Enquête RISC OS Expo 2000 - de resultaten
gecompileerd door Aad Bezemer

Bij het evalueren van de Expo 1999 hebben wij als organisatoren nadrukkelijk stil gestaan bij de locatie van dit jaarlijkse verenigingsgebeuren. We willen onze Expo natuurlijk op een locatie die goed bereikbaar is en die verder in alle opzichten goede mogelijkheden en kwaliteit biedt. Het idee om de bezoekers daar naar te vragen was snel geboren, dus kreeg bij binnenkomst iedere bezoeker een enquêteformulier uitgereikt met enkele vragen en ruimte voor verdere opmerkingen. In dit artikeltje geef ik de resultaten zoals ik die na een uurtje turven bij elkaar had.

De cijfers

In de vorige Asterisk heeft Jos Ulijn in zijn bijdrage over de Expo 2000 reeds vermeld dat er 225 bezoekers zijn geteld, 153 leden en 72 niet-leden. Van deze 225 bezoekers hebben er 93 hun formulier ingeleverd. Van de 93 bezoekers die hun formulier inleverden gaven er 82 (96%) aan lid te zijn, waren er 6 vroeger lid geweest, was er 1 gezinslid en waren er 4 nooit lid geweest. Van het totale aantal bezoekers was overigens 68% lid. Naar verhouding hebben er dus minder niet-leden een formulier ingeleverd dan wel-leden.

De volgende vraag betrof het middel van vervoer waarmee men naar de Expo was gekomen. met openbaar vervoer kwamen 26 personen, 61 kwamen met de auto/ motor, 5 carpoolden en er was 1 (eenzame?) fietser.

De bereikbaarheid werd door al die automobilisten als goed aangeduid, het zal niet verbazen dat alle 8 personen (9%) die de bereikbaarheid met matig beoordeelden, OV-gangers waren.
Grofweg vonden daarvan de mensen die relatief ver van Nieuwegein vandaan kwamen de bereikbaarheid meestal goed, de mensen die dichterbij woonden oordeelden vaker met matig. Uit aanvullende opmerkingen bleek overigens wel dat sommige bezoekers met de auto kwamen omdat ze de bereikbaarheid dan goed vonden en met OV hooguit matig.

Over de kwaliteit van de locatie bestaat weinig verschil van mening, 91 (98%) beoordeelt deze als goed, slechts 2 mensen vonden de kwaliteit matig. Van de mensen die de enquête hebben ingevuld bleek er 1 voor de eerste keer aanwezig, vielen er 32 (34%) in de categorie 2-4 keer en waren 59 (64%) mensen voor minstens de vijfde keer aanwezig.

De wensen
Dan was er de vraag naar mogelijk ontbrekende software voor RISC OS. Op ruim de helft van de formulieren was deze vraag ingevuld, overigens variërend van "niets" tot "veel". Maar de meeste reacties waren concreter. Alles hier opnoemen gaat een beetje ver, maar er waren een paar uitschieters. Meer dan tien keer werd het gemis aan een goede ontwikkelomgeving genoemd, al dan niet gespecificeerd naar C++ en Java.

Een deel van de RISC OSsers blijft natuurlijk (in de traditie van de BBC-computer?) zelf programmeren. Ongeveer even vaak werd genoemd internet software / browser (of de invullers dan al wat van Oregano hadden gezien is me niet bekend) en ISDN-gebruik. Als goede derde werd genoemd telebanking al dan niet in combinatie met (Nederlandstalige) boekhoudprogrammatuur. Ook werd genoemd de behoefte aan Nederlandstalige educatieve programma's en een Nederlandstalige versie van Prophet.

