Jaarprogramma regio Den Haag

Den Haag, augustus 2004

Beste leden

Wellicht zat U er op te wachten, want het is een gewoonte geworden om U tegen het einde van de vakantie ons activiteitenprogramma toe te sturen.

Op 24 juni hebben we samen met de leden op de Hear-In het programma van het afgelopen jaar geëvalueerd. Dat doen we ieder jaar en hopen altijd onze ervaringen weer in het nieuwe programma naar voren te laten komen.

De onderwerpen van het nieuwe programma zijn dus het resultaat van gezamenlijk overleg. Het is ons streven om zoveel mogelijk mensen iets te laten vertellen en hun kennis met de overige leden te delen. De thema avonden, zoals ik ze maar zal noemen, behoeven beslist geen professionele voordracht te bevatten. Per slot van rekening zijn we allemaal hobbyisten en geen voordrachtkunstenaars. Veel belangrijker op dit soort avonden is, dat we kennis delen. De ene keer kan dat in een interactie met de spreker van de avond, terwijl op een andere avond de spreker liever alleen zijn verhaal vertelt. Om dit alles in goede banen te leiden hebben we afgesproken, dat iedere avond ingeleid zal worden door een van de leden (of oud-leden) van het bestuur. Wellicht kunnen we zo de natuurlijke schroom wegnemen, die er nog steeds bij leden is om op zo'n avond een voordracht te houden. Weet U dus gesteund door het bestuur, wanneer U iets te vertellen hebt.

Terug nu naar het voor U liggende programma, waarin naast de gebruikelijke regiobijeenkomsten, ledenvergadering, Hear-In natuurlijk ook weer ruimte is gevonden voor de werkgroepen Genealogie en Hardware & Video.

Ook dit seizoen is weer plaats ingeruimd voor de workshops HTML met een speciale thema-avond over "Semantiek , Cascade Style Sheets en Webstandaarden". Op verzoek zullen we dit seizoen aandacht besteden aan Artworks en fotobewerking waarbij de terminologie zoveel mogelijk verklaard zal worden.

Naast de avonden van de werkgroep Hardware & Video zal Pieter Drost twee thema avonden verzorgen over Video & Beeld.

Wij hadden het afgelopen seizoen al onaangekondigd de Omega op een van onze avonden beschikbaar. Maar dit jaar willen we de twee nieuw loten eens naast elkaar presenteren , dus een speciale avond over de Iyonix & Omega.

Aandacht wil ik in het byzonder vragen voor onze Kanjer van de vereniging Henri Derksen die op twee avonden een voordracht zal houden over Effectief Scannen en Virtual Acorn.

Dit jaar willen we onze website weer wat extra onder de aandacht brengen en verder actualiseren.

http://home.wanadoo.nl/bbc-regiodenhaag/

Wat de werkgroepen zullen gaan doen op de geplande avonden, zullen zij op onze website te zijner tijd laten weten.

We zullen ook de komende bijeenkomsten nader toelichten en daarnaast de relevante informatie van de gehouden avonden op onze website plaatsen, zodat U kunt zien wat U eventueel gemist heeft.

Natuurlijk zullen de verenigingsstukken ook op de website te vinden zijn, zoals het verslag van de Hear-In en de ALV van afgelopen jaar. Er zal een link te vinden zijn naar de digitale *Asterisk en naar de site van de RISC OS gebruikersgroep van de HCC die op 11 september zal worden opgericht. Jammer genoeg lees ik op het internet nog wel eens harde kritieken over de Big Ben Club en eerder genoemde groep. Over en weer worden verwijten gemaakt en aanklachten ingediend. Het lijkt mij toch dat we dan beide bezig zijn onze doelstelling "gebruikers met elkaar in contact brengen" geweld aan te doen. Daarom beveel ik beide groepen ook van harte aan.

Onze regio Den Haag heeft iedere week wel een bijeenkomst en dat bevordert het contact tussen de leden enorm, vandaar ook dat we dit zo lang mogelijk willen volhouden. Helaas zal dit het laatste voorwoord voor een jaarprogramma van mijn hand zijn. Op de ALV van februari zal ik aftreden als voorzitter/penningmeester en niet herkiesbaar zijn. Door mijn drukke werkzaamheden ontbreekt mij de tijd om deze functies nog langer te vervullen. Niet dat ik de vereniging de rug toekeer, maar meer om van de (door mijzelf opgelegde) verplichting om iedere donderdagavond beschikbaar te zijn af te komen. Ik hoop dat er snel iemand beschikbaar komt om mijn functie over te nemen en samen met Piet Zuiderwijk de regio levend te houden. Ik zal natuurlijk nog regelmatig aanwezig zijn en daar waar mogelijk is assisteren.

Namens het bestuur van de regio Den Haag wens ik U een plezierig seizoen toe.

Jos Timmer

Nog enkele aanvullende opmerkingen:

 1. De maandelijkse regiobijeenkomsten, de cursus- en demo avonden alsmede de werkgroepbijeenkomsten worden gehouden op donderdagavond. De zaal is open van 19.30 uur tot 23.00 uur.
 2. In het activiteitenprogramma is de naam "Werkgroep Hardware & Video" genoemd. Deze werkgroep omvat ook het door de regio Den Haag geïntroduceerde onderdeel "Programmeren", alsmede de werkgroep "Video & Beeldbewerking, die door een besluit van de RvA van 22 maart 2003 met de werkgroep Hardware is samengevoegd. De werkgroep Hardware zal - zoals vermeld - op 16 september a.s. haar programma bekendmaken, waarin ook onderwerpen van de toegevoegde onderdelen zullen zijn opgenomen.
 3. Belangrijk: het tijdstip van aanvang van de cursussen en spreekbeurten is stipt om 20.30 uur. Verwacht wordt dat iedereen op dat moment aanwezig is en de inleiders de benodigde apparatuur hebben opgesteld. Zij kunnen daarvoor al vanaf 19.30 uur terecht. Is voor de voordracht een beamer nodig dan moet dat ruim tevoren aan Jos Timmer worden medegedeeld zodat hij kan zorgen dat het apparaat op de betreffende avond aanwezig is.
 4. Alle avonden worden gehouden in het welzijnsgebouw De Ottoburg, zaal 142, Esdoornstraat 3a in Rijswijk ZH. Deze zaal bevindt zich op de eerste verdieping, trap op en einde trap linksaf, twee deuren door en u vindt halverwege dat gangdeel aan de rechterkant het verenigingslokaal. In het gebouw is een lift aanwezig. Komend uit de lift gaat u rechtsaf en volgt dezelfde route door de deuren als boven.
  Het gebouw is gemakkelijk met het openbaar vervoer bereikbaar, bijv. vanaf station Rijswijk met HTM buslijn 23, halte Lindelaan / Esdoornstraat. Ook de tramlijnen 1 (Delft), 10 (Station Voorburg) en 15 (Stations CS en HS) brengen u via de halte Herenstraat en een klein stukje lopen via de Lindelaan naar de (1e zijstraat rechts) Esdoornstraