regio Oost

Concept verslag regio leden vergadering Oost december 2000

Voor het begin van de vergadering werd onze oud penningmeester en regioafgevaardigde Hans Dingemanse nogmaals hartelijk dank bewezen voor zijn toch wel grote inzet voor de regio, en een geschenk overhandigd door de voorzitter.

1. Opening. De voorzitter opent de vergadering. Het notuleren wordt dit jaar gedaan door Johan Kruize.

2. Vaststellen agenda. Er zijn geen aanvullingen.

3. Ingekomen en verzonden post. Er is geen post betrekking hebbende op de vergadering.

4. Notulen RLV 1999. De notulen zonder uitzondering goedgekeurd door de leden.

5. Financiën. Het verslag wordt kort toegelicht. De kascommissie heeft geen op of aanmerkingen en de vergadering verleent de penningmeester decharge. Johan Kruize stelt zich opnieuw beschikbaar als kascommissielid en Reinhoud van den Heuvel zal het andere lid zijn. Begroting 2001, deze is ook goedgekeurd.

6. Bestuursmutaties. Henri is aftredend maar stelt zich weer beschikbaar. Daar er geen andere kandidaten zijn wordt Henri opnieuw voor 3 jaar de secretaris van de regio Oost.

7. Evaluatie RISC OS Expo. Wederom een zeer geslaagde dag en niet alleen omdat Henri de beschikbaar gestelde prijs in de wacht wist te slepen, proficiat. Noot: deze is niet uitgekeerd wegens faillissement.

8. Verslag RVA. Johan heeft verslag gedaan van de RVA. vergadering in Amersfoort waar het hete hangijzer, vooral het waarschijnlijk opheffen van de papieren *Asterisk behandeld is. In een van de volgend Asterisk's zal hier een artikel aan worden gewijd. Tevens is er door Johan op aan gedrongen om de RVA- vergadering beter te plannen ivm regio bijeenkomsten elders. Dit is aangenomen.

9. Activiteitenplanning.

a. Henri zal RISC OS 4 bespreken. januari/februari.

b. Waarschijnlijk in maart een demo met !WimpLink

c. hardware demo ??

10. Wvttk Geen.

11. Rondvraag Henri en Johan zijn bij de RUM in Eindhoven geweest en zeer positief over de zeer goed georganiseerde meeting.

12. Sluiting.