Van de ledenadministratie

door Charles Deckers

Beste clubleden,

Bij deze *Asterisk is Uw limaatschapskaart gevoegd. Een groot deel van de lidkaarten zijn nog in de oude en inmiddels vertrouwde voorbedrukte licht-blauwe uitvoering. Het opnieuw laten maken van soortgelijke lidkaarten is een betrekkelijk dure aangelegenheid. Daarom is overgestapt naar een uitvoering waarbij is uitgegaan van blanco papier. Omdat mijn printer er onlangs definitief mee is gestopt en heb ik gebruik moeten maken van een heel oud inktjetje. Bij enkele exemplaren is helaas de printkwaliteit verre van bevredigend. Waarvoor mijn excuses. Behalve Uw naam en adres, lidnummer en de regio waarbij U bent ingedeeld staan op de lidkaart ook enkele andere gegevens vermeld, zoals die bij de ledenadministratie zijn opgenomen. Te weten:

- Uw telefoonnummer of faxnummer (voor zover bekend)

- Uw email-adres

- Uw Aconet pointnummer

- Bij u in gebruik zijnde computers (T=Atom, E=Electron, B=BBC(+), M=Master/Compact, A=Archimedes (A3xx, A4xx, A5xx, A3000, A4000, A5000) R=RiscPC/A7000(+)

- Vermelding in landelijke ledenlijst: zoals door U is opgegeven bij Uw betaling 2001 (zie voor 'n nadere toelichting hieronder). Indien een van deze gegevens onjuist zijn, wilt U dan s.v.p. even met mij contact opnemen zodat de gegevens in de ledenadministratie correct worden opgenomen. Dat kan bijvoorbeeld: via mijn telefoon: 040-2052238, of via Aconet: Charles Deckers 77:8500/504.15. U kunt ook gebruik maken van het wijzigingsbericht onderaan de lidmaatschapskaart.

Enkele maanden geleden - bij het overmaken van Uw contributie voor 2001 - hebben wij U gevraagd op te geven of Uw naam, adres, telefoonnummer, etc. opgenomen mag worden in de landelijke ledenlijst. Deze lijst wordt éénmaal per jaar opgenomen in de *Asterisk (mei nummer). Het uitgangspunt bij deze vraagstelling was als volgt: - Indien U {JA} zou vermelden, dan wordt Uw naam in deze lijst opgenomen, - Indien U {NEE} zou vermelden, dan komt Uw naam NIET in de lijst. - En indien niets zou invullen, dan wordt dit geïnterpreteerd als {NEE} en derhalve wordt Uw naam niet opgenomen in deze ledenlijst. Uw antwoord (JA, NEE of niets=NEE) dat U middels Uw betaling aan ons hebt doorgegeven staat vermeld op Uw lidkaart.

Een betrekkelijk groot aantal leden heeft niets ingevuld in de daarvoor op de acceptgiro gecreëerde velden, danwel niets vermeld indien ze van hun eigen betalingswijze hebben gebruik gemaakt. Dat kan zijn dat men vergeten is het betreffende veldje op de acceptgiro in te vullen ofwel dat men door 'niets' in te vullen BEWUST heeft gekozen voor geen vermelding van hun naam, etc. in deze landelijke ledenlijst. De meerderheid van het hoofdbestuur van de Big Ben Club heeft korte tijd geleden beslist dat in het geval er niets was ingevuld op de contributie-betaling 2001 er gekeken zal worden naar het {JA} of {NEE} dat U voorgaande jaren hebt opgegeven. Ik zal mij bij dit meerderheidsstandpunt moeten neerleggen. Indien U met Uw betaling voor de contributie 2001 duidelijk 'n {JA} of 'n {NEE} hebt opgegeven dan wordt overeenkomstig Uw opgave Uw naam en overige adresgegevens wel resp. niet opgenomen in de ledenlijst. Voor het geval dat U niets heeft opgegeven - de oorspronkelijke afspraak was dat Uw naam, etc. dan ook niet in de ledenlijst zou komen - dan kan het door het nieuwe bestuursbesluit toch voorkomen dat Uw naam in de landelijke lijst zal worden vermeld.