Agenda RVA 22/4/00

 1. Opening vergadering RvA op 22-04 -2000 om 13:00 uur met een lunch.
 2. Vaststellen agenda.
 3. Ingekomen en verzonden post t.b.v. deze vergadering.
 4. Mededelingen hoofdbestuur.
 5. Notulen raad van afgevaardigden vergadering d.d.: 06-11-1999
  a. vaststellen definitieve tekst.
  b. verslag afhandeling besluitpunten.
 6. Activiteiten jaarverslag 1999 secretaris
  b. dechargeren secretaris over 1999.
 7. Financieel jaarverslag 1999.
 8. Verslag kas controle commissie over 1999
  b. dechargeren penningmeester over 1999.
  c. verkiezing nieuw kascommissielid (c.q. -leden) indien nodig.
 9. Landelijke begroting 2000, incl. regio-begrotingen en verdeelsleutel.
 10. Hoofdbestuursmutaties conform
  , plus extra vacature(s):
  M.a.w. de secretaris en de ledenadministrateur zijn aftredend. Charles Deckers en Henri Derksen stellen zich beiden herkiesbaar. De voorzitter was op eigen verzoek op 06-03-1999 al afgetreden. De vacature van PR-functionaris is na 06-03-1999 nog niet opgevuld. Kortom de club is op zoek naar kandidaten voor voorzitter, public relations, en eventueel ook voor secretaris en ledenadministrateur. Tot aan het moment van verzending van deze vergaderstukken hebben zich nog geen nieuwe kandidaten gemeld.
 11. Nieuwe organisatiestructuur:
  a. Verslag reglementen commissie
  b. Vaststellen definitieve tekst en in stemming brengen.
  d. Overige schriftelijk ingediende voorstellen uit de regio's
 12. Meedelen namen niet-betalers aan betreffende regiobesturen (zie AR 34.4)
 13. Opheffen en/of samenvoegen inactieve regio's met actieve (zHz bij Den Haag, Utrecht bij G&E, en Den Bosch bij Oost o.i.d. Zie ook bijlage met de huidige indeling volgens postcodegebieden.
 14. Activiteiten regio's en werkgroepen in 2000.
 15. Voorbereiding Expo 2000.
 16. Wat verder ter tafel komt (ter plekke ingebrachte stukken plus leespauze, kan over gestemd worden)
 17. Rondvraag. (Kan niet over gestemd worden)
 18. Sluiting. (om +/- 16:30 uur, uiterlijk 17:00 uur).