Concept verslag algemene leden vergadering regio Oost
zaterdagmiddag 4 januari 2003.

 1. Opening.
  Om 15:00 uur werd de vergadering door de voorzitter Coert Smit geopend.
  Het notuleren wordt evenals in 2002 door Johan Kruize gedaan.
 2. Vaststellen agenda.
  Opmerking; na het punt notulen komt een punt: "naar aanleiding van, d.w.z. afwikkeling van zaken".
 3. Ingekomen post ten behoeve van deze vergadering en mededelingen.
  De heer W. de Bode heeft medegedeeld dat hij in januari en februari afwezig zal zijn.
  Omdat de leden van de kascommissie er niet (allemaal) zijn, worden ter plekke door 2 leden (niet zijnde bestuursleden) de stukken gecontroleerd en ondertekend.
 4. Notulen ALV 8 december 2001, alsmede 12 januari 2002. Zie *Asterisk 20.2 maart 2002.
  De notulen zijn zonder uitzondering goedgekeurd.
 5. naar aanleiding van de notulen, d.w.z. afwikkeling van zaken.
  punt 9a; "verandering van 2e naar 1e zaterdag is definitief accoord.
  punt 9b; geen reactie ontvangen van de verhuurder op verhuur van een andere zaal. Zolang er korting ontvangen wordt, laten we dat maar zo.
 6. Financiën.
  De penningmeester heeft een verslag gemaakt van de financiŽn over 2002, met als aantekening een voorschot van het HB voor Ä 150,-- ter dekking van de geplande uitgaven.
  Het verslag is gecontroleerd door de kascommissie, in orde bevonden en daarna ondertekend.
  Voor de begroting 2003 een soortgelijk voorschot aangevraagd.
 7. RegioBestuursmutaties.
  Aftredend volgens rooster zijn de secretaris Henri Derksen en regio-afgevaardigde Johan Kruize.
  Zij stellen zich opnieuw beschikbaar en zijn bij acclamatie opnieuw herkozen.
 8. Evaluatie RISC OS Expo 2002.
  a. Wederom zeer perfect georganiseerd.
  b. Een netwerk draaide wel. Na wat geharrewar werd toch toegestemd in de gevraagde telefoon-aansluiting t.b.v. gezamelijk internetten, maar door onduidelijkheid vooraf was de afgesproken software niet goed ingesteld helaas.
  c. Helaas ontbrak dit jaar een 2e handsmarkt.
  Evaluatie RUM 2002.
  a. Zeer goed georganiseerd.
  b. slechts 1 dealer was met verkoopmateriaal aanwezig.
  c. zeer gevarieerd lezing aanbod, waaronder een demo van de Iyonix door XAT.
  d. Netwerk met goede internetverbinding in de zaal.
  e. Actieve demo's van de Acorn Atom Club.
  f. klein minpuntje, Promotie van de RUM was erg laat in de Asterisk.
 9. Verslag RvA 02-11-2002.
  a. Deze keer de vergaderstukken op tijd ontvangen.
  b. Begroting goed gekeurd, Contributie voor 2003 gelijk gebleven.
  c. Secretaris afgetreden en Jos secretaris a.i.
  d. H.B. vroeg mandaat voor 3 nieuwe machines; Iyonix, Omega, Risc Portable voor demo's.
  f. RvA voorjaarsvergadering zal op 22 maart 2003 worden gehouden.
 10. Activiteitenplanning 2003:
  01-Febr 2003 Iyonix demo door Henri met vooraf een mailing naar de leden.
  01-Maart 2003 InterNet, TCP/IP Routers en GateWays door Henri
  05-April 2003 Acorn/RISC OS emulatoren nader bekeken
  03 mei 2003 brainstorm regio Oost op RISC OS Expo 2003 (wat gaan we doen)
  01 juni 2003 Voorbereiden regio Oost op RISC OS Expo 2003 (testen)
  in juli en augustus geen regio Oost (3) bijeenkomsten
  06 september demo Omega?
  04 oktober Uw lezing/demonstratie ?
  01 november nog geen programma
  06 december nog geen programma
  Gewenst: een extra bijeenkomst met HCC Arnhem en/of HCC Nijmegen samen met de HCC RISC OS CG?
 11. Wvttk (Wat verder ter tafel komt, kan over gestemd worden)
  1. Mailing naar leden voor demo Iyonix op regiobijeenkomst 01-02-03.
  2. Leden halen weinig de elektronische Asterisk op, wat blijkt uit de grote vraag naar een digitale copie op verschillende regiobijeenkomsten in het hele land.
  3. De verwarming in de zaal 0.2 na 15:30 (al)weer op een lage temperatuur,
  secretaris neemt nogmaals contact op met verhuurder t.b.v. (her-)programmeren CV-thermostaat. Dit is o.a. belangrijk om eventuele schade aan harddisks te voorkomen.
 12. Rondvraag (kan niet over gestemd worden). Geen vragen.
 13. Sluiting.

Aldus genotuleerd door Johan Kruize.

Met een vriendelijke groet van Henri Derksen,
secretaris Big Ben Club regio Oost (3).