Activiteiten jaarverslag 1998

Activiteiten algemeen
1998 is voor de Big Ben Club een jaar met extreme ups en downs geweest. Het begon al met de nasleep uit 1997, de door de vorige penningmeester (Willem van Duijn) in gang gezette reorganisatie, omdat hij z'n werk niet goed kon doen. Dat heeft er toe geleid dat er een statutencommissie werd samengesteld die in het voorjaar erg veel werk gemaakt had van het organisatiemodel met een algemene ledenvergadering (AL) i.p.v. een raad van afgevaardigden (RvA).

Op de vooral zeer emotionele vergadering van de RvA op 16 mei werd ook dat model niet gewenst, maar moest het weer anders. Gezien de teruglopende activiteiten en ledental kwamen er zelfs voorstellen om de club dan maar op te heffen, en alles onder te brengen bij een beheersstichting.

Het clubblad de *Asterisk zou dan niet meer op papier maar electronisch via Internet verspreid moeten worden. Hier kwam nogal wat weerstand op, vooral van de niet Internetters en de achtbits liefhebbers. De voorzitter zou met een commissie van wijze mannen het nieuwe organisatiemodel (stichting) uitwerken. Besloten is dat alle regio's de plannen met hun achterban zouden bespreken en dat op de RvA van eind september een definitief besluit zou worden genomen.

Om de turbulente sfeer rondom de reorganisatieplannen van het voorjaar niet al te luid te verkondigen, werd er (in stilte) hard gewerkt aan de voorbereidingen voor de Acorn Expo'98. Op verzoek van velen was er dit jaar weer een tweedehands markt aanwezig, waar veel gebruik van gemaakt is met bovendien een leuk financieel resultaat. Ook kwamen de regiodemonstraties en op een andere plaats de vakhandel en buitenlandse exposanten goed tot hun recht. Druk bezocht was ook de demonstratie van Acorn met hun nieu-we machine Phoebe als opvolger van de RiscPC.

Waar velen in eerste instantie niet aan gedacht hadden, was dat de Big Ben Club al weer 15 jaar bestaat. Om dat 15-jarig jubi-leum te vieren was er voor ieder lid een mooie tweekleuren pen als aandenken beschikbaar. Voor hen die er niet waren werd een exemplaar meegegeven met de regiobesturen om op hun regiobijeenkomsten uit te delen. Herman hartelijk bedankt voor de organisatie, want een Expo is echt een monsterklus.

Op de rustige en in harmonie verlopen vergadering van de RvA van 26 september kwam men gaandeweg tot de conclusie dat die RvA-structuur helemaal zo gek nog niet was. Alleen moesten er enige financiële bezuinigingen worden doorgevoerd. Daartoe had de penningmeester een nieuwe financieringstructuur en een concept begroting 1999 uitgewerkt. Ook al voor 1998 waren er enkele bezuinigingen doorgevoerd, zoals o.a. een voordeliger vergaderlocatie. Om toch wat meer stabiliteit te verkrijgen is er ook een voorstel gehonoreerd om een werkgroep achtbitters op te richten.

Onze redacteur heeft ook in 1998 erg z'n best gedaan om tienmaal ons clubblad de *Asterisk samen te stellen en te laten bezorgen. Men staat er eigenlijk niet bij stil hoeveel achtergrondwerk dat met zich meebrengt, en vooral hoe vaak het nodig is om iedereen om copy te bedelen. Alleen wanneer iedereen regelmatig iets interessants instuurt kan er een goed leesbaar clubblad gevormd worden. Ook de distributie vergt meer aandacht dan men denkt, omdat het veel handwerk betreft.

Daarnaast kwamen er nieuwe PTT-eisen voor wat betreft de verzending. Zo moest per 1 januari 1999 zo'n vreemde balkjes code worden bedrukt. Dat is menigeen vast al wel opgevallen. Ook dat realiseren heeft het nodige achtergrondwerk gekost. In de PC wereld krijgt men het daarvoor benodigde font gratis aangeleverd. Wij Acornisten moeten zoiets zelf maken. Als dat dan goed lukt, dan geeft dat toch zeker voldoening. En waar het om ging is dat er een geringe kostenbesparing tegenover stond.

In het najaar kwamen de mededelingen van Acorn dat de nieuwe machine Phoebe die op uitbrengen stond, werd afgelast. Er ging een schok door de Acorn wereld heen. Zeker toen ook nog de Acorn World Show in London afgelast werd. Daarvoor had Herman zich dit jaar dus voor niets moeten inspannen. Dat is erg jammer. Dit betekende niet dat het merk Acorn geen toekomst meer zou hebben, maar gaf wel een zodanig flinke dreun, dat menigeen aardig aan het twijfelen werd gebracht.

Er worden gelukkig nog steeds (nieuwe) Acorn computers verkocht, met name het model J233. Dit is een RiscPC met een 233 MHz Strong Arm en met Internet !Browse software en Java aan boord. We weten allemaal dat Acorn computers erg lang meegaan, kijk maar naar de achtbitters als voorbeeld. Ook voor de 32bitters is dat zo. Dus voorlopig is er nog meer dan voldoende reden om met de clubactiviteiten binnen de Big Ben Club door te gaan. Het is alleen erg jammer dat Acorn en helaas ook de Nederlandse dealers (zij het in mindere mate) erg weinig aan promotie deden. Ook voor de Big Ben Club is het erg moeilijk om promotionele taken goed uit te voeren. We zullen ons hierover, zoals al heel lang duidelijk is, steeds weer moeten beraden om er toch iets aan te kunnen doen. Samen met een dealer en regio's ergens gaan demonstreren o.i.d.

Vooralsnog is er met een Acorn nog genoeg te ontdekken en te hobbyen. Ik zeg wel eens tegen niet Acorn gebruikers wanneer ze aan mij vragen of er wel software voor te krijgen is. "Er is zoveel software voor beschikbaar dat jij en ik er de rest van ons leven mee druk zouden kunnen zijn ;-)". Wat heb je aan -tig tekstverwerkers zoals in de PC wereld, terwijl je er toch maar een of twee echt gebruikt. M.a.w. met een beetje goede wil kunnen we nog jaren vooruit...

Activiteiten regio's
Regio Utrecht (1) heeft dit jaar besloten om haar regiobijeekomsten te staken. Alleen voor hardwarezaken en prive-contacten kan men bij Aart Veenenbos terecht.

Regio Kennemerland/WestFriesland (2/14) houdt maandelijks haar activiteiten in Zaanstad en heeft definitief besloten om nu ook officieel te fuseren. In de praktijk was daar al langer sprake van, hetgeen prima functioneerde.

Regio Oost (3) heeft in 1998 weer 10 maal een regiobijeenkomst georganiseerd en de meeste daarvan met een demonstratie of lezing. Zo is er na jarenlang sparen een SCSI flatbedscanner aangeschaft ter uitleen aan leden. Hier werd veel gebruik van gemaakt, zodanig zelfs dat er in het begin een wachtlijst voor bestond. Voor de achtbits liefhebbers is er een epromprogrammer aangeschaft. Vlak voor de vacanties heeft Nico ter Haar een demonstratie gegeven van zijn digitale camera en de communicatie en beeldverwerking op de Acorn RiscPC. Op de Acorn Expo'98 heeft de regio de flatbedscanner gedemonstreerd en was er datacommunicatie hulp beschikbaar.

Na de vacantie moest regio Oost plotseling verhuizen wat nogal wat voeten in de aarde heeft gehad. Gelukkig is het allemaal weer goed gekomen, zelfs beter dan verwacht. In oktober hebben we een achtbitsspecial gehad met uitleg over Field Order Changes en andere achtbitszaken. Ook de oprichting van de werkgroep achtbitters (WG8bit) werd toegejuicht. De november bijeenkomst werd opgeschrikt met een verzoek om op het laatste moment ergens anders ons samenzijn te houden, met ook nog een onaangekondigde en ongewenste muzikale begeleiding. Op de jaarlijkse regio ledenvergadering in december werd het gevoerde en toekomstige beleid en financiën goedgekeurd.

1998 heeft regio Oost moeten afsluiten met het pijnlijke verlies van een van de trouwste achtbit bezoekers (11 jaar lid), die op 27 december overleed.

Regio Eindhoven (5) heeft naast haar maandelijkse bijeenkomsten nog een extra activiteit georganiseerd in de vorm van een regionale Acorn meeting met enkele dealers en veel demonstraties. Het was een zeer geslaagd evenement met een prima opkomst.

Regio Gooi en Eemland (16) schrijft dat 1998 een vreemd jaar was. Vanwege het ledenverlies en de daardoor benodigde bezuinigingen ontstond al gouw het probleem hoe? Hoe ziet de toekomst van de Big Ben Club er uit... Wisseling van het hoofdbestuur gaf de suggestie tot het opheffen van de club en het stichten van meer zelfstandige regio's. Er werd in een RvA-vergadering over gestemd en aldus zou geschieden:

Om de te verwachten chaos voor te zijn, besloot het regiobestuur op voorhand tot het uitroepen van een ledenvergadering (eind februari 1998), teneinde te peilen of er zich iemand voor de functie van regioleider beschikbaar wilde stellen. Er kwamen niet genoeg leden opdagen om een rechtsgeldige vergadering te kunnen houden. Wel legde Paul Rutten zijn functie als penningmeester neer, vanwege beperkte tijd en omdat eigenlijk alleen de secretaris van de regio van de kleine kas gebruik maakte.

De secretaris besloot daarop het penningmeesterschap voorlopig over te nemen. Daarvan is een tussentijds verslag naar het hoofdbestuur gegaan. Het blijkt achteraf niet zo'n vaart te lopen. Alles blijft bij het oude. Alleen de bezuinigingen gaan door. Immers, minder leden brengen minder inkomsten binnen. Maar volgens begrotingen van de landelijk penningmeester kan de club het nog enige jaren uithouden. Het bestuur van regio Gooi en Eemland heeft wel besloten om de deuren ook voor anderen (oudleden, andere 8bitters en PC-ers) te openen en de regio-secretaris heeft daartoe allereerst enige oudleden benaderd d.m.v. een mailing.

Een gelukkig nieuwjaar toegewenst door het bestuur van regio Gooi en Eemland. Op naar het jaar 2000. Aldus ondertekend door Nico Blom voorzitter en afgevaardigde en Janny Looyenga, secretaris en (waarnemend) penningmeester.

Van de meeste regio's zijn er in 1999 helaas geen activiteiten jaarverslagen over 1998 ontvangen, ondanks het verzoek aan de afgevaardigden op 26-09-1998. In een enkel geval heb ik zelf alom bekende informatie opgenomen, wegens gebrek aan input. Ik hoop dat dat in de toekomst toch anders gaat lopen. Een verslag ziet er toch veel mooier uit als ook uw regioaandeel er in voorkomt? M.u.v. de regio's 3, 10, 11 en 16 zijn er in 1998 geen verslagen van regiovergaderingen met bestuurs-mutaties ingezonden. Dat hoeft allemaal niet zo zwaarwichtig, maar een kort verslagje, al is het maar een besluitenlijstje, zou toch wel erg prettig zijn.

Het zelfde geldt voor een rooster van aftreden (om de 3 jaar), (tussentijdse) bestuursmutaties en het om de 2 jaar verkiezen van een afgevaardigde. Een financieel jaarverslag gecontroleerd en ondertekend door de regionale kascommissie, alsmede een lijstje van bezittingen wordt ook graag voor 31 januari verwacht.

Deze informatie heeft het hoofdbestuur nodig om een activiteiten jaarverslag en een financieel jaarverslag te kunnen maken. Daarnaast is de informatie benodigd voor de verzekering (WA-risico) en voor de kaderledenlijst.

Alvast

dank.