ledenvergadering regio Oost december 1999

Opening
De voorzitter opent de vergadering. Evenals vorige jaren zal Hans Dingemanse notuleren.

Notulen RLV 1998
Bij punt 5b staat de naam Kreuzen, dit moet Kruize zijn. Bij punt 8 is sprake van Rad van Afgevaardigden. Dit moet uiteraard Raad zijn.

Financiën
Het verslag wordt kort toegelicht. De kascommissie heeft geen op of aanmerkingen en de vergadering verleent de penningmeester decharge. Verkiezing nieuw kascommissielid: aangezien Johan zich opnieuw beschikbaar stelt worden zij bij acclamatie gekozen. Het zijn de heren Johan Kruize en Reinoud van den Heuvel.

Begroting 2000:
In tegenstelling tot de vorige begroting zal deze laag scoren in vergelijking met andere regio's. Vorig jaar was het nodig om f. 150 op te voeren voor borg voor een tweede sleutelset. Dit bleek achteraf niet nodig, zodat de regio met een positief kapitaal aan de nieuwe eeuw kan beginnen.

Bestuursmutaties
Aftredend zijn voorzitter Coert Smit en afgevaardigde Hans Dingemanse. Coert Smit stelt zich weer beschikbaar als voorzitter en wordt herkozen. Hans Dingemanse heeft een slechter bericht: vanwege de verkoop van zijn Risc PC en de aanschaf van een PC zal hij op termijn de vereniging verlaten. Coert wil de financiën wel op zich nemen en Johan Kruize stelt zich beschikbaar als afgevaardigde. Beide worden gekozen. Hans zal nog wel de voorjaarsvergadering bijwonen omdat Johan dan verhinderd is. Coert zal ook de contacten met de gemeente Elst op zich nemen.

Als pleister op de wonde stelt Hans aan de regio het volgende beschikbaar:

Evaluatie landelijke dag/expo:
Wederom zeer geslaagd.

Verslag RVA
Zie de besluitenlijst in de *.

Het voorgestelde huishoudelijk reglement is voorlopig aangenomen. Wijzigingen in de voorjaars RVA.

Activiteitenplanning 2000
Hans zal zijn nieuwe PC een keer komen laten zien, hopelijk in combinatie met een digitale camera. Henri: intranet. Leo Smiers zal hiervoor gevraagd worden. Er moet reclame voor gemaakt worden, want het is sneu als een spreker een reis moet maken en dan weinig leden aantreft.

Rondvraag
Er zijn geen vragen.

Sluiting.