Concept verslag algemene leden vergadering regio Oost,
zaterdagmiddag 3 januari 2004

Aanwezig: Coert Smit (voorzitter/penningmeester), Henri Derksen (secretaris), Johan Kruize (afgevaardigde), Dick Tanis (lid).
Afwezig met kennisgeving: de heren de Bode en Sterenberg.
Afwezig zonder kennisgeving: alle overige regio Oost leden en HB leden.

 1. Opening.
  Om 15:00 uur werd de vergadering door de voorzitter Coert Smit geopend. Het notuleren wordt evenals in 2003 door Johan kruize gedaan.
 2. Vaststellen agenda.
  Er wordt niet afgeweken van de agenda.
 3. Ingekomen post ten behoeve van deze vergadering en mededelingen.
 4. Notulen ALV 4 januari 2003. De notulen van 4 januari 2003 zijn zonder uitzondering goedgekeurd.
 5. Naar aanleiding van de notulen van 4 januari 2003. Alles is afgehandeld.
 6. Financien.
 7. Regiobestuursmutaties.
  Aftredend volgens rooster (zie onderaan) is de penningmeester Coert Smit. Hij stelt zich weer opnieuw beschikbaar en is bij acclamatie opnieuw herkozen.
 8. Evaluatie RISC OS Expo 2003.
  Tijdens de Expo waren 2 regio's actief aanwezig met een stand, regio Den Haag, wg genealogie, regio Oost, wg achtbitters. Waar blijven de andere regio`s? Het is wel jammer dat er in 2003 geen RUM is geweest.
 9. Verslag RVA.
 10. Toekomst Big Ben Club en regio Oost (3) en activiteitenplanning 2004.
  Afgesproken is dat wij voorlopig geen verplichtingen voor 2005 aangaan (zaalhuur) totdat (na de voorjaars RvA) bekend is of de club blijft bestaan. Dat kan ook makkelijk want de verhuurreserving hoeft vaak pas in april ingeleverd te worden voor het nieuwe seizoen.
 11. Wat verder ter tafel komt (kan over gestemd worden).
  * Coert zal contact opnemen met XAT over reiskosten demo Iyonix in 2003.
  * De secretaris zal aan het HoofdBestuur en tevens aan Desk vragen of de Club Omega op 7 februari in Elst beschikbaar kan zijn?, en tevens of Desk daarbij de Omega, en Alfa kan demonstreren zodat aankondiging in de *Asterisk nog met de copy van 31-01 mee kan. We voorkomen daarmee dat er een dure extra papieren mailing nodig is.
 12. Rondvraag (kan niet over gestemd worden).
  geen vragen.
 13. Sluiting.
  De voorzitter sluit de vergadering en dankt iedereen hartelijk voor zijn komst en inzet in 2004.

  Aldus genotuleerd door Johan Kruize, afgevaardigde regio Oost (3).

  Rooster van aftreden; regio bestuur Big Ben Club regio Oost (3)
  
                   2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
  
  Voorzitter:   Coert Smit       X       X       X
  
  Penningmeester: Coert Smit     X       X       X
  
  Secretaris:   Henri Derksen        X       X       X
  
  Afgevaardigde:  Johan Kruize      X     X     X     X
  
  
  Bestuursleden om de 3 jaar, afgevaardigden om de 2 jaar, cornform statuten.

  Met een vriendelijke groet van Henri Derksen,
  secretaris Big Ben Club regio Oost (3)