Verslag bijeenkomst RvA 20-3-04, Amersfoort

 1. Opening (Jos Ulijn).
  Vaststelling agenda.
  Ingekomen stukken:
  Voorstel Ben v.d. Aardweg tot erelid te benoemen.
  Besluitenlijst vorige bijeenkomst RvA. Uitnodiging voor deze.
  Financieel verslag en begroting.
  Bestuursverkiezing.
  Artikel van Ben "knuppel in het hoenderhok".
 2. Erelidmaatschap Ben van den Aardweg bevestigd bij ovationele acclamatie.
 3. Besluitenlijst bijeenkomst RvA 25-10-03.
  Grotendeels uitgevoerd, goedgekeurd.
 4. Financieel jaarverslag. Toegelicht en goedgekeurd.
  De begroting wordt goedgekeurd, de kascie gedechargeerd, Jos en Charles vormen de nieuwe kascie.
 5. Bestuursverkiezing.
  Jos Ulijn en Charles Deckers treden af, Paul Porcelijn blijft aan, er is 1 kandidaatlid, Bob Kooyker. Er is nog iemand nodig, anders is het bestuur onvolledig en moet de vereniging worden opgeheven.
  Wat dan?
  Opgaan in, deel worden van de HCC, opsplitsen in regio's, RISC OS versus Windows en Apple, gezelligheid en niet alleen techniek, e.e.a.
  2 kandidaten erbij, Leo Smiers en Henry Kroon (waren kascie).
  Jos en Charles treden af, Jos constateert dat er continuiteit in het bestuur is en dat de vereniging kan voortgaan. Instemming van de vergadering.
  Leo wordt gekozen als voorzitter.
  Hij vraagt de vergadering Jos en Charles onder dankzegging te dechargeren.
  Henry en Bob worden gekozen als bestuursleden.
  De functies zijn:
  Voorzitter: Leo Smiers.
  Secretaris: Bob Kooyker.
  Penningmeester: Paul Porcelijn.
  Lid: Henry Kroon.
  Ledenadministratie (buiten bestuur): Pieter Drost.
 6. Vervalt.
 7. Expo 2004: za 19 juni in Hotel Mercure. Gevraagd: onderdak voor exposant(en), mensen die bij de deur willen zitten.
 8. Najaarsoverleg RvA: za 23-10-04, Amersfoort, 10.30 - 13.00.
 9. Wvttk. Charles: bij regioherindeling s.v.p. nummers en regionamen behouden i.v.m. administratie.