Landelijke ledenlijst
opgelepeld door Charles Deckers

In deze *Asterisk vindt U de landelijke

van onze club. De namen van de leden, die U hierin aantreft, zijn die van de leden die te kennen hebben gegeven dat hun naam, adres, telefoonnummer, enz. in deze lijst mogen worden opgenomen. In verband met de ruimte heb ik moeten kiezen welke van de persoonlijke gegevens weggelaten moesten worden. Het opnemen van het telefoonnummer leek mij meer zinvol dan bijv. de straatnaam. Vandaar dat de straatnaam is afgevallen.

Bij deze *Asterisk treft U ook Uw lidmaatschapkaart aan. Op deze lidmaatschapkaart ziet U alle gegevens zoals die in de ledenadministratie zijn opgenomen. Rechts bovenaan op de lidkaart staat een volgnummer, dat alleen voor het gemak voor verzending van de juiste lidkaart in de juiste enveloppe dient. Daar hoeft u zich dus niets van aan te trekken. Voor de overige gegevens vraag ik wel uw aandacht en met name voor de op de lidkaart vermelde regio.

De steunpilaar van de vereniging is het gebeuren binnen de regio en daar is natuurlijk geld (contributie) voor nodig. De penningmeester verdeelt het beschikbare budget over een groot aantal zaken o.a. de activiteiten in de regio's. Bij de verdeelsleutel voor regiogelden wordt o.m. uitgegaan van het aantal leden dat in een regio is ingedeeld.

Op het bijgaande

ziet U hoe de regio's geografisch zijn opgedeeld. In het tabelletje 'regio versus postcode-gebieden' kunt U precies aflezen in welke regio U ingedeeld zou worden als niet door een foutje bij de ledenadministratie danwel op uw eigen verzoek U in een andere regio bent ingedeeld. Zoals U wellicht weet, kunt U zich ten alle tijden laten overschrijven naar een andere regio. Het motief hiervoor is niet relevant. Voor U als lid heeft dat verder geen consequenties, anders dan dat U in dat geval niet meer gekozen mag worden als regio-afgevaardigde.

Zijn er onverhoopt onjuiste gegevens op Uw lidkaart vermeld of ontbreken er, laat het dan svp weten. Via een telefoontje (040-2052238) of een briefje naar de verenigingspostbus 1189 te Arnhem.