is een uitgave voor leden van de Big Ben Club en verschijnt 10x per jaar met nieuws over RISC OS hard- en software en activiteiten in de diverse regio's.

Redactie en layout: Peter van den Berg

Tekening voorpagina: Maarten Ottens

Logo RISC OS Expo en de tekening bij het artikel !ArtWorks transparant: Henk Huinen

Aanlevering kopij kan op de volgende manieren:

  1. Naar een van deze e-mail adressen: asterisk@pberg.demon.nl of postbus@bigbenclub.nl
  2. Als 'attached file' pollen op BBS 'de Randstad' (070 - 3557975) naar: Peter v.d. Berg, point 77:8500/203.28.
  3. Rechtstreeks uploaden via modem, na mondeling telefonisch contact (070 - 3950842).
  4. Of op diskette sturen t.a.v. redactie aan: Deimanstraat 24, 2522 BL Den Haag.

Voorwaarden voor plaatsing
Alleen kopij op bovengenoemde wijze aangeleverd, komt voor plaatsing in aanmerking, kleine advertenties uitgezonderd. Kopij moet voorzien zijn van naam en adres van de afzender. Met het oog op eventuele onduidelijkheden is het raadzaam ook het telefoonnummer te vermelden. Anonieme kopij wordt niet geplaatst. De redactie behoudt zich het recht voor artikelen (bij uitzondering) in te korten.

Verkrijgbaarheid:
Het blad is voor leden te downloaden via de website van de vereniging, de website van IntAconet, alle Aconet BBS'en en via een email-abonnement.
Aanmelden voor een email-abonnement kan onder meer door een lege email te zenden aan: subscribe-Asterisk@intaco.net met in het onderwerp achtereenvolgens en uitsluitend:
 lidnummer   (zes cijfers, punt, vier cijfers)
 spatie
 naam(achternaam [zonder voorvoegsel], komma, voorletters [en eventueel nog spatie en voorvoegsel])

Mocht U liever zelf de Asterisk ophalen op een voor U geschikt moment, stuur dan een e-mail naar asterisk@pberg.demon.nl met de vraag om op de attendering-lijst te komen. Dan krijgt U vanaf die datum bericht per e-mail als er weer een nieuwe editie klaar is.

©2002 - ISSN 1380 - 9172
Niets uit deze uitgave mag vermenigvuldigd worden, op enigerlei wijze anders dan ten behoeve van persoonlijk gebruik, zonder voorafgaande toestemming van het bestuur. Feiten en meningen voorkomend in dit blad zijn de verantwoordelijkheid van de auteurs, tenzij ondertekend door of namens het hoofdbestuur van de Big Ben Club. Aanvaarding en plaatsing van een inzending houden niet in dat het hoofdbestuur resp. de redactie, het met de inhoud daarvan eens is.