Besluitenlijst
Overleg Raad van Afgevaardigden,zaterdag 22 maart 2003

Aanwezig:

Ben van den Aardweg regio 18 Den Haag
Gerard Battes wg Genealogie
Aad Bezemer regio 07 W Brabant / Expoteam
Nico Blom regio 16 Gooi- en Eemland
Charles Deckers landelijk bestuur (ledenadministratie)
Henri Derksen regio 03 Oost / wg Achtbitters
Kees Grinwis regio 08 Z Holland Z / wg Acorn-NL
James Hanssens regio 10 Zeeland
Timo Hartong wg Hardware en Video
Cor van der Heijden regio 05 Eindhoven & Z Limburg
Matt Hendriks regio 07 W Brabant / Expoteam
Henry Kroon regio 06 Twente & Emmen
Leo Smiers regio 02 Kennemerland & W Friesland
Paul Porcelijn landelijk bestuur (penningmeester)
Jos Ulijn landelijk bestuur (voorzitter)
Simon Voortman wg Hardware en Video
Afwezig met bericht van verhindering:
Roel Boesenkool regio 12 Amsterdam
Johan Kruize regio 03 Oost - Henri Derksen vervangt hem als gemachtigde afgevaardigde
Michiel Kuijer regio 19 Veluwe
Aart Veenenbos regio 01 Utrecht

Handelwijze t.a.v. verslaglegging (zie ook punt 5):
Er is geen secretaris. Er komen geen notulen. De voorzitter neemt het op zich, een besluitenlijst te maken; hij roept terzake de medewerking in van de deelnemers.

1. Aan de agenda wordt toegevoegd: 8b. "landelijke activiteiten": resp.
- aanschaf hardware (in RvA najaar 2002 werd hiertoe al besloten)
- aanschaf software (demo- en regio-machines van de vereniging)
- inrichting demo-activiteiten
- afrondig routing Iyonix
- Big Ben Club CD 4

2. Ingekomen stukken.
- Pyttersen's Almanak, mutaties editie '03'-'04 : gratis vermelding gecontinueerd met opgave mineure wijzigingen in vermelding van vereniging c.q. secretariaat
- berichtgeving RISC OS EXPO, op 21 juni 2003 van 10.00 tot 17.00 locatie Mercure Hotel Nieuwegein

bron: Aconet berichtengebied "kader", bericht d.d. 28/02/2003

- brief Henri Derksen d.d. 19/03/2003 (komt inhoudelijk terug onder punt 3)
- Big Ben Club CD 4 voorstel Henri Derksen in bericht d.d. 18/02/2003, verspreid via Aconet berichtengebied "kader" (komt inhoudelijk terug onder punt 8b)

3. Notulen en besluitenlijst RvA 02/11/2002
- Toevoegen bij "Notulen voorjaars RvA": "Belangrijkste aanvulling: in Asterisk worden voortaan ook alle werkgroepen vermeld".
- Besluit RvA: belangrijke wijzigingen op notulen worden voortaan ook opgenomen in de volgende notulen.
- Aandacht wordt gevraagd voor de juiste schrijfwijze:

   CORRECT

ONJUIST RiscOS Ltd, ROL, Risc OS 4, RISC PC
- Notulen worden met 4 kleine (niet inhoudelijke) correcties vastgesteld.

4. De jaarrapportage 2002 van de voorzitter.
Deze blijkt niet met de stukken te zijn meegestuurd. Afgesproken wordt, redacteur *Asterisk te vragen, deze in de volgende *Asterisk op te nemen (actie Jos Ulijn).

5. Bestuurssamenstelling.
Jos wil wel blijven voorzien in een postadres voor de vereniging en zorg te dragen voor afhandeling van e-mail verkeer. Elke verdere activiteit als secretaris wijst hij resoluut van de hand: het voorzitterschap kost hem al meer dan genoeg. Op de oproep voor een secretaris in de *Asterisk heeft niemand gereageerd; ook de tussenkomst van afgevaardigden heeft geen contact opgeleverd.
Een afgevaardigde toont zich bereid, het secretariaat op zich te nemen, overigens met enige bezorgdeheid t.a.v. gevraagde vaardigheden. Het landelijk bestuur zal op een ander moment met hem de afweging maken wat de doorslag moet geven: de - zeer te waarderen! - getoonde bereidheid of de geuite zorg. Voor nu doen we het er mee.
Van vergaderingen worden geen notulen meer gemaakt; volstaan wordt met een besluitenlijst. Mochten contacten tijdens de RISC OS EXPO een kandidaat opleveren dan kan deze ter plekke starten; bevestiging in de functie volgt dan in het najaarsoverleg.

6. Financieel verslag 2002 en begroting 2003.
Paul Porcelijn geeft als penningmeester een toelichting op de stukken.
Enkele krenten uit de pap:
- de Risc PC's t.b.v. regio's staan op de landelijke begroting, want ze worden over meerdere jaren afgeschreven en zijn niet in eigendom van de regio.
- het dit jaar veel hogere bedrag crediteuren (ook opgemerkt bij de kascontrole) volgt o.m. uit de verplichting tot aankoop van de Omega
- niet alle regio's hebben tijdig hun eindafrekening verstuurd (!)
- afgeschreven maar nog wel in gebruik zijnde hardware is zo goed mogelijk in kaart gebracht
- dat was al zo: als ook de gebruikswaarde wegvalt, is het zaak deze apparatuur verantwoord af te voeren
Beide stukken zijn door de vergadering goedgekeurd, begeleid door applaus.
Bij de stukken gevoegd was er de rapportage van de Kascommissie. Resultaat van hun inspannig was het voorstel, Paul Porcelijn als penningmeester voor het jaar 2002 te dechargeren. De RvA neemt dit voorstel over.

De Kascommissie wijzigt nu in samenstelling en zal bestaan uit
- Henry Kroon (2e keer)
- Leo Smiers (hernieuwd, 1e keer)
- Timo Hartong (reserve, als te doen gebruikelijk later vast lid)

7. Het clubje dat het 4e lustrum verder zou voorbereiden, resulterend in voorstellen aan de RvA, blijkt niet goed uit de startblokken te zijn gekomen. De begroting voorziet in een stelpost van EUR 1000.
Je kunt mogelijke bestedingen groeperen in
- iets voor de leden
- een collectieve actie of activiteit
- iets voor de vereniging als geheel
- iets voor het RISC OS platform

Concrete ideeën
- iets voor de leden ontmoet nauwelijks animo, krijgt geen uitwerking
- een uitnodiging aan Technische Universiteiten, studenten in een project iets te laten ontwikkelen onder RISC OS - ook nu doet de behoefte aan een eigentijdse browser zich weer gelden
- een wedstrijd bv. gekoppeld aan de RISC OS EXPO: in 1 dag moeten teams 5 (programmeer-) opdrachten uitwerken, in een wedstrijdverband
- een schenking bv. aan Artsen Zonder Grenzen
- het beschikbaar stellen van een Solo (een RISC OS computer op zonne-energie) aan een organisatie die in de 3e wereld actief is

Leo Smiers, Timo Hartong en Henri Derksen nemen het vaandel als lustrum projectgroep over; zij worden - uiteraard na discussie! - gemachtigd, het budget van EUR 1000 aan te wenden voor
- de ontwikkeling van een goede en interessante RISC OS applicatie
- de prijs voor een wedstrijd als hiervoor toegelicht
- een gift: in geld aan bv Artsen Zonder Grenzen of een Solo voor een hulporganisatie ter plaatse.
De groep realiseert op eigen gezag een concrete besteding, informeert wel het landelijk bestuur dan wel wint zo nodig het advies van het landelijk bestuur in.

8. a. regio's, werkgroepen en EXPO 2003
Er was kritiek op de presentatie van (activiteiten van) met name de werkgoepen van onze vereniging. Omdat deze alle aan tafel vertegenwoordigd bleken, is de stand van zaken meteen geactualiseerd. Dat leidde tot de beslissing de (reeds slapende) werkgroep Video en Beeldbewerking te laten opgaan in de werkgroep Hardware. Voorlieden van (regio's en) werkgroepen zijn nadrukkelijk uitgenodigd, toe te zien op een juiste vermelding in de *Asterisk, met een eenregelige toelichting op de reden van bestaan, liefst ook met een programma of geplande activiteiten.
De beide organisatoren vormen het EXPO team, als zodanig opgehangen aan het landelijk bestuur. Redacteur *Asterisk zal medewerking worden gevraagd aan deze presentatie - die dus een vast onderdeel blijft van de *Asterisk.

b. landelijke clubactiviteiten.
In het verleden operereerde er, ad hoc en in wisselende samenstelling, een demo-/promo-team. Omdat er geen competatieve hardware was, is deze activiteit stilgevallen. De vereniging heeft niet voor niets veel geld gestoken in de nieuwste generatie RISC OS computers. Er is dus behoefte aan een demo-team.

Jos Ulijn wil wel als condensatie-punt fungeren voor demo-activiteiten. Heel graag wel met nog iemand met wie coördinatie en planning wordt geregeld.

Dit demo-team
- beheert de voor demo en promotie beschikbare apparatuur
- vormt de kern van een netwerk van leden die bereid zijn, aan demo's en promotie mee te werken; het zou mooi zijn als er zoveel mensen meedoen dat ze regionaal kunnen opereren in wisselende samenstelling (dus niet te vaak en zonder veel reistijd) en toch een landelijke dekking bereiken.
- zorgt voor planning van inzet van mensen en machines

Software op demo-/promo- en regio-machines:
We hebben het dan over een Iyonix, een Omega en 3 Risc PC's (en mogelijk nog een lap-top, als ie uitkomt). Het ligt voor de hand dat dit
- promo-waardige applicaties zijn waarvan
- de licenties keurig zijn geregeld.
Jos Ulijn zal:
- op het Aconet berichtengebied dat voor kaderleden toegankelijk is een voorstel inbrengen met een opsomming van applicaties waarvoor licenties moeten worden verkregen,
- leveranciers vragen, deze licenties te verstrekken onder voor de vereniging aantrekkelijke voorwaarden - immers de machines worden slechts voor promotie (demo-team) of instructie (regio) ingezet.

Voorstel Big Ben Club CD 4
Het verschil t.o.v. nummer 3 zal vrij klein zijn. Wel zouden er 26/32 bits neutrale versie op kunnen worden gegroepeerd, en zou het resultaat van het voornemen van de werkgroep 8-bitters om oude *Asterisken in te scannen, eraan worden toegevoegd. Dat laatste kost heel veel tijd, en recentelijk is er niet zoveel nieuws verschenen dat een nieuwe CD wettigt. Een interval van 2 jaar heeft dan ook de voorkeur. De voorbereiding ervoor zal op het najaarsoverleg van de RvA worden gesignaleerd.

9. Datum en locatie volgende RvA:
25 oktober in Amersfoort (eventueel 25 oktober in Eindhoven of 1 november in Amersfoort). Nu al is de eerste: 25 oktober 2003, in Amersfoort, zo goed als zeker.

10. Rondvraag en overige mededelingen.
Jos: voor 10 mei 2003 staat op het programma de Wakefield Show <http://www.wakefieldshow.org.uk/>. MicroDigital verwacht dan de Omega in productie te hebben. Zowel de mensen van Wakefield als van MicroDigital zouden graag zien dat deze Wakefield het enhousiasme voor en de kracht van RISC OS zichtbaar maakt, nieuw elan inbrengt, zowel in bedrijfsmatige toepassing als in het eigen of thuisgebruik. MicroDigital beseft zeer dat er heel veel aan marketing moet worden gedaan (en uitgegeven).

Vraag aan de Big Ben Cluh is nu: willen we meewerken aan een presentatie als Nederlandse RISC OS vereniging op de Wakefield Show.

Na bespreking valt op te maken:
- het club belang in zichzelf is heel beperkt. Dit betekent dat er geen budget voor zal worden vrijgegeven
- onderkend wordt het element van gemeenschapszin als RISC OS platform
- voor de Arm Club die (met een ander belang weliswaar) trouw naar onze EXPO toe komt, zou het een aardig gebaar zijn, en in het algemeen
- zou het wel nuttig zijn, contacten te leggen of te vernieuwen.

Het zou goed zijn als we gaan. Vragen zijn dan:
- wie gaat (let wel: op eigen kosten)
- wat laten we zien
- hoe betrek je er het eigen RISC OS goed gezinde bedrijfsleven bij. Aad Bezemer is bereid, hierover met Jos mee te denken.

Aad: RISC OS EXPO -> komt er dan een papieren *Asterisk? Dat ligt wel in de rede. Jos zal hierover contact opnemen met redacteur *Asterisk (actie Jos). In de vergadering bijeen, worden regio's en werkgroepen met nadruk uitgenodigd zich in deze uitgave te presenteren!

Leo: Maximaal bekendheid te geven aan de RISC OS EXPO! Te denken valt aan vermelding in bv Computable, op Teletext SBS6, regionale TV of zelfs "5 in het land". Suggesties (zowel verse ideeën als handige tips of contacten) in deze graag per email aan <riscosexpo@care-it.demon.nl>

Henri: Komt er weer een Clubkanjer? Jazeker, suggesties zijn welkom bij het bestuur (Jos is contatctpersoon).

Matt: deed al eerder de - goeie! - suggestie om aandacht te geven aan de senioren van onze vereniging. Dat idee wordt zeker uitgewerkt (actie landelijk bestuur i.c. Jos)