is een uitgave voor leden van de Big Ben Club en verschijnt 10x per jaar met nieuws over Acorn hard- en software en activiteiten in de diverse regio's.

Redactie en layout:
Peter van den Berg

Logo in de RISC OS Expo plattegrond:
Henk Huinen
zie de copyright notice

Aanlevering kopij kan op verschillende manieren:

Voorwaarden voor plaatsing
Alleen kopij op bovengenoemde wijze aangeleverd, komt voor plaatsing in aanmerking, kleine advertenties uitgezonderd. Kopij moet voorzien zijn van naam en adres van de afzender. Met het oog op eventuele onduidelijkheden is het raadzaam ook het telefoonnummer te vermelden. Anonieme kopij wordt niet geplaatst. De redactie behoudt zich het recht voor artikelen (bij uitzondering) in te korten.

©1994 - ISSN 1380 - 9172
Niets uit deze uitgave mag vermenigvuldigd worden, op enigerlei wijze anders dan ten behoeve van persoonlijk gebruik, zonder voorafgaande toestemming van het bestuur. Feiten en meningen voorkomend in dit blad zijn de verantwoordelijkheid van de auteurs, tenzij ondertekend door of namens het hoofdbestuur van de Big Ben Club. Aanvaarding en plaatsing van een inzending houden niet in dat het hoofdbestuur resp. de redactie, het met de inhoud daarvan eens is.