Concept nieuwe statuten en algemeen reglement

Zoals bekend uit een vorige Asterisk, heeft de Raad van Afgevaardigden op de vergadering van 25 oktober 1997 het besluit genomen om de organisatiestructuur van de vereniging te wijzigen.

Deze wijziging is nodig om het bestuurlijke apparaat meer in overeenstemming te brengen met het aantal leden, om de club-financieën beter in de hand te kunnen houden en ook om de afstand tussen leden en bestuur te bekorten. De Raad van Afgevaardigden heeft aan de statutencommissie de opdracht gegeven een voorstel uit te werken voor de benodigde aanpassingen in de huidige statuten van de vereniging en het algemeen reglement e.e.a. (mede) op basis van de nieuwe structuur. Dit voorstel ligt nu ter inzage bij zowel de afgevaardigde als de secretaris van uw regio en elke werkgroep. Om jullie een indruk te geven van wat de wijzigingen in de verenigingsstructuur zouden kunnen gaan inhouden, volgt hieronder een korte samenvatting:

Uiteraard kan deze opsomming niet geheel volledig zijn. Het is onze bedoeling dat de huidige afgevaardigden en besturen de gelegenheid hebben om deze stukken met de leden te bespreken op de maandelijkse bijeenkomst van uw regio en/of werkgroep in de maand april 1998. Als dit om de een of andere reden niet lukt, dan kunt u bij uw regio- of werkgroep-bestuur om inzage vragen en/of in het uitsterste geval op het adres van de secretatis van het hoofdbestuur deze stukken inzien. Iedereen heeft dan tot en met zaterdag 2 mei 1998 de gelegenheid om schriftelijk (niet electronisch i.v.m. onzekerheid) commentaar en zonodig tegenvoorstellen in te dienen bij de statuten commissie, postbus 1189 6801 BD Arnhem.

De statuten commissie heeft dan een week de tijd om deze voorstellen te bestuderen en zo mogelijk aan de afgevaardigden alvast een antwoord te zenden. Te laat binnengekomen voorstellen en reacties kunnen daarom niet meer door ons worden behandeld. Onafhankelijk hiervan kan eenieder natuurlijk altijd zelf, via de afgevaardigde, amendementen indienen op de uiteindelijke vergadering waar de beslissing genomen zal worden. Het scheelt een hoop vergader- en leestijd als uw suggesties vooraf kunnen worden bestudeerd.

In de jaarvergadering van de Raad van Afgevaardigden op zaterdag 16 mei 1998 te Breukelen zullen deze voorstellen dan behandeld worden en kan er een definitieve tekst worden vastgesteld, waarna de notariële akte kan worden opgemaakt en de nieuwe structuur actief wordt. Wij willen iedereen er op wijzen dat voorkomen moet worden dat het vaststellen van deze stukken over meerdere RvA-vergaderingen moet worden uitgesmeerd. Elk verder uitstel en/of meerdere (extra) vergaderingen van de Raad van Afgevaardigden kost de vereniging (onnodig) veel geld.

Daarnaast maken lang slepende discussies een vereniging moeilijk bestuurbaar. Door een strakke planning met daarin (eenmalig) inspraak van een ieder is de continuïteit het meest gebaat en kunnen we weer snel verder met onze eigenlijke hobby; met Acorns computeren en ervaringen uitwisselen. Bedankt voor uw vertrouwen in ons werk en tot ziens op een vergadering, bijeenkomst of anderszins.

Met vriendelijk groeten van Henri Derksen,
secretaris statuten commissie van de Big Ben Club.