Verslag van de Algemene Ledenvergadering
van 6 februari 2003.

Opening en vaststelling agenda.
Aanwezig: 12 leden
Afgemeld wegens ziekte: Gerard Battes
Voorzitter Timmer opent om 20.40 de vergadering.
De Agenda wordt ongewijzigd goedgekeurd.

Mededeling van het Bestuur.
Ons lid Jan Blok heeft onverwachts het lidmaatschap van de vereniging opgezegd. Hij was tevens voorzitter van de Werkgroep Hardware en Programmering waardoor een leemte ontstond.

Voorzitter Timmer heeft Simon Voortman (Regio 8 ZhZ) gevraagd dit voorzitterschap op zich te willen nemen waarop hij positief heeft gereageerd. Hij zal worden geassisteerd door Pieter Drost. Eventuele secretariaatswerkzaamheden zullen door de secretaris van regio Den Haag worden verricht. Het hoofdbestuur zal van deze bestuurswijziging schriftelijk op de hoogte worden gesteld.

Verslag van de ALV van 7 februari 2002.
Dit verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd. Wel zijn er opmerkingen over de verschijningsdatum (bij de volgende ALV). Men schijnt dan weer vergeten te zijn wat er allemaal is behandeld. Afgesproken wordt dat het verslag binnen een maand na de vergadering beschikbaar zal zijn.

Jaarverslag 2002 van de secretaris.
Gerhardt Tap vindt dat de opmerking over de contributie achterstand 2003 niet thuis hoort in het jaarverslag 2002. Die zin zal uit het verslag worden geschrapt.

Voorzitter merkt op dat we weliswaar een RiscPC hebben gekregen maar dat die niet is gekoppeld aan het bestaande netwerk met de A5000‘s. In de RiscPC zit namelijk geen netwerkkaart. De desbetreffende zin zal worden gewijzigd. Verder geen opmerkingen zodat het verslag met inachtneming van deze wijzigingen wordt goedgekeurd en aan het Hoofdbestuur kan worden toegezonden.

Financieel verslag over 2002 van de penningmeester.
Jos Timmer licht toe dat we met de uitgaven binnen de begroting zijn gebleven. Er is geen telefoonaansluiting gekomen, geen monitor aangeschaft en er zijn geen uitgaven t.b.v. cursussen gedaan.

De Gemeente Rijswijk zou per maand factureren doch heeft dat niet gedaan. Twee weken geleden ontving Jos de rekening over het 2e halfjaar 2002. De huurprijs is naar 18,32 euro per dagdeel niet noemenswaardig verhoogd.

In de loop van 2003 zal een nieuwe monitor worden aangeschaft; de oudste en slechtste monitor wordt dan afgevoerd.

Verslag Kascommissie.
Op 30 januari j.l. werd de kas gecontroleerd door de heren Piet Zuiderwijk en Kees Grinwis en in orde bevonden. Jos Timmer stelt voor in de brief aan het HB melding te maken van het feit dat een lid van de regio Zuid-Holland Zuid deel uitmaakte van de kascommissie en dat die regio daarmee medeverantwoordelijkheid draagt voor de financiën van de regio Den Haag.

Benoeming Kascommissie.
Het is de laatste jaren gebruikelijk dat op praktische gronden de kascommissie wordt gevormd op de regioavond vóór die van de Algemene Ledenvergadering. De vergadering geeft de voorzitter/penningmeester de bevoegdheid op deze wijze en op dat tijdstip de leden van de kascommissie te vragen resp. aan te wijzen.

Begroting 2003.
De toelichting op de begroting staat al vermeld. Wat betreft te broodnodige telefoonlijn voor internet- en dergelijke cursussen zal een tweesporen onderzoek worden verricht. Gerard van Katwijk zal bij KPN informeren of er een lijn vanuit de kaarttelefoon op de gang kan worden aangelegd, gebruikmakend van een telefoonkaart. Jos Timmer zal nog eens contact opnemen met het bestuur van het Jeugdtheater om te vragen tegen vergoeding gebruik te mogen maken van hun telefoonaansluiting. Is het resultaat in beide gevallen negatief dan zal het onderwerp over twee maanden opnieuw worden bezien.

Voor wat betreft een netwerkkaart voor de RiscPC zal op de 2e handsmarkt worden gezocht naar een betaalbare oplossing (actie Kees Grinwis).

Bestuursverkiezing.
Aangezien er zich tot een uur vóór aanvang van deze vergadering geen tegenkandidaten hebben gemeld worden Jos Timmer als voorzitter/ penningmeester en Ben van den Aardweg als secretaris/afgevaardigde RvA bij acclamatie herkozen voor een nieuwe termijn.

Activiteiten/cursussen/werkgroepen.
Voorzitter Timmer stelt voor dit onderwerp door te schuiven naar de Hear In op 26 juni a.s..

In feite moet op de website van iedere avond een toelichting worden gegeven van datgene wat dan gedaan, gedemonstreerd of besproken wordt. Het streven moet ook zijn om de avond zelve een stukje te maken over het geboden onderwerp dat dan ook weer op het web wordt gezet.

De Webmaster van de site van de Big Ben Club schijnt in zijn aankondiging per mail van de Digitale Asterisk, reclame te maken voor Het Parool. Wellicht moet dit op de komende RvA worden aangekaart.

Rapportage RvA‘s.
De mondelinge toelichting lijkt overbodig omdat alles al op Aconet, Internet en in de *Asterisk is gepubliceerd. Er komen uit de vergadering geen vragen over dit onderwerp.

Deelname EXPO 2003.
De datum van de Expo is nog niet bekend. De door de regio te presenteren onderwerpen ook niet. Suggesties: Wim Janssen met een 8-bits demonstratie; de WG Hardware met een spectaculaire demo, de regio website op het netwerk, een filmpje over het computermuseum en/of de regio maar daarvoor zal het wel te laat zijn.

Rondvraag.
Kees Grinwis vraagt of de secretaris bekend is met de juiste schrijfwijze van risk-oo-es. De secretaris dacht van wel maar doet het toch verkeerd. De juiste schrijfwijze is RISC OS en niet anders want anders komen we in conflict met RISCOS Ltd.

De ”knopjes van Kees• dat wil zeggen het maken van knopjes/buttons voor een website zal in herinnering worden gebracht tijdens de Hear In 2004.

Sluiting.
Niets meer aan de orde zijnde en niemand meer het woord verlangende sluit voorzitter Jos Timmer om 22.35 uur de vergadering.

Zoetermeer, 18 februari 2003,

Ben van den Aardweg,
Secretaris regio Den Haag