Oproep van de ledenadministratie

Een betrekkelijk groot aantal leden heeft hun contributie voor het jaar 2001 nog niet overgemaakt naar de penningmeester van de club. Omdat deze leden nog niet hebben aangegeven hun lidmaatschap te willen beëindigen, gaat het bestuur van de vereniging er van uit dat deze leden hun lidmaatschap wel willen continueren.

Wellicht hebben deze mensen hun acceptgiroformulier -- ingesloten bij de *Asterisk no. 9 van begin november l.l. -- over het hoofd gezien of te goed opgeborgen om dit formulier op een later tijdstip af te zullen handelen. Willen diegene voor wie dit stukje van toepassing is zo vriendelijk zijn om alsnog (en zo spoedig mogelijk) te betalen.

Op 22 februari a.s. worden de adreslabels voor verzending van het 2e nummer van de *Asterisk van dit jaar gemaakt en aan de hand daarvan wordt het aantal te drukken *Asterisken bepaald. Indien op dat tijdstip uw betaling nog niet door de penningmeester is ontvangen wordt voor U geen adreslabel gemaakt en dus ook geen *Asterisk gedrukt.

Indien U geen gebruik maakt van het reeds in Uw bezit zijnde acceptgiroformulier wilt U dan niet vergeten Uw lidnummer te vermelden. Dat is een groot gemak voor onze penningmeester en voorkomt tevens vergissingen. Wilt U zo vriendelijk zijn op Uw overschrijving aan te geven of Uw naam, adres, enz. in de landelijke ledenlijst opgenomen mag worden.

Dat doet U door het vakje [JA] resp. [NEE] op het reeds in Uw bezit zijnde acceptgiroformulier aan te kruisen dan wel door het woordje JA resp. NEE te vermelden op Uw eigen (elektronisch) overschrijvingsformulier.

met vriendelijke groeten

Charles Deckers, ledenadministrateur