Bij de acceptgiro

Beste clubleden,
Het kalenderjaar is weer bijna voorbij. Dat betekent dat de penningmeester graag wil weten hoeveel geld hij volgend jaar mag besteden aan regioactiviteiten, de maandelijkse *Asterisk, de Expo in het komende voorjaar, etc. etc. Vandaar dat U ingesloten in deze *Asterisk een acceptgiroformulier aan zult treffen om Uw lidmaatschap voor het volgend jaar te continueren.

De contributie bedraagt nog steeds f 55.- per (kalender)-jaar; huisleden betalen f15.-. U kunt betalen met behulp van het bijgevoegde acceptgiroformulier. Het mag ook met Uw eigen giro- of bankoverschrijving of op electronische wijze. Vergeet dan niet Uw lidnummer te vermelden, dat voorkomt fouten in de verwerking van de ontvangen betalingen. Het gironummer van de Big Ben Club is 2416403. Vroeger was er ook een bankrekening, maar die is inmiddels opgeheven omdat hij nauwelijks werd gebruikt. Wat deze betaling betreft: graag vóór 1 januari 2001. Indien Uw betaling op genoemde datum niet is ontvangen dan sturen wij U een herinnering; echter om de hierdoor ontstane administratiekosten te dekken zijn we genoodzaakt f 5.- extra in rekening te brengen.

Hebt U Uw contributie al voldaan, dan ontvangt U geen acceptgiroformulier. Mocht U echter menen dat U het bijgevoegde acceptgiroformulier ten onrechte hebt ontvangen, wees dan zo vriendelijk om even te bellen naar mij (ledenadministrateur) of stuur een briefje naar het correspondentie-adres van de vereniging: Big Ben Club p/a. Dievelaarshoek 18 7546 BG Enschede. Het lidmaatschap voor het kalenderjaar 2001 loopt automatisch door tenzij U dit uiterlijk 1 december a.s. (schriftelijk) doorgeeft aan het correspondentie- adres. Bij veel leden bestaat de behoefte om contact op te kunnen nemen met andere leden buiten (of binnen) de eigen regio anders dan via de reguliere regiobijeenkomsten.

Net zoals voorgaande jaren kan ieder lid bij zijn betaling aangeven of zijn/haar naam, adres, woonplaats en telefoonnummer opgenomen mag worden in deze landelijke ledenlijst. Om administratieve redenen is het eenvoudiger U (opnieuw) te laten aangeven of Uw naam, etc. in deze lijst mag worden opgenomen. U kunt daartoe het vakje "JA" of "NEE" aankruisen op de acceptgiro, danwel de vermelding "JA" of "NEE" op te nemen bij uw betaling anders dan via het ingesloten acceptgiroformulier. Helaas kunnen wij geen gehoor geven aan wensen zoals: wel telefoonnummer maar geen huisadres, e.d. Het is dus "JA" of "NEE". Vult u niets in, dan wordt dat als "NEE" geregistreerd. De lijst wordt opgenomen in de *Asterisk van maart of april a.s.

Paul Porcelijn, penningmeester; 023-5363788
Charles Deckers, ledenadministrateur; 040-2052238