Besluitenlijsten

Besluitenlijst vergadering hoofdbestuur 06-11-1999

 1. De softwarecoördinator gaat uitzoeken hoe het zit met de overdracht van de e-mail faciliteit naar het secretariaat.
 2. N.a.v. poliswijziging en offerte is besloten om voor de WA-verzekering over te stappen naar een andere maatschappij met aanzienlijke premieverlaging tegen vrijwel gelijke dekking.
 3. Vanuit regio Eindhoven kwam de mededeling dat die regio binnenkort zonder regiobestuur zit. Het hoofdbestuur zal zich hier nog nader over beraden.
 4. Aan P. Scheele is toestemming verleend om het Big Ben Club logo te gebruiken in een folder over RISC OS.

Besluitenlijst vergadering raad van afgevaardigden 06-11-1999

 1. Het secretariaat heeft geen enkele afmelding vooraf ontvangen, terwijl niet iedereen op de presentielijst staat. Alleen de regio West Brabant had gemeld een vervanger te sturen. Een HB-lid had zich ziek gemeld. De secretaris zal voorstellen dat men de volgende keer geen reiskosten meer kan declareren wanneer men de presentielijst niet heeft getekend. Een copie van de presentielijst wordt aan de penningmeester gezonden. Afmeldingen kunnen niet mondeling op de RvA zelf gedaan worden, maar moeten 48 uur vooraf aan het secretariaat gemeld worden. Overwogen zou kunnen worden om aan personen die zonder aankondiging vooraf niet komen opdagen de kosten voor wel klaar gezette consumpties in rekening kan worden gebracht.
 2. Besloten is dat er van de nieuwe WA-verzekering door de secretaris een copie van de polisvoorwaarden naar de regiosecretariaten gezonden zal worden. Dit kan dan mooi gecombineerd met het rondsturen van de RvA-notulen.
 3. Op de agenda van de voorjaars RvA zal aangegeven worden dat er nog steeds een PR-man gezocht wordt die de landelijke activiteiten zoals de Expo en de Engeland reis coördineert. Tevens zal op diezelfde voorjaars RvA besloten worden of de reis naar Engeland door een busondernemer kan worden georganiseerd.
 4. Evaluatie Expo'99. De Expo'99 was op kleine dingen na goed verlopen. Voorgesteld wordt om de volgende keer een andere naam voor de landelijke dag te bedenken en daarvoor een prijsvraag in de *Asterisk op te nemen. Daarnaast wordt verzocht om voor demo's een zaal met een betere akoestiek te zoeken. De "Expo2000" zal door dezelfde mensen als de Expo'99 worden georganiseerd mits onder dezelfde voorwaarden als in 1999 en dichter bij Breda. Tevens besloten dat er een betere kostenbeheersing moet komen door betere afspraken over wie wel en wie niet consumptiebonnen e.d. krijgen.
 5. De notulen zijn met enkele wijzigingen accoord verklaard.
 6. In het jaarverslag over 1998 ontbreken nog 2 regioverslagen met het fiat van hun respectievelijke regio-kascommissie.
 7. De landelijke kas-commissie heeft verslag gedaan, waarna de penningmeester over 1998 gedechargeerd werd. Samenstelling landelijke kascommissie: Henry Kroon en Roel Boesenkool met als reserve Leo Smiers.
 8. Voor de begroting 2000 is het van belang om te weten dat de prognose in lijn ligt met het tussenresultaat van het 1e halfjaar 1999. De concept begroting 2000 ziet er hetzelfde uit als die voor 1999. Ook in 2000 zullen de kosten van de BBSen en internet op dezelfde voorwaarden voor vergoeding in aanmerking blijven komen. N.a.v. het besluit van de RvA van 06-03-1999 voor een intern onderzoek is Acorn BBS opgeheven, wat door een technische storing versneld werd.
 9. Op voorstel van de penningmeester is de RvA in principe accoord gegaan met een contributieverhoging naar Euro 27,- per 01-01-2001. Op de voorjaars RvA van 04-03-2000 zal hierover definitief gestemd worden.
  Noot: Contributie voor het jaar 2000 is dus nog als vanouds HFL 55,- als men voor 01-01-2000 betaalt.
 10. Nieuwe organisatiestructuur. Voornamelijk vanwege de hoge kosten is besloten om de statuten uit 1991 niet te (laten) wijzigen. Het nieuwe Algemeen Reglement 1999 zoals voorgesteld door de reglementen commissie is onder voorbehoud accoord. Alle regio's krijgen tot 31-12-1999 de tijd om nog ideeën daarover in te sturen naar het secretariaat via de postbus 1189 of AcoNet, waarna de commissie deze zal verwerken en er op de voorjaars RvA van 04-03-2000 een definitief besluit zal vallen. Twee HB-leden hebben juridische bezwaren tegen deze werkwijze.
 11. De huidige voorzitter dringt er op aan om nu echt naar een opvolger te zoeken.
 12. Het op voorstel van de regio-leden samenvoegen van regio ZHZ bij Den Haag stuit op weerstand van de landelijk penningmeester. Die vind dat die grote regio dan een te grote invloed op het landelijk gebeuren krijgt. Voorlopig is besloten dat regio ZHZ zelfstandig blijft, ook al zou dat zonder activiteiten zijn. Dit samenvoegpunt wordt op de voorjaars RvA wederom in stemming gebracht. Aan de leden van ZHZ zal worden bericht dat ze welkom zijn bij de activiteiten van de regio Den Haag.
 13. Aan de voorzitter van regio Utrecht wordt dringend gevraagd om de leden bij elkaar te roepen om een nieuw bestuur te formeren en ook weer bijeenkomsten te organiseren. Hiervan zal op de volgende RvA en in de *Asterisk verslag worden gedaan.

Met een vriendelijke groet van de secretaris van het hoofdbestuur.