Voorts werd gevraagd naar driver software voor de nieuwste printers en voor DVD-spelers. Ook wordt door een aantal mensen programmatuur gemist voor het digitaal bewerken van geluid/muziek, betere MP3. Verder som ik nog op: mooie grafische spellen (ook via internet!), route planner, basic compiler, presentatie-software (powerpoint mogelijkheden), betere/krachtigere spreadsheets en databases, CDfoon-gids (en meer RISC OS-interfaces naar CDRoms (Encyclopedie Brittannica!), CD Burn voor IDE (is er inmiddels dacht ik), simulatie programmatuur, software voor zendamateurs, projectplanning, genealogie en als laatste noem ik software voor EEG-analyse.

Hoewel dus sommige mensen expliciet aangaven dat zij niets misten, bestaan er toch ook duidelijk nog flink wat wensen. Overigens heb ik het idee dat er wellicht toch meer bestaat dan sommige mensen weten. Misschien kan iemand over een van de hier genoemde interesse en toepassingsgebieden eens een wat inventariserend artikel schrijven. Mij lijkt dat zo'n verhaal heel nuttig kan zijn voor mede-clubgenoten. Niet iedereen is in staat om alle ontwikkelingen via internet of tijdschriften te volgen.

De suggesties
Als uitsmijter was er natuurlijk de mogelijkheid om suggesties aan de Expo-organisatie te doen. Wat mij het meest trof was dat een tiental mensen spontaan complimenten naar de organisatie uitdeelde! Zo was deze vraag niet gesteld en niet bedoeld, maar het doet wel goed als mensen dat spontaan vermelden. Dank, dank.

Toch ook een aantal concrete en zinvolle suggesties om de Expo nog meer naar ieders zin te maken, sommige lijken simpel uitvoerbaar, andere wat lastiger of niet goed mogelijk. Onder de goed uitvoerbare lijkt mij het plaatsen van een prikbord o.i.d waarop bezoekers ter plekke mededelingen, vragen enz. kwijt kunnen. Ook de suggestie om een helpdesk in te richten sprak mij ook zeer aan. We hebben dat voor deze Expo al geprobeerd, maar dat is niet gelukt. Misschien volgend jaar wel? Wie heeft daarvoor suggesties?

Andere opmerkingen waren: lezingen beter/eerder aankondigen, tolk bij de lezingen, enquêteformulier voor de buitenlandse bezoekers ook Engelstalig, meer lezingen over applicaties, weer om 10 uur beginnen. Voor wat betreft de locatie mocht het van een bezoeker ook minder chique. Wellicht had die opmerking te maken met de constatering van enkele andere bezoekers, namelijk dat de prijzen van de consumpties wel pittig zijn. Dat vind ik ook, als mede-organisator heb ik daarbij verder de volgende overwegingen. Wij hebben dit jaar uitgebreid gezocht naar een andere locatie om reden van bereikbaarheid (per OV) en vanwege de kosten voor de vereniging. Wel was de wens om een voldoende representatieve locatie te houden (we willen ook de sponsors kwaliteit bieden, zij dragen een aanzienlijk deel van de kosten) en we willen als organisatoren bij het inrichten en opruimen niet teveel werk hebben, we hebben al met al toch al een aardige klus bij alles wat vooraf gaat...

Uiteindelijk zijn we na het verkennen van enkele concrete alternatieven toch weer bij Mercure uitgekomen, waar men bovendien nu bereid bleek om de huurprijs flink te verlagen. Ik veronderstel dat de verhuur aan ons voor hen toch voldoende aantrekkelijk is door de omzet die het restaurant van ons heeft. De algemene conclusie die naar mijn idee uit de enquête mag worden getrokken is dat - de Expo een zeer geslaagd en gewaardeerd evenement is geweest, - de bereikbaarheid per OV beter zou mogen, maar niet echt bezwaarlijk is, - de kwaliteit van de locatie -met helaas consumpties die wat aan de prijs zijn- prima wordt gevonden.

Tot slot nogmaals iedereen bedankt die aan de enquête heeft meegedaan en zeker ook de firma ECD die als sponsor van de enquête is opgetreden.