Oproep voor kandiaten voor de functie van secretaris.

Roel Boesenkool is sinds najaar 2000 secretaris van onze vereniging geweest.. Tjdens het voorjaarsoverleg van de Raad van Afgevaardigden op 2 maart 2002 heeft Roel te kennen gegeven, terug te willen treden als secretaris; andere activiteiten: zijn gezin en werk, en bestuursfuncties o.m. voor de regio Amsterdam, vragen tezeer zijn aandacht.

Ik heb Roel leren kennen als een actieve, betrokken gozer, kalm maar ook bepaald temperamentvol. Iemand die in alle zorgvuldigheid zijn weg zoekt en toch ook graag onverdroten zegt wat-ie vindt. Roel bleek allerminst een vergadertijger; zijn getergd verzuchten was mijn beste aansporing, er tijdens vergaderingen vooral de vaart in te houden - en zal dat ook nog wel even blijven!

Bedankt Roel, voor wat je voor onze vereniging deed en doet en voor je inbreng in het landelijk bestuur. Het wordt niet makkelijk, voor jou een opvolger te vinden.

Toch moet dat.

Specifiek in het Alg. Reglement van onze vereniging wordt geregeld wat de taken van de secretaris zijn: zij/hij - voert de algemene correspondentie van de vereniging - houdt archief van alle inkomende en uitgaande stukken - verzorgt de uitnodigingen voor het overleg van landelijk bestuur en de Raad van Afgevaardigden - maakt van vergaderingen notulen en een besluitenlijst, zorgt voor een presentielijst - zorgt zelf of door toedoen van een ander voor de ledenadministratie.

Met deze activiteiten wordt in de functie van secretaris de formele kant van het verenigingsleven gewaarborgd. Daartoe moet je je in woord en schrift goed kunnen redden, en vind je het geen probleem, een goed toegankelijk archief van de vereniging te voeren. Je inhoudelijke waarde als secretaris zit 'm veeleer in het vlot en vaardig regelen van zaken. En in je inbreng binnen het landelijk bestuur - en niet alleen omdat de statuten je een kernfunctie toebedelen: je bent tegelijk regelneef, boodschapper en geschiedschrijver.

Als landelijk bestuur zoeken we een diendende functie naar het verenigingsleven, waarin de regio's de eerste viool spelen. En we doen ons best dat in de schaarste van tijd en middelen zo goed mogelijk te doen. Dus zoeken we voortdurend naar een optimale vormgeving van onze opdracht, de doelstelling van onze vereniging: het gebruik van computers, van het merk Acorn dan wel met RISC OS als besturingssysteem, en de beschikbare mogelijkheden in applicaties of hardware, te bevorderen.

Dat vergt enthousiasme, daadkracht, teamgeest, creativiteit. Je brengt een nieuw geluid en nieuwe ideeën aan. Je bent toegankelijk voor goed overleg. Secretaris zijn is net zo zwaar als je het zelf maakt - en wij willen compact, slagvaardig en herkenbaar bestuur. Daarom: juist als je nog niet eerder iets in een bestuurlijke functie hebt gedaan maar wel fidusie hebt in deze klus en in kansen voor onze vereniging, neem de functie in overweging en neem contact met ons op, of praat er over met de afgevaardigde van je regio.

Stel je kandidaat, of nodig je afgevaardigde uit, dat te doen. We hebben je hard nodig!

Namens het bestuur van de vereniging voor gebruikers van Acorn / RISC OS computers "Big Ben Club",

Jos Ulijn voorzitter