Concept notulen vergadering RVA 16 mei 1998

 1. Bestuursfuncties hoofdbestuur.
  De voorzitter deelde mee dat er zich geen kandidaten hebben aangemeld voor de vacatures in het HB (muv ad-interim secretaris). Tijdens de vergadering is Jos Ulijn gevraagd als kandidaat voor het voorzitterschap.
  De afgevaardigden benoemden Jos Ulijn tot voorzitter. (besluit)
  Paul Porcelijn heeft de functie van penningmeester van Dick Alstein overgenomen. (besluit)
  Henri Derksen is definitief tot secretaris benoemd;
  Matt Hendriks stelde zich niet herkiesbaar als regiocoördinator. (besluit)
  De scheidende functionarissen werd onder een applaus dank gezegd.
 2. Notulen RvA d.d. 25 okt. 1997 en activiteiten jaarverslag 1997 Er zijn geen concept notulen en er is geen jaarverslag 1997. De aftredende (niet aanwezige) secretaris heeft betreffende stukken niet aangeleverd.
 3. Décharge aftredende secretaris De aftredende secretaris is geen décharge verleend voor zijn handelingen. (besluit) Aansluitend hierop zullen de nodige stappen worden ondernomen om verenigingsbescheiden terug te halen. (besluit)
 4. Financieel jaarverslag 1997 - Enkele regio's hebben (nog steeds) geen financieel overzicht en/of geen jaarverslag 1997 ingeleverd bij het HB resp. de penningmeester. - De (aftredende) penningmeester is gezien het achterwege blijven van regio-overzichten niet in staat geweest het boekjaar 1997 af te sluiten, een definitief jaarverslag te maken en de kascommissie uit te nodigen voor haar onderzoek. - De (aftredende) penningmeester lichtte het voorlopige financiële jaarverslag toe en kreeg na deze toelichting een complimentje voor zijn heldere uiteenzetting en tevens ook voor de overzichtelijke en nette presentatie van dit overzicht. - De (aftredende) penningmeester verzocht de afgevaardigden de goedkeuring voor zijn financieel beheer te willen uitstellen tot over ca. een maand (gelijktijdig met de verantwoording voor het 1e deel van dit boekjaar). De afgevaardigden zijn met dit verzoek akkoord gegaan met het uitspreken van een voorlopige décharge en onder voorbehoud. (besluit)
 5. Concept begroting 1998 De afgevaardigden verklaarden zich akkoord met de concept-begroting 1998.
 6. Nieuwe organisatie van de vereniging Hierover is uitgebreid (en soms nogal verhit) gediscussieerd. Regio Amsterdam heeft een voorstel ingediend dat een verregaande vereenvoudiging van de verenigingsstructuur inhoudt. In het kort samengevat: opheffing van de huidige vereniging en doorgaan in een heel los verband. Dit voorstel heeft vergaande gevolgen, en wel op inzet en verantwoordelijkheidsgevoel van de 'nieuwe bestuurders' en de daaraan voor deze bestuurders gekoppelde financiële en juridische consequenties. De concepten van de nieuwe statuten, het daarbij behorende algemeen reglement en de ingediende amendementen zoals op de RvA van 25-10-97 was overeengekomen, (zie bijv. Asterisk no 7/1997 pag. 20, model 4) zijn niet besproken en wachten op de volgende RvA (indien dan nog van toepassing). Jos ulijn zal in de volgende Asterisk verslag doen van de gedachtenwisseling tijdens de RVA.
 7. Acorn Expo & lustrum - Er komt een lustrum cadeautje (wat vermeld ik niet ivm het verrassings effect op de expo). - Demonstratie Risc PC II. Herman Corijn vertelde dat wat Acorn betreft alleen Clanleden op de Wakefield-show de nieuwe machine mochten zien. Herman Corijn neemt met Acorn contact op zodat niet alleen clanleden maar ook alle leden van de vereniging de nieuwe machine kunnen zien.
 8. Rondvraag & mededelingen - De (afgetreden) penningmeester deed een dringend beroep aan resp. adviseerde alle penningmeesters (via de aanwezigen) om geen financiële verplichtingen aan te gaan die doorlopen na 1 januari 1999, een en ander als gevolg van zowel het heden voorgestelde Amsterdam-model als de vorig jaar op de RvA overeengekomen structuur. - Aan de secretaris (Henri Derksen) werd gevraagd het huidige algemeen reglement AR'96 op de BBS'en te zetten; dezelfde vraag werd ook gesteld aan de Web-master (Matt Hendriks).

Volgende bijeenkomst RvA: Deze is gepland voor de laatste zaterdag in september.

Charles Deckers 23 mei 1998