Werkgroepen in de Big Ben Club
door Henri Derksen

Er is bij de Big Ben Club te weinig bekendheid en activiteit aangaande de mogelijkheden van en voor werkgroepen. Daarom dit artikel in de hoop ook andere activiteiten voor de leden aantrekkelijk te maken. Bij de vereniging is een aantal werkgroepen actief of in oprichting. Onder een werkgroep wordt verstaan een groep van leden van de vereniging die zich, binnen de doelstellingen van de vereniging, toeleggen op één of meer speciale onderwerpen.

Werkgroep Genealogie.
Genealogie, ook wel "geslachtsrekenkunde" is de leer van de ontwikkeling van de verwantschap van de geslachten". Met andere woorden: het onderzoek naar onze voorouders, dus naar degenen van wie wij afstammen. Gegevens die worden verkregen door onderzoek binnen de eigen familiekring, bij bezoeken aan de vele openbare archieven of bij genealogische instellingen, worden vastgelegd. Dat gebeurt meestal op papier, dat vervolgens op velerlei wijzen wordt geordend, doch steeds meer wordt door genealogen gebruik gemaakt van de computer om de, uit de diverse bronnen verkregen, gegevens vast te leggen. De computer neemt veel werk uit handen en vergemakkelijkt het opzoeken, selecteren, registreren, combineren en aan het papier toevertrouwen van gegevens zoals bijv. kwartierstaten, parentelen of andere overzichten.

De werkgroep Genealogie van de Big Ben Club, in de huidige vorm, werd in 1990 opgericht. De doelstellingen die de werkgroep nastreeft kunnen als volgt worden omschreven:

Aktiviteiten en bijeenkomsten.
De werkgroep Genealogie houdt vier tot vijf maal per jaar een bijeenkomst in het verenigingslokaal van de regio Den Haag, welzijnsgebouw "De Ottoburg", Esdoornstraat 3a in Rijswijk van 19:30 uur tot 22.30 uur. Op verzoek van regioleiders geeft de werkgroep lezingen of houdt demonstratie-avonden over genealogie en aanverwante zaken bij de verschillende regio's in het land. Uiteraard presenteert de werkgroep zich tijdens de jaarlijkse landelijke dag van de Big Ben Club. Contactadressen. Inlichtingen over de werkgroep, over genealogie in het algemeen of over het gebruik van programmatuur kunt U verkrijgen bij: Gerard Battes, telefoon 079-3511845 of bij Ben van den Aardweg, telefoon 079-3212918.

Werkgroep video en beeldbewerking.
Deze werkgroep behandelt alles wat te maken heeft met beeld en deels ook geluid, en alle mogelijkheden daarmee op Acorn computers. Informatie over de activiteiten van deze werkgroep kunt u inwinnen bij Timo Hartong van de regio Zuid-Holland-Zuid, telefoon: 078-6196295, en/of bij Lody Sonneveld, telefoon: 0599-454421.

Werkgroep AcornNL
Deze werkgroep houdt zich bezig met het in het Nederlands vertalen van Acorn softwarepakketten, met name de veelvuldig gebruikte, zoals Risc OS, SparkFS en !Impression e.d. Een van de leden vertaalt na toestemming van de auteur een programma en legt dat ter controle voor aan de overige actieve leden. Daarna wordt over de defintieve vertaling beslist en komen de vertaalde delen ter beschikking van de softwareservice van de Big Ben Club. In feite kent de werkgroep een paar actieve vertalers en controleurs en zijn alle overige leden "consument". Voor informatie kan men zich wenden tot Kees Grinwis op telefoon: 0187-681686 of Ben Kal telefoon: 023-5316353.

Er bestaat ook een berichten gebied op Aconet over dit onderwerp: ACO.RES.ACORN-NL.

Werkgroep Achtbitters i.o.
Zie *Asterisk van september 1998. De coordinatie van deze werkgroep geschiedt thans door de secretaris van het hoofdbestuur, totdat de vorming van een definitief werkgroepbestuur rond is. Voor alle werkgroepen geldt: Als u interesse heeft, geeft u zich dan op voor een gratis lidmaatachap van die werkgroep(en) via de desbetreffende werkgroepbestuursleden, of via de ledenadministratie, postbus 1189, 6801 BD Arnhem.

Helaas is de werkgroep 512 Dos+ en ook de onderwijswerkgroep reeds lange tijd inactief en opgeheven. Er is wel behoefte om de ooit uitgegeven software van deze laatste twee werkgroepen weer compleet te krijgen voor de nakomende geïnteresseerden en tevens ook vanwege het cultuurhistorisch hobby computer erfgoed dat aandacht verdient en zo goed mogelijk bewaard dient te blijven. De in oprichting zijnde werkgroep Achtbitters zal een poging wagen om deze laatste doelstelling op termijn volledig te realiseren.

Ook de Archimedes werkgroep is na het omslaan van een kleine minderheid in een meerderheid opgeheven. De software die door deze werkgroep ooit is uitgebracht is nog steeds beschikbaar via de softwareservice. Dit zijn voornamelijk de eerste schijven van de A-serie. Zie ook de overal te downloaden softwarelijst. Ik hoop dat ik met dit verhaal weer enige duidelijkheid heb kunnen verschaffen en vooral dat de activiteiten weer zullen gaan toenemen.

Tot ziens op een bijeenkomst, met vriendelijke groet van Henri Derksen.