Ledenvergadering ZHZ

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van regio Zuid-Holland-Zuid d.d. 12 maart 1997 te Spijkenisse.

Omdat regio ZHZ geen voorzitter heeft, werd aan bestuurslid en plaatsvervangend afgevaardigde Raymond Hagen gevraagd de vergadering te leiden.

Hij heette om 20.30 uur de aanwezigen, waaronder twee gasten uit de regio Den Haag, welkom. Uitgezonderd de constatering dat er zich geen kandidaten voor de openstaande bestuursfuncties hadden gemeld, waren er geen mededelingen van het bestuur. Evenmin waren er ingekomen stukken. Om 20.50 uur werd de vergadering geschorst om de kascommissie de gelegenheid te geven het financiëel verslag over het jaar 1995 en 1996 te controleren.

Beide verslagen werden door de leden van de kascommissie Ab Veenendaal en Kees Grinwis accoord bevonden. Na 20 minuten werd de vergadering hervat. Voor 1997 waren alleen de kosten van de zaalhuur gepland. Geopperd werd om op de regio-avonden gratis koffie te verstrekken. Ab Veenendaal blijft lid van de kascommissie voor het komende jaar, Dick Tanis werd als tweede en Simon Voortman als reservelid benoemd.

De invulling van de openstaande bestuursfuncties vergde iets meer tijd. Raymond Hagen verwacht in de toekomst, door zowel minder onregelmatige diensten als minder drukte op zijn werk, meer tijd voor de club beschikbaar te hebben. Hij was bereid de taken van secretaris en afgevaardigde op zich te nemen. Hoewel Jan Dubbelman, oud-voorzitter en lid van de regio Den Haag, te kennen gaf, indien er geen andere oplossing gevonden zou worden, als voorzitter van onze regio te willen fungeren, werd uiteindelijk Kees Grinwis bereid gevonden deze functie te vervullen.

Het bestuur van regio ZHZ is zodoende als volgt samengesteld:

Voorzitter: Kees Grinwis
Secretaris en afgevaardigde: Raymond Hagen
Penningmeester: Rick Dresia

Voor de toekomst werden er een aantal zinvolle ideeen aangedragen. Er werd o.a. geopperd om de diskettes met de clubsoftware overzichtelijk in ringbanden op te bergen en die op de regio-avonden ter beschikking van de bezoekers te stellen. Voorgesteld werd om na te gaan of de regio lid van de ARM Club kan worden.

Ook kwam het voorstel op tafel om voor de regio een bibliotheek op te bouwen (manuals, tijdschriften e.d.). Inzake eventueel te geven cursussen vroeg men zich af of het wellicht zinvol is daar de leden over te enqueteren.Voorts werd het wenselijk geacht de activiteiten ook op het BBS te zetten.

Simon Voortman stelde voor om de area Zuidwest van het AcoNet te laten verdwijnen, omdat daar geen behoefte meer aan blijkt te zijn. Hiermee werd accoord gegaan. Om 22.25 uur werd, met dank aan alle aanwezigen voor hun inbreng, de vergadering gesloten.