Conceptverslag RvA 25 oktober 1997
door Henri Derksen opgetekend

Hieronder een aantal kernpunten uit de vergadering Raad van Afgevaardigden zaterdag 25 oktober 1997.

De penningmeester zegt toe om op basis van al het cijfermateriaal (o.a. jaarverslagen, concept begroting, saldi etc.) dat nu beschikbaar is, een begroting voor 1998 op te stellen en deze op de voorjaarsvergadering voor te leggen aan de RvA.

Een enkele regio blijft bij de penningmeester van het hoofdbestuur aandringen op uitbetalen van de regiobijdrage op de regio giro. Er wordt voor de zoveelste keer uitgelegd dat dan de spaarrekening moet worden geplunderd, terwijl die regio niet rood staat. Daarnaast heeft het hoofdbestuur besloten en toegelicht dat vooruitlopend op de reorganisatie van de verenigingstructuur uitbetaling ook niet zinvol is als in 1998 de regionale girorekeningen toch worden opgeheven.

Vooral omdat uitbetaling ook renteverlies met zich brengt. Elke regio kan altijd bij het hoofdbestuur of de penningmeester aankloppen om extra uitgaven i.v.m. activiteiten te mogen doen. De meeste regio's kunnen het besluit tot niet uitbetalen inhoudelijk wel, maar gevoelsmatig niet rechtvaardigen. De meerderheid kiest echter voor het algemene verenigingsbelang. Er wordt daarom besloten om pas tot uitbetaling over te gaan als er weer voldoende saldo (na contributiebetaling) aanwezig is. Daarmee wordt voorkomen dat de spaarrekening moet worden aangesproken voor slechts enkele maanden.

Eén bestuur, jaarlijks een algemene leden vergadering, elke actieve regio een coördinator/leider + kleine kas met limiet. Geen regionale girorekeningen meer en geen afgevaardigden meer. In de praktijk verandert er dus weinig, jaarlijks een landelijke dag, regio's organiseren nog steeds bijeenkomsten en de *Asterisk blijft ook verschijnen.

Als vervolg hierop wordt er een statutencommissie gevormd.
Samenstelling:
Matt Hendriks, Remco de Vreugd, Ed v.d. Meulen en Ben v.d. Aardweg.
Deze gaat nieuwe en vooral eenvoudige statuten samenstellen, welke in een 2e concept ook zullen worden voorgelegd aan de regio's deze winter. Het overgrote deel staat namelijk al in het nieuwe Burgelijk Wetboek.

Hij meldt tevens dat hij zich als penningmeester terugtrekt na het goedkeuren van het financieel jaarverslag over 1997. En deze keuze is niet om privéreden. N.a.v. dit feit noemt ook voorzitter Pieter Piers dat hij in 1998 wenst af te treden. Genoemde mededelingen worden met gemengde gevoelens aangehoord. Dit betekent dat zowel het HB als de regio's op zoek zullen moeten gaan naar geschikte nieuwe kandidaten voor enkele hoofdbestuursfuncties.

Aan dit "verslag" kan geen enkel recht worden ontleend. Ik sta ook niet in voor eventuele onjuistheden, ben immers zwaar slechthorend. Voor exact feitenmateriaal raadplege men de secretaris van het hoofdbestuur (Remco de Vreugd) en/of uw eigen regio-afgevaardigde.

Henri Derksen

**Toevoeging van Janny Looyenga:
De nieuwe kascommisie bestaat uit de heren Roel Boesenkool en Bart Bruns, met als reserve Henry Kroon.