Uitnodiging RvA
Aan de afgevaardigden van de regio's en de vertegenwoordigers van werkgroepen.

Beste mensen,
Het landelijk bestuur nodigt u graag uit voor het overleg van de Raad van Afgevaardigden op

zaterdag 20 maart 2004, aanvang 09:30 uur.

Locatie

We zijn opnieuw te gast bij de regio Gooi- en Eemland:

speeltuinvereniging "De Rivierenwijk"
Dollardstraat 119
Amersfoort
Telefoon nr. locatie: (033) 462 00 82

Anders dan anders
Datum en tijdstip zijn welgekozen - inderdaad: het overleg begint half tien. Uw zorg, op tijd te zijn, werd altijd al op prijs gesteld - maar nu helemaal.

Omdat de bijeenkomst van de regio diezelfde middag plaatsvindt hebben we ons geplaatst voor een strenge eindtijd: 13.00 uur.

Niet voor het eerst zal "Samenstelling hoofdbestuur" ter sprake komen; het in het voorgaande RvA overleg genomen besluit reikt stellig verder dan het vacant zijn van twee bestuursfuncties en vergt goed en zorgvuldig beraad.

Opnieuw zijn ook leden van onze vereniging van harte welkom de bijeenkomst van de RvA bij te wonen en aan het overleg deel te nemen. De besluitvorming blijft uiteraard een zaak voor de afgevaardigden. Opvolging in het landelijk bestuur en doorgaan als vereniging - het is inmiddels één en hetzelfde onderwerp. We denken er dan ook goed aan te doen, deze uitnodiging ook in de eerstvolgende *Asterisk op te nemen.

Agenda

  1. Opening, vaststellen agenda en wijze van verslaglegging, ingekomen stukken
  2. Besluiten RvA overleg 25 oktober 2003 (zie *Asterisk 21.10, december 2003)
  3. Samenstelling hoofdbestuur
  4. Jaarverslag 2003, begroting 2004
  5. Activiteiten en plannen regio's en werkgroepen
  6. EXPO 2004 (19 juni, Hotel Mercure, Nieuwegein): vooruitblik, planning van de dag zelf en van activiteiten en presentaties
  7. Najaarsoverleg RvA: vaststelling datum en locatie

Uitgelicht
Uitgangspunt is het vorige RvA overleg - het is nuttig het verslag ervan terug te lezen: in Asterisk 21.10 (december 2003). Uit het onderwerp Vacatures landelijk bestuur halen we aan

Als tijdens de volgende RvA blijkt dat we er niet in slagen, te voorzien in continuïteit van het landelijk bestuur dan zal de vergadering besluiten de procedure te starten die leidt tot het opheffing van de vereniging; daartoe zal een dan buitengewone vergadering worden utgeschreven, conform de Statuten art. 23.

We hebben vaak en op verschillende wijze uitgenodigd, contact op te nemen voor een functie in het landelijk bestuur, zonder resultaat. Stof tot overpeinzing voor een (even bezorgde als vertrekkende) voorzitter.

Je kunt erin berusten dat - als elk levend organisme - onze vereniging aan het eind van haar levenscyclus is. Dan moeten we er een streep onder zetten en willen besluiten om te stoppen.

Dat zou toch hartstikke zonde zijn. Nog steeds kan onze vereniging bogen op een kundig en gedisciplineerd (zij het ook inmiddels ietwat vergrijzend) kader: organisatorisch en qua animo zijn er regio's en werkgroepen, een eigen e-magazine, netwerk en internet website.
Na jaren wachten en afzien is er eindelijk nieuwe hardware als opvolger van Acorn computers - we hebben het zelfs voor het kiezen! 'Tuurlijk: andere platformen hebben niet stilgezeten - toch geeft RISC OS, ons favoriet besturingssysteem, in gebruiksgemak en stabiliteit de concurrentie goed partij. Dan is het toch goed dat er een vereniging is die uitwisseling van kunde en ervaring mogelijk maakt en bevordert.

De RISC OS Gebruikersgroep in oprichting stelt zich hetzelfde ten doel, binnen de HCC; het initiatief daartoe lijkt nu vaste grond onder de voeten te krijgen. Intussen kijken we verlekkerd naar elkaar: zij zouden maar wat graag ons aantal leden tellen (hun startdrempel is minimaal 100), onze vereniging heeft een hechte structuur en contacten, en middelen om computers en programmatuur aan te schaffen. Zij tonen zich enthousiaste en energieke prijsvechters, waar wij een wat gezapig en ingedut kluppie zijn.Wij brainstormen over promotie van het platform - zij doen het.

We hebben, is de toon binnen de vereniging, niet veel op met de HCC; we kunnen heel wel op eigen benen. Maar we moeten het onder ogen zien: onze tred oogt moe, traag en stroperig; we bewegen omdat we dat zo gewoon zijn, maar veel indruk kan het niet maken. We hebben het voor het kiezen - nee, hebben ons voor een keuze gesteld, bij gebrek aan continuïteit in het hoofdbestuur. Wat zijn de opties? :

Het is niet plezant, in deze fase als voorzitter te stoppen. Het zou helemaal ongepast zijn, over het graf heen te regeren; ik poogde dit leesbaar te houden zonder u in denken of voorkeur een bepaalde kant op te sturen. Het is aan u, goed na te denken over wat u vindt wat er moet gebeuren. Vluchten..., dàt kan niet meer.

Tot slot
Graag tot de 20e maart in Amersfoort. Mocht u onverhoopt verhinderd zijn en zal iemand anders uw regio vertegenwoordigen, denkt u er dan aan, de machtiging te regelen (van belang in de besluitvorming in een op afvaardiging gebaseerd overleg).

Voor het hoofdbestuur : Jos Ulijn.