Verslag ledenvergadering regio Oost

8 december 2001, alsmede 12 januari 2002.

 1. Opening.
  Wegens afwezigheid van de voorzitter opent Henri de vergadering. Het notuleren wordt evenals in 2000 door Johan Kruize gedaan.
 2. Vaststellen agenda.
  Opmerking; bij punt 7 zal ook een evaluatie worden gedaan van de RUM 2001 in Eindhoven.
 3. Ingekomen post.
  Wegens afwezigheid van de voorziter/penningmeester zal punt 5; Financiën worden uitgesteld tot de volgende vergadering welke in januari 2002 zal worden gehouden.
 4. Notulen RLV 2000.
  De notulen zijn zonder uitzondering goedgekeurd.
 5. Financiën.
  Kascommisie lid R. v.d. Heuvel niet aanwezig. Penningmeester Coert Smit afwezig, daarom besloten om deze punten naar januari 2002 te verschuiven.
 6. Bestuursmutaties.
  Aftredend volgens rooster zijn de voorzitter Coert Smit en afgevaardigde Johan Kruize. Beide zijn bereid een nieuwe periode te aanvaarden.
 7. Evaluatie Expo 2001.
  a. Wederom zeer perfect georganiseerd.
  b. Samenwerking met W.G.A.B. en Oldtimers eerder opstarten.
  c. Netwerken; er was weer geen telefoon aansluiting beschikbaar.
  d. Voorstel 2002 1 netwerk voor iedereen. Met GTW naar telefoonlijn voor gezamelijk Internetten.
  Evaluatie RUM 2001.
  a. Zeer goed georganiseerd.
  b. Gote afwezige Atomclub. Bij navraag bleek dat wel de club welkom was, doch niet hun machines. Dit is een zeer vreemde toestand daar op de Expo en HCC wel oude en nieuwe machines aanwezig waren.
 8. Verslag RvA 10-11-2001.
  a. Agenda en notulen weer te laat ontvangen om met de achterban te bespreken.
  b. Zeer ongelukkige vergaderdag i.v.m. regiomiddagen in diverse regio's.
  c. Besluitenlijst RvA vergadering maart 2001 stond niet in de Asterisk.
  d. Besluitenlijst RvA najaar 2001 stond niet in de Asterisk december 2001
  e. Blij met besluit om contributie te verlagen.
  f. Informeel vernomen dat RvA voorjaarsvergadering op 2 maart 2002 zal worden gehouden. Nu maar hopen dat de vergaderstukken op tijd dus voor 2 februari 2002 bij de afgevaardigden aanwezig zullen zijn.
 9. Voorstel om regiobijeenkomsten op de 1e i.p.v. 2e zaterdag te gaan houden.
  a. In principe accoord met verandering van 2e naar 1e zaterdag van de maand met ingang van 6 april 2002.
  b. In verband met huurverhoging van zaal 0.2 naar zaal 0.3 per september 2002 als ook verhuurder daarmee accoord gaat.
 10. Activiteitenplanning 2002:
  12 januari vervolg jaarvergadering 2001.
  9 februari voorbespreken RvA vergadering 02-03-2002, monitordefinitiefiles maken.
  9 maart Internet door Henri, plus verslag RvA door Johan.
  Let op: vanaf april is onze regiomiddag op de 1e zaterdag i.p.v. de 2e!
  6 april regiomiddag (onderwerp nog niet bekend)
  Extra 13 april op bezoek bij Computer Club Elst "Onder de toren" te Elst.
  4 mei Voorbereiden RISC OS Expo
  1 juni Voorbereiden RISC OS Expo
  in juli en augustus geen regio Oost (3) bijeenkomsten
  7 september demo Omega?
  5 oktober nog geen programma
  2 november nog geen programma
  7 december nog geen programma
  Gewenst: eens extra bijeenkomst met HCC Arnhem en/of HCC Nijmegen samen met de HCC RISC OS CG?
  Voortaan de regio Oost (3) ledenvergadering in januari te houden.
 11. Wvtt : Geen opmerkingen
 12. Rondvraag. Henri vraagt Johan als secr. WGAB om het email-adres van Janny Looyenga door te geven aan Peter v.d. Berg.
 13. Sluiting.

Aldus genotuleerd door Johan Kruize.

Notulen 12 januari 2002:

 1. Notulen van 08-12-2001 doorgenomen en vastgesteld.
 2. Begroting 2002 aangepast aan nieuwe huursituatie (geen korting meer na september 2002)
  Gewijzigde begroting zal naar landelijk penningmeester worden gezonden.
 3. Uit de aanwezigen worden 2 leden gevraagd om de financiële stukken te controlern en te ondertekenen, aldus geschiedde.

Met een vriendelijke groet van Henri Derksen,

secretaris Big Ben Club regio Oost (3).