Impressie voorjaarsRVA
door een (alweer) kersverse Jos Ulijn

Op 22 april was er de bijeenkomst van de Raad van Afgevaardigden. De regio Oost was ditmaal gastheer; in Elst, waar deze regio haar bijeenkomsten heeft, vond nu de vergadering plaats. Je vindt van deze bijeenkomst een eerste impressie. Een verslag volgt later; ik pretendeer niet, de vergadering feitelijk en volledig te kunnen weergeven; daarvoor was ik tezeer bij gebeurtenissen betrokken. Ik heb mijn best gedaan, mijn herinneringen om te vormen tot een redelijke weergave van, en toelichting op de gebeurtenissen.

Om alvast de zin voor betrekkelijkheid te prikkelen het volgende. Je komt naar een bijeenkomst als belangstellend toehoorder en gaat er weg als voorzitter. Dat zal niet vaak voorkomen? Nou, mij twee keer nu (en daar hou ik het ook graag bij).

Wel, in deze bijeenkomst heeft het hoofdbestuur, in samenstelling en in opereren, de toon gezet - en geenszins tot genoegen van wie dan ook. Ik schreef eerder in het berichtengebied "BBCkader" van Aconet: "Gelijkgezindheid is waarlijk niet onze sterkste kant geweest; als bestuur hebben we in mijn beleving van dit medium geen ander gebruik gemaakt dan elkaar de tent uit te vechten, alle goede voornemens en goede bedoelingen ten spijt."

Van meet af aan waren er spanningen. Er was verdeeldheid over de mate waarin je verenigingszaken moet regelen of zelfs afdwingen. Daarnaast was er "de toon van de muziek": prettig voor de een, aanstootgevend voor de ander. Er was geen consensus, overleggen werd overreden, ergernis en achterdocht groeide. Een van de redenen voor mijn besluit, terug te treden als voorzitter.

Helaas verdwenen daarmee niet ook de problemen; mee-lezers van de eerder genoemde Aconet area voor bestuurderen hebben even bezielde als vervelende reacties over en weer meegekregen. Voor een goed begrip: dit is geen natrappen of het vuiltje bij anderen leggen; ieder heeft gedaan wat hij kon, of omdat hij het niet kon nalaten; niemand heeft er bij gewonnen.
Dit keer was het geheel MINDER dan de som der delen...

Al met al miste de vereniging lange tijd een voorzitter. Toen de functie maar vacant bleef, gaven enkelen er uiting aan dat een voorzitter in functie diende te blijven tot in diens opvolging was voorzien; anderen vonden: weggegaan, plaatsje vergaan! - had-ie maar zijn afscheidscadeau niet moeten aannemen! Uiteindelijk wist niemand meer of er nu wel of niet een voorzitter was, de varianten "ad interim" en "vergader- voorzitter" meegerekend.

Voor deze vergadering werd Timo Hartong bereid gevonden, de vergadering te leiden. Hij zou dat op een strenge en efficiënte wijze doen, waarvoor hij na de afsluiting terecht is gecomplimenteerd. Onder zijn leiding is gesproken over het reilen en zeilen van de vereniging over de afgelopen periode, o.m. tot uiting gebracht in een jaarverslag van secretaris Henri Derksen en een financiële verantwoording door penningmeester Paul Porcelijn, die ook de begroting voor 2000 presenteerde. Financieel hebben we het dit jaar lang niet slecht gedaan, bv. door erg zuinig te zijn op verenigings- en bestuurskosten. De RvA heeft ermee ingestemd, ook het komende jaar nog de contributie opnieuw ongewijzigd te laten.

De bestuurlijke perikelen bleken onoplosbaar. Van Henri Derksen en Charles Deckers liep de zittingstermijn af maar beiden hadden zich herkiesbaar gesteld. Paul Porcelijn wilde als penningmeester wel doorgaan - echter NIET als op deze vergadering duidelijk zou worden dat de bestuurlijke verhoudingen niet zouden verbeteren. Onduidelijk was of er nog een PR-functionaris gewenst werd.

Henri, die zich voor de functie van secretaris herkiesbaar heeft gesteld, moest uit reacties van de vergadering opmaken dat er voor zijn werk als secretaris minder draagvlak en waardering is dan hij verwachtte. Dat viel hem zwaar omdat zijn gehoor handicap toch al een extra belasting vormde. Hij gaf daarop te kennen, zijn herkiesbaarstelling niet te handhaven. Als persoonlijke noot: ik vind het van moed en karakter getuigen om staande de vergadering zo'n moeilijke beslissing te nemen.
Al ruim voor deze vergadering was ik door enkele mensen gevraagd of ik nog voor het voorzitterschap beschikbaar was. Ik heb daar na nadenken ja op gezegd, zij het met schroom; ik heb dat ook de in vergadering toegelicht: ook mij rest niet de tijd en energie, die ik er in zou willen steken. En ik kan stellig niet met trots terugzien en dus met vertrouwen vooruitkijken.

Dan toch: als dit is wat ik voor de vereniging kan doen, dan aanvaard ik de taak met plezier, blij ook met het in mij gestelde vertrouwen. De vergadering besloot daarop in meerderheid mij te benoemen als voorzitter. Daar verbond men meteen de uitnodiging aan, het bestuur te completeren. Ik hoop je hierover binnenkort verder te kunnen informeren.

Het kan niet missen dat in zo'n vergadering de agenda niet wordt gehaald. Zo is de besluitvorming over voorstellen tot bijstelling van het Algemeen Reglement naar de volgende bijeenkomst geschoven. Wel is de voorbereiding van de Expo 2000 aan de orde geweest.

Tot zover mijn impressie. Ik hoop niets belangrijks over het hoofd te hebben gezien. Een feitelijker en vollediger relaas van deze bijeenkomst zal als verslag in een volgende *Asterisk worden opge-nomen.

Jos Ulijn, opnieuw kersvers voorzitter :-)