Bestuurs mededeling

Zoals bekend is het lid van het hoofdbestuur van de Big Ben Club, belast met de functie van regiocoördinator, volgens rooster aftredend in 1998.

Bij deze kan ik u mededelen, dat ik, --na ampele overweging--, heb besloten mij NIET herkiesbaar te stellen. Ook heb ik besloten om terug te treden als lid van de statuten/regelement commissie.

Ik kon de eerste 4 bijeenkomsten niet aanwezig zijn en ik zie inbreng van mijn kant nu alleen als storend in het voortvarende proces waarin de andere leden al zo ver gevorderd zijn. Onder verantwoordelijkheid van de PR-functionaris van het hoofdbestuur van de Big Ben Club, wil ik de verzorging van de WWW pagina's wel blijven doen.

Ik ben ook graag beschikbaar voor andere hand- en spandiensten, uiteraard is dit ter beoordeling aan het hoofdbestuur.

met vriendelijke groet,
Matt Hendriks.