Agenda RvA 26 september 1998

zaterdag 26 september 1998 in Amersfoort (bij regio Gooi & Eemland)

 1. Opening (om 10:30 uur).
 2. Vaststtellen notulist(e) (i.v.m. niet uitvoerbaarheid door secretaris)
 3. Vaststellen agenda.
 4. Ingekomen en verzonden post t.b.v. deze vergadering.
 5. Mededelingen hoofdbestuur. (o.a. afhandeling overdracht spullen RdV).
 6. Concept notulen raad van afgevaardigden vergadering d.d.: 16-05-1998 (zie ook de *Asterisk nummer 1998.16.5 blz 32)
 7. Definitief financiëel jaarverslag 1997 i.v.m. het wederom niet door alle regio's inleveren van financiële stukken (verslag/begroting) wordt er nog geen jaarverslag 1997 meegezonden, maar wordt dat pas uitgedeeld op de vergadering zelf.
 8. Verslag kascontrole commissie
  a. per 31-12-1997 (einde boekjaar) en
  b. per 16 mei 1998 aftreden penningmeester (overdracht vond tijdens Expo plaats)
  c. verkiezing nieuw kascommissielid (c.q. -leden) indien nodig.
  d. verslag (van penningmeester) afhandeling terugvordering oneigelijke clubuitgaven regio 19 Apeldoorn.
  e. dechargeren penningmeester.
 9. Concept begroting 1999 (indien die al beschikbaar is).
 10. Lunchpauze om 12:00 uur.
 11. Reorganisatie:
  a. Voorstel van J.U. om de Big Ben Club per 01-01-1999 op te heffen. Zie * 16.6 blz 17 t/m 22. Oprichting beheerstichting (Acornvrienden), oprichten lokale (selfsupporting) Acorn clubs. Wel landelijke activiteiten, geen papieren *Asterisk meer, maar via Internet. Dit was tevens zijn uitdrukkelijke voorwaarde om tijdelijk voorzitter te zijn.
  b. Voorstel van H.D. om de Big Ben Club te laten voortbestaan: - met behoud van de RvA-structuur in financiëel afgeslankte vorm; d.w.z. o.a. - goedkopere vergaderlocaties, - Frequentie *Asterisk verlagen naar 6, 5 of zelfs 4 x per jaar. - Zo veel mogelijk financiële vrijheid van regio-besturen (binnen goedgekeurd budget); met als voorwaarde sancties (bijv. blokkeren regio tegoed) bij niet nakomen verplichtingen. - Maximeren regio girosaldi. Sparen kan beter landelijk (rente voordeel), men kan zonodig altijd een budget voor extra uitgaven aanvragen. - Handhaving landelijk bestuur en de bekende landelijke activiteiten, zowel organisatorisch; (Expo, BBSen, Londonreis e.d.), als huishoudelijk (ledenadmie, incasso, postverzorging.) - Wederom aanstellen van een (zeer) actieve regiocoördinator i.v.m. inactieve regio's. - Met als totaal collectief uitgangspunt: de tering naar de nering zetten!
  c.Voorstel van W.v.D. uit 1997. De RvA-structuur vervangen door een ALV-structuur zoals uitgewerkt in de concept statuten en algemeen reglement in het voorjaar van 1998.
  d. Overige schriftelijk ingediende voorstellen uit de regio's zoals gevraagd aan de afgevaardigden in mei. In de periode half mei 1998 tot half september 1998 zouden de afgevaardigden met hun leden overleggen hoe de toekomst van Acorn clubs in Nederland er uit zou moeten gaan zien.
  e. LET OP: Indien de opkomst te laag is voor rechtsgeldige opheffing en/of statutenwijziging de vergadering gesloten zal worden en er direct een nieuwe vergadering zal volgen (11a en 11c).
 12. Afronding reorganisatie: Indien voor keuze 11.b is gestemd dan:
  Marges vaststellen waarbinnen zowel het HB als de regio's en WG'en kunnen opereren.
  Bepalen of het algemeen reglement aangepast moet worden?
  Indien voor keuze 11.c is gestemd dan: wijziging statuten en algemeen reglement
  a. Behandeling ingediende amandementen bij de statuten en reglementen commissie. Deze waren u al toegezonden en/of uitgedeeld op zaterdag 16 mei 1998.
  b. Behandeling concept statuten en algemeen reglement. (concepten reeds op 2 april aan u gezonden).
  c. Vaststellen definitieve tekst en in stemming brengen.
 13. Verkiezing (aanvullende) leden college van beroep
  a. Er zijn thans geen reglementaire reserve leden beschikbaar (zie AR96).
  b. Dispensatie voor dubbelfunctie van huidige secretaris CvB i.v.m. zijn functie in de WG V&B (TH). Dit geldt ook voor KG en BK, tenzij voor ALV-structuur wordt gekozen.
 14. Werkplan regionale demoteams (Herman) Geen landelijk(e) demoteam(s) oprichten (te duur), maar alleen regionale demoteams te steunen, o.a. door het aanbieden promotie-materiaal en dekking van redelijke kosten. Herman verstrekt een opzet over hoe materiaal verkregen kan worden en welke kosten declarabel zijn.
 15. Evaluatie Acorn Expo 1998 (Herman)
 16. Activiteiten regio's en werkgroepen in 1998, waaronder: Oprichten werkgroep achtbitters! zie bijlage.
 17. Organisatie bezoek Acorn World 1998 (voor zover reeds bekend, Herman).
 18. Organisatie softwareservice: herbezinning distributie (op verzoek van CD en KG).
 19. Wat verder ter tafel komt (ter plekke ingebrachte stukken plus leespauze) (kan over gestemd worden)
 20. Rondvraag. (Kan niet over gestemd worden)
 21. Sluiting. (om +/- 16:30 uur).