Spelen met DrawWorks Millennium
waarin Lody Sonneveld steeds enthousiaster wordt

Het voordeel van een goed tekenpakket is, dat je helemaal niet meer hoeft te kunnen tekenen om toch heel aardige resultaten te bereiken. Neem bijvoorbeeld de figuurtjes die deze pagina sieren. Daar is echt geen lijn bij die ik zelf getrokken heb. Enkele muisklikken, een paar toetsen indrukken en DrawWorks doet de rest!

Spelen met DWM gaf ik als titel mee en meer dan dat pretendeert dit artikeltje niet te zijn. Maar spel verschaft over het algemeen wel een hoop plezier! Ik hoop dan ook dat dit artikel er toe bijdraagt dat je jezelf het plezier gunt om ook eens met een tekenpakket aan de slag te gaan. Daarom heb ik alles, althans wat het tekenwerk betreft, zo simpel mogelijk gehouden. Het smoesje dat je niet kan tekenen gaat nu eens niet op: je hoeft ook niet te tekenen. We laten gewoon DWM de ingewikkelde zaken klaren! Aan de hand van de afbeelding laat ik enkele mogelijkheden van dit tekenpakket de revue passeren. Dus je krijgt zeker géén droge opsomming van álle opties die voorhanden zijn.

Wat het afgebeelde figuur voorstelt laat ik graag aan je eigen fantasie over. De basis ervan wordt echter gevormd door slechts één letter uit ons alfabet waar een aantal bewerkingen van DWM op losgelaten werden. Zo simpel is het! En die letter is de "Y", van b.v. "Yab Yum", een instelling die op een andere manier plezier aan de mensheid tracht te verschaffen. Wij blijven dus maar even aan DWM hangen: het is tenslotte een stuk goedkoper en onschuldiger vermaak!

DWM wordt op de gebruikelijke manier - door dubbel te klikken op het icon - geopend. Als je in het preferentiescherm "Auto load !Draw with DrawWorks" afgevinkt hebt, wordt ook !Draw geladen. En dat is wel zo handig, want anders moet eerst "Apps" geopend worden, waarna ook nog eens op !Draw dubbelgeklikt dient te worden, voordat je aan de slag kan. Open nu een werkblad, selecteer het tekstmenu en type de hoofdletter Y in. Bij mij staat de Homerton Medium (14 pnt) als standaard font ingesteld en dat is precies het lettertype waar ik nu van uit wil gaan. Tot zo ver onze eigen activiteit. Nu wordt het hoog tijd dat DWM het overneemt!

DWM Curve Moulder
De vertaling van het woord "Curve Moulder" laat ik graag aan de specialisten van de werkgroep NL over; "gebogen lijnen vormer" o.i.d. dekt wellicht de lading, maar klinkt niet echt fraai. Dus hou ik het gemakshalve maar op Curve Moulder en dat is het gereedschap dat we nu gaan gebruiken.

Je vindt het door eerst op "DWM speciale menu" en daarna op het hiernaast afgebeelde icon te klikken. Mits je een object in je werkstuk geselecteerd hebt, verschijnt onderstaand venster. Dat is trouwens wel iets om in de gaten te houden bij DWM.

Als je, zonder dat er iets geselecteerd is, achteloos op een menu dat een bewerking moet uitvoeren, drukt, plopt er een onvriendelijk venster op met het hatelijke: "Message from Draw: No objects to save. OK?" Gelukkig krijg je meestal wel weer een nieuwe kans, behalve bij het "file informatie menu". Dat geeft gedetailleerde informatie over een geselecteerd object. Maar mocht ik het wagen om dat menu aan te klikken zonder dat er iets geselecteerd is, dan loopt mijn computer muurvast! En dat is toch wel een behoorlijk irritant bugje in DWM.

Maar laat ik vrolijk verder gaan en de werking van de Curve Moulder uit de doeken doen. Met dit gereedschap kan je één of meerdere vector objecten een vooraf bepaalde kromming geven. De waarden die je daarbij kan instellen zijn: de diameter van die gebogen lijn en de begin- en de eindhoeken.

Bij de ingestelde waarden van het plaatje links volgt de curve, waar het geselecteerde object zich om zal buigen, op de hier afgebeelde wijze een halve cirkel. Maar als je voor de eindhoek -270° opgeeft, krijg je het omgekeerde effect, dus zo.

Door aan te geven hoe nauwkeurig dit alles moet gebeuren, bepaal je of het eindresultaat er ietwat bonkig of juist mooi vloeiend uitziet. Als alles naar tevredenheid is ingevuld, druk je op "Curve selected objects".

Zodra DWM de bewerking uitgevoerd heeft, wordt er een venster geopend, waarin gevraagd wordt waar je het bewerkte object wil opslaan. Je kan die icon naar het werkblad waar je mee bezig bent, een nieuw werkblad of naar een openstaande directory slepen. Het originele object blijft dus onaangetast.

Een voorbeeld zal het voorafgaande wellicht duidelijker maken. Type op je werkblad een stuk of tien keer de hoofdletter "Y" in. Selecteer die op de gebruikelijke wijze en open het Curve Moulder menu. De grootte van de curve laat je op "10" staan, de starthoek wordt "0" en de eindhoek "360". Laat nu de bewerking uitvoeren. Type vervolgens "Vereniging van gebruikers voor Acorn computers" in. Stel de waarden voor resp. grootte, begin- en eindhoek in als 5, -170, 170 en zet de Curve Moulder weer aan het werk. Verander daarna de tekststijl in bold en type: "Big Ben Club". Gebruik nu de waarden 3, -60, -290 in het Curve Moulder menu.

Groepeer de drie bewerkte objecten rond een denkbeeldig middelpunt. En het resultaat van deze handelingen is het plaatje links onder.

Als ik met iets aan de slag ben, zoals die Curve Moulder, dan roept dat altijd de vraag bij me op of er niet meer mee kan. Het uitproberen van dergelijke ideeën kan soms desastreuze gevolgen hebben. Desondanks kan ik het toch nooit laten om gehoor te geven aan dergelijke invallen.

Nu vroeg ik me af of het mogelijk zou zijn om een object met een hoek groter dan 360° te bewerken. Dat bleek geen probleem! In dat geval wordt de tekst gewoon over zichzelf heen geschreven. En zou het ook lukken om slechts één letterteken om zijn eigen as te buigen? Ook dat blijkt mogelijk. Alleen doet zich het, althans voor mij, merkwaardige verschijnsel voor, dat het resultaat een object oplevert dat meer dan 10x zo groot is als de opgegeven curve. Ik vermoed echter dat de mathematici onder jullie daar een heel plausibele verklaring voor hebben.

Terug naar mister Y
Wellicht herinner je je nog dat we ergens in het begin van dit artikel op een werkblad de hoofdletter "Y" ingetypt hebben. Daar gaan we nu weer mee aan de slag. Open het Curve Moulder menu, stel de curve grootte in op 1, voor de beginhoek kiezen we -490 en de waarde van de eindhoek zetten we op 490. Bij deze extreme waarden blijkt de "very high accuracy" gewenst, omdat het eindresultaat anders erg hoekig is. Laat DWM deze bewerking uitvoeren en selecteer dat resultaat.

Klik op het icon rechts om het Object Stijl menu te openen. Open dan het "fill color" menu met het icon hier naast en verander de vulkleur in lichtgrijs. Met behulp van het "lijnkleur menu" maken we de lijnen zwart. En de dikte van de lijn zetten we met het "lijndikte menu" op 1. Zoals je ziet hebben we met slechts enkele muisklikken nevenstaand resultaat verkregen. Met een ander menu zullen we dit figuur verder bewerken. We hebben dus nog een paar muisklikken te gaan!

Het Drawtrix menu
Door op dit icon te drukken open je het DrawTrix menu. En daarmee opent zich een schat aan mogelijkheden om een geselecteerd object te vervormen. Als je behoorlijk wiskundig onderlegd bent, heb je werkelijk een oneindig aantal mogelijkheden om een object geheel naar eigen inzicht van vorm te laten veranderen. Daarvoor heb je 8 numerieke variabelen en 16 wiskundige functies tot je beschikking. Al met al een heel aardig speeltje voor de mathematici onder ons!

Maar ook als je totaal geen kaas gegeten hebt van wiskunde, blijven er genoeg leuke opties over. Want er zijn gelukkig al heel wat voorgebakken bewerkingen voorhanden. En als je er behoefte aan hebt, kan je wat experimenteren door de waarden daarvan een ietsje aan te passen om vervolgens te kijken wat er dan gebeurt. In het kader van dit artikel (maar zeker ook om mijn ondeskundigheid in deze materie te verhullen) beperk ik mij nu echter tot een aantal van die voorgebakken bewerkingen.

We selecteren het laatst gecreeerde figuurtje en openen het DrawTrix menu. Daarna openen we de lijst bij de "Transformation Name". Hier kiezen we bij het submenu "Objects" de bewerking "CupSaucer" en drukken op "Transform". Er springt nu een venster op dat laat zien wat DrawTrix er van gebakken heeft. Eerst klikken we dat venster weg en daarna slepen we het bekende draw icon in het DrawTrix venster naar ons werkblad.
Ook nu blijft het origineel dus onaangetast.

Selecteer het zo juist gemanipuleerde figuur, open het DrawTrix menu en voer in het submenu Mirror de bewerking MirrorY uit. En daarmee hebben we het middenstuk van beide figuurtjes, waar dit verhaal aan opgehangen is, gecreëerd.

Dit figuur selecteren we, openen nogmaals het DrawTrix menu en laten daar de reeds eerder toegepaste "CupSaucer" bewerking op los. Het hiervoor gecreeerde figuur vergroten we 2x en het figuur hiernaast 4x. Daarna voegen we die onderdelen samen en zie, daar is zomaar het linker figuur van de voorbeeld tekening ontstaan.

Rest het onderstel van het rechter figuur van die tekening. Daarvoor selecteren we het laatst in DrawTrix gecreeerde object, openen nog 1x het DrawTrix menu en kiezen nu voor de bewerking "Pyramid", dat ook in het submenu "Objects" te vinden is. Het resultaat ziet er op het eerste gezicht vrij onooglijk uit. Meer dan een dikke verticale lijn met onderaan een vreemd friemeltje lijkt het niet te zijn.

Nu staan ons twee wegen open om daar verandering in te brengen. Een ongecontroleerde - en eerlijkheidshalve moet ik zeggen dat ik in eerste instantie deze werkwijze gevolgd heb om het rechter figuur van het voorbeeld te creëren - en een gecontroleerde, zodat die actie ook door derden is uit te voeren.

Bij de ongecontroleerde werkwijze werd het bewuste object geselecteerd en werd er daarna domweg aan de handle rechtsonder getrokken tot het object het door mij gewenste formaat had. Maar DWM heeft een uitstekend stuk gereedschap om dat op een meer gecontroleerde wijze te doen. In "DWM special menu" is ook de "Object Precision tool" te vinden en het openbaart zich als je op het rechter icon klikt.

Width en Height veranderen we in resp. 60 en 120, klikken vervolgens op "OK" en het laatste onderdeel is ook voltooid. Rest ons de boel samen te voegen en klaar is Kees! En ik ben er van overtuigd dat jij, na even oefenen, veel leukere resultaten behaalt!