Werkgroep Genealogie

Wat is Genealogie?

Volgens Kramers' Vreemde Woordentolk betekent Genealogie: "geslachts-rekenkunde; leer van de ontwikkeling en verwantschap van de geslachten".

Met andere woorden: het onderzoek naar onze voorouders, dus naar degenen van wie wij afstammen. De meeste genealogen beginnen met het onderzoek binnen de eigen familiekring. Daarna kunnen de verdere gegevens op verschillende manieren worden verkregen. Rechtstreeks, via de burgerlijke stand en het bevolkingsregister; uit Rijks-, Gemeente- en andere openbare archieven; via genealogische instellingen en -verenigingen; uit literatuur of door het leggen en onderhouden van contacten met andere familie-onderzoekers.

Computers en genealogie.

Steeds meer wordt door genealogen gebruik gemaakt van de computer om de - uit de diverse bronnen verkregen - gegevens vast te leggen. De computer neemt - wanneer de gegevens eenmaal zijn ingebracht - veel werk uit handen en vergemakkelijkt het opzoeken, selecteren, registreren, combineren en aan het papier toevertrouwen van gegevens zoals bijv. kwartierstaten, parentelen of andere overzichten.

Computer programma's

Ook voor Acorn computers bestaan verschillende programma's, speciaal toegesneden op de genealogische hobby. De meeste programma's zijn van Engelse origine zoals !Ancestry II en !Family, maar er bestaan ook Nederlandse programma's, die meer geschikt zijn voor de Nederlandse situatie (met al die voorvoegsels). Diverse DOS programma's zijn geschikt voor gebruik met de PC-emulator voor de oudere 32-bits Acorn computers of voor de PC-kaart die voor de RiscPC beschikbaar is. Er komt ook steeds meer Windowsprogrammatuur beschikbaar voor de RiscPC met PC-kaart.

Ontstaan van de Werkgroep.

Bij de Regio Den Haag werd door leden, die belangstelling hadden voor het voorouderonderzoek, in de eerste helft van 1990 een "Contactgroep Genealogie" opgericht.

Tijdens de Landelijke Dag 1990 werden - in overleg met de toenmalige coördinator - de activiteiten van de landelijke "Werkgroep Genealogie" overgenomen door en samengevoegd met die van de Haagse contactgroep. Er werd een nieuw bestuur gekozen en plannen voor de toekomst ontwikkeld. De naam "Werkgroep Genealogie" bleef gehandhaafd.

De doelstellingen van de Werkgroep Genealogie.

De doelstellingen die de Werkgroep nastreeft kunnen als volgt worden omschreven:

U treft in de doelstelling niet aan het ontwikkelen van programmatuur. Daarmee zal de werkgroep zich vooralsnog niet bezighouden omdat er voldoende specifieke programma's op de markt zijn. Wel zal de werkgroep (laten) onderzoeken of bepaalde - voor MS-DOS computers bestemde - programma's geschikt gemaakt kunnen worden voor gebruik op Acorn-computers.

Aktiviteiten en bijeenkomsten.

De bijeenkomsten van de Werkgroep Genealogie worden 5 keer per jaar gehouden in het verenigingslokaal van de Regio Den Haag in Rijswijk, van 20.00 uur tot 23.00 uur. De bijeenkomsten in het seizoen 1997/98 zullen plaatsvinden in de maanden september en november 1997 alsmede in januari, maart en mei 1998 en wel steeds op een donderdagavond. De juiste data zullen in de *Asterisk en op BBS "De Randstad" worden bekendgemaakt.

Daarnaast zal de Werkgroep met een uitgebreide stand aanwezig zijn op de Acorn Expo op zaterdag 31 mei a.s. in Hotel Mercure in Nieuwegein. Op verzoek van regio's zullen wij ook graag op hun bijeenkomsten iets vertellen over genealogie en belangstellenden wegwijs maken in het beoefenen van deze fascinerende hobby.

Voorts kunnen - mede op verzoek van leden van de vereniging - excursies worden gemaakt naar genealogische bronnen zoals bijvoorbeeld het Centraal Bureau voor Genealogie in Den Haag. Via de *Asterisk en het BBS van de Regio Den Haag "De Randstad" zult U op de hoogte worden gehouden van de verdere activiteiten.

Contactadressen.

Wilt U nadere informatie over genealogie in het algemeen of over het gebruik van programmatuur neemt U dan eens contact op met:
G.A.M. Battes, telefoon (079) 351 18 45 (op werkdagen tussen 19.30 u. en 21.00 u.)

B.S.P. van den Aardweg, telefoon (079) 321 29 18 (overdag en tussen 18.30 en 20.00 u.)

Voor al Uw schriftelijke vragen of andere correspondentie is het adres:
Big Ben Club,
t.a.v. de Werkgroep Genealogie,
Postbus 1189,
6801 BD Arnhem.

Zoetermeer, mei 1997.
B.S.P. van den Aardweg, secretaris.