RISC OS uitgediept deel 5
ook nu weer door Kees Grinwis

Het vorige deel heb ik het gehad over het 'Alias' commando ('Alias$*' veriabelen) en de diverse commando's uit de !Boot van RISC OS 3.5 en hoger. In dit deel ga ik het hebben over nog één !Boot commando en het 'Configure' commando en alles wat met het configureren van de machine te maken heeft.

In deel 4 heb ik de '!Boot'-commando's 'Repeat', 'Do' en 'AddApp' behandeld. Er zijn er nog een aantal waarvan ik er nog één zal gaan bekijken. Het commando 'IfThere', afhankelijk van de aanwezigheid van een bestand wordt een commando wel of juist niet uitgevoerd. Zo kunnen we bijvoorbeeld controleren op de aanwezigheid van een bestand en het bestand opstarten. Of deze juist verwijderen. Een mooi voorbeeld is bijvoorbeeld het toevoegen van de ANT Internet Suite aan ResourceFS. Het commando dan wat aan het Obey-bestand 'Boot:Choices.PreDesktop' toegevoegd kan worden kan dan zijn:

IfThere Boot:^.Internet.!InetSuite 
Then AddApp Boot:^.Internet.!InetSuite

Er wordt hierbij wel vanuit gegaan dat de map Internet (van de ANT Internet Suite) in dezelfde map staat als de Acorn !Boot applicatie. U kunt het 'IfThere' commando echter ook voor andere doeleinden gebruiken.

Een Acorn RISC OS machine heeft een klein stukje cmos-geheugen waarin de computer de meest belangrijke instellingen bewaart. Om dit geheugen (slechts 240 bytes) te kunnen beheren is er een commando om de diverse instellingen bij te werken of te wijzigen. Hiernaast is er een mogelijkheid om de bewaarde instellingen op te vragen.

Het commando dat noodzakelijk is om de instellingen op te vragen is het 'Status'- commando, met dit commando is het mogelijk om te zien hoe de machine geconfigureerd is. Bij dit 'Status'- commando is het ook mogelijk om aan te geven welke instelling weergegeven moet worden. Zo zal het commando 'Status Country' het land teruggeven waarop de machine op dit moment geconfigureerd is, dit is afhankelijk van uw territory en instellingen 'UK', 'Netherlands' of 'Belgium'.

Door alleen 'Status' als commando op te geven krijgt u een complete lijst met alle instellingen van uw machine. Veel van de configuratiemogelijkheden zijn ook bereikbaar via !Configure, er zijn echter ook een aantal (handige) opties die in het geheel niet via een wimp-interface bereikbaar zijn. Door van zo'n instelling de hulp op te vragen kunnen we toch zicht krijgen op het doel of de mogelijkheden van zo'n commando. Een voorbeeld van een handig commando die niet vanuit de wimp ingesteld kan worden is de 'TimeZone' instelling.

Om achter de syntax van deze configuratie -optie te komen moeten we eerst de help-informatie van deze optie op gaan vragen, dit kunnen we op eenzelfde manier doen als het opvragen van help van een normaal RISC OS commando.

*Help TimeZone
==> Help voor sleutelwoord TimeZone
*Configure TimeZone zet de tijdzone, 
tenopzichte van GMT.
Syntax: *Configure TimeZone 
[+/-]<Uren>[:<Minuten>]

Zoals al te verwachten was is deze optie bedoeld voor het instellen van de tijdzone, door eerst met behulp van het 'Status'-commando op te vragen hoe deze ingesteld is kunnen we zien of we deze nog bij moeten configureren of dat we de instelling kunnen laten zoals deze is. Als de tijdszone ingesteld is op GMT +1 dan is er niets aan de hand, anders moeten we de tijdszone bijwerken met het commando 'Configure TimeZone +1:0' (en eventueel de huidige tijd aanpassen).

Omdat de tijdszone voor internet applicaties zeer belangrijk is, is het jammer dat Acorn deze configuratie-optie nooit in !Configure of Alarm heeft ingebouwd.

Er zijn echter nog meer configuratie mogelijkheden die niet vanuit de wimp te bereiken zijn. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om in te stellen of er wel of juist niet geboot moet worden, om automatisch te booten gebruikt u het volgende commando: 'Configure Boot'. Om bij het starten of na een <ctrl><break> of een reset niet te booten gebruikt u het commando 'Configure NoBoot'. Hoewel dit commando weinig nut zal hebben op een Acorn RiscPC of A7000(+), kan het wel degelijk handig zijn op een pre-RiscPC machine zonder harde schijf.

De vorige keer heb ik het gehad over een alias die heel snel een ram-disk aanmaakt, maar stel nu eens dat je voor sommige situaties voor een langere tijd een ram-disk nodig hebt en op een ander moment juist weer een grotere fontbuffer. Voor mensen met veel geheugen (32 mb of meer) zal het combineren van deze 2 in het geheel geen probleem zijn maar voor mensen met minder dan 8 mb kan het wel handig zijn om via een Obey-bestand tussen deze 2 mogelijkheden te kunnen kiezen. Door een Obey-bestand te maken waarin de desbetreffende opties geconfigureerd worden.

Het maken van het Obey-bestand heb ik al eerder uitgelegd, ik volsta nu dus met de configuratie-opties die noodzakelijk zijn om de ram-disk aan te maken en de fontbuffer omvang in te stellen. Het commando voor het configureren van de omvang van de ram-disk is 'Configure RamFSSize' en het commando voor het instellen van de geconfigureerde omvang van de fontbuffer is 'Configure FontSize'. Bij het instellen van een kleinere fontbuffer moet u altijd een omvang van 100KBytes aanhouden, zeker als u een RiscPC heeft waarbij u een anti-aliased font gebruikt. (Bij het instellen van de fontbuffer dient u rekening te houden met het feit dat het maximum 1020K is op een RiscPC)

Een andere niet vanuit de wimp bereikbare maar soms toch noodzakelijke configuratie optie is het instellen van het opslagsysteem (of filing system) en de drive waarvan opgestart moet gaan worden. Hiervoor zijn 2 instellingen heel erg belangrijk, deze zijn 'Configure FileSystem' en voor adfs 'Configure Drive'. Het enige waar u op moet letten is hoe u de opstart-drive voor uw opslagsysteem configureert, dit is namelijk per opslagsysteem verschillend. Bij mijn Cumana SCSI-kaart heet deze configuratie mogelijkheid 'SCSIFSDrive', bij IDEFS of ATAFS zal deze een andere naam hebben.

In het volgende voorbeeld ga ik er van uit dat het opslagsysteem SCSI moet gaan worden en de drive waarvan opgestart moet gaan worden drive 7 is. Om dit zo in te stellen zijn de volgende commando's nodig:

Configure FileSystem SCSI
Configure SCSIFSDrive 7

Eerder in dit artikel heb ik het al gehad over het opvragen van de huidige instelling van de configuratie-optie 'Country', het is uiteraard ook mogelijk om in een Obey-bestand de instellingen te zetten voor een Nederlandse landeninstelling en territory. De mogelijkheden voor het instellen van het huidige land (country) kunt u opvragen met het commando 'Countries'. De mogelijkheden voor de 'Territory' instellingen kunt u opvragen met het commando 'Territories', helaas geeft dit alleen de ingeladen territories weer zodat u zonder een Nederlandse vertaling alleen 'UK' zult zien en dus niet het nummer van België of Nederland kunt opvragen. Dit laatste is noodzakelijk omdat u bij het instellen van de 'Territory' alleen een nummer op kunt geven. Voor de volledigheid geef ik de uitvoer van het 'Territories' commando als er een Nederlandse !Territory geladen is:

34 Nederland
31 België
1 UK

U dient bij het instellen van een andere territory dan 'UK' er wel voor te zorgen dat er een juiste !Territory aanwezig is in de hoofdmap van de opstart drive (de drive waar de !Boot ook op staat).

Nu zijn er nog legio mogelijkheden bij het instellen van de machine, maar ik wil het nu bij de hier genoemde laten. Misschien kom ik nog wel op bepaalde opties terug als dat bij het besproken onderwerp noodzakelijk is. Vanaf nu kunt u ook zelf kijken naar de opties die er allemaal mogelijk zijn en via de help-functie van RISC OS om een syntax van deze configuratie-optie vragen. U dient hierbij wel op te letten dat u geen zaken verandert die het functioneren van het systeem kunnen beïnvloeden en dus nooit de machine zodanig configureren dat deze op zou moeten starten van een drive die niet bootable is (Dit kunt u zien door van deze drive de catalogus op te vragen mbv van het 'Cat'-commando - deze moet dan staan op start en er moet op die drive een !Boot applicatie aanwezig zijn.)

U kunt uiteraard ook vragen stellen waar ik op in hoop te gaan. Gebruik hiervoor het e-mail adres: asterisk@dune.demon.nl

Dat was het dan weer voor deze keer, bedankt voor uw aandacht en experimenteer er rustig op los onder het motto:

'Alles kan beter'

Kees Grinwis