Jaarverslag 2003 van de regio Den Haag.

Ledental.
Per 1 januari 2003 had de regio volgens de ledenadministratie 65 leden. Met wat plussen en minnen bij de ledenadministratie gedurende het jaar 2003 bleven aan het eind daarvan 62 leden over.

Bestuur.
Bij de vergadering van 6 februari 2003 heeft de ALV het bestuur, bestaande uit Jos Timmer, voorzitter tevens penningmeester en Ben van den Aardweg, secretaris tevens afgevaardigde in de RvA, bij acclamatie herbenoemd. Daarnaast wordt het bestuur geassisteerd door Gerard Battes in de taak van beheerder van hard- en software en door Pieter Drost die de algemeen zaken op zich neemt.

Regiobijeenkomsten.
Het verslagjaar loopt niet gelijk met het Activiteitenprogramma dat nog op schoolse wijze op 1 september begint. Daarom wordt al jaren in een verslagjaar de helft van een oude agenda en de helft van de nieuwe afgewerkt. De reden daarvan is dat het huurcontract met de gemeente in dezelfde - schoolse - termijn loopt.

Het jaar begon - zoals gebruikelijk - met een hapje en een drankje op de eerste Nieuwjaarsregiobijeenkomst. Niets bijzonders, maar bijzonder was wel dat er op die avond maar liefst drie Iyonix computers aanwezig waren, zelfs een uit het verre Noorwegen. Ieder aanwezig regiolid kon dus uitgebreid kennis nemen van het nieuwe RicsPC fenomeen.

Omdat er voldoende deelnemers zijn heeft de regio ook in 2003 weer wekelijkse bijeenkomsten georganiseerd. Naast de maandelijke algemene regiobijeenkomsten, werden specifieke - van te voren geagendeerde - zaken behandeld waarbij regioleden als spreker/inleider de kans kregen om die onderwerpen waarin zij specialist zijn te behandelen of te demonstreren. Zonodig kon gebruik worden gemaakt van een beamer zodat de toehoorders niet op een klein beeldschermpje behoefden te kijken. Onderwerpen die aan de orde kwamen waren o.a. Internetsites voor RISC OS, Clubsoftware, Tips & Trucs voor !Draw, HTML, (theorie) Netwerken, Spreadsheets en uiteraard - in een aantal avonden - de Iyonix alsmede Video & Beeldbewerking om er maar enkelen te noemen.

Tweemaal per jaar vindt een ledenraadpleging plaats nl. tijdens de ALV en in een Hear-In aan het eind van het Activiteitenjaar.

De Werkgroep Hardware heeft met succes gepoogd een aantal computers van verschillende pluimage aan elkaar te knopen zodat een netwerk ontstond met RiscPC's, Windows laptops met en zonder Virtual A5000 of Virtual RPC, en een Apple laptop waardoor een bonte verscheidenheid van computers "met elkaar kon praten". Voorts werd met enthousiasme nog wat technische zaken behandeld en uitgevoerd.

Hoewel verschillende pogingen zijn ondernomen is het ook dit jaar niet gelukt in het verenigingslokaal een telefoonlijn voor demo-internetzaken beschikbaar te krijgen.

De Werkgroep Genealogie verzorgde 5 interessante en gevarieerde avonden waarbij bleek dat steeds meer mensen belangstelling voor de hobby beginnen te krijgen.

Expo 2003.
De bijdrage aan de Expo 2003 bestond uit Wim Janssen met zijn balletjesapparaat gestuurd door een 8-bits computer. Hij genoot grote belangstelling maar het optreden als regio was hiermee wel wat magertjes. Als troost konden we ons wel vergapen aan de Omega die Simon Voortman geleverd kreeg.

Communicatie.
In augustus 2003 werden de leden van zowel de regio Den Haag als van de regio Zuid Holland Zuid door middel van een mailing geinformeerd over het weekprogramma 2003/2004. Ook leden van het Hoofdbestuur en enkele anderen kregen dit programma toegestuurd. Via de website van de regio Den Haag werden de leden op de hoogte gehouden van de activiteiten in de regio.

Vergaderingen.
Bestuursvergaderingen werden ook dit jaar niet gehouden omdat de bestuursleden elkaar toch elke week op de regiobijeenkomsten treffen. Daarnaast is via e-mail verkeer ook voldoende te regelen. Op 6 februari werd de regio-ALV gehouden (zie verslag) en op 26 juni een Hear-In ter vaststelling van het weekprogramma 2002/2003.
Op 23 maart en 25 oktober 2003 werd door de afgevaardigde een vergadering van de RvA bijgewoond.

Zoetermeer, januari 2004.

B.S.P. van den Aardweg,
secretaris.