zijn." Proef je ook dat stille verdriet van Mars? Die berusting en de spijt over hun verdwijning? Misschien verwoordde Marsupilami hier de gedachten van vrijwel alle Acobossers. Misschien wacht men daar, op die stille, door zilv're manestralen overgoten, lege plek in het Bos op nieuwe kletsers.

Op jou misschien wel....

Tot de volgende keer, Bad Batman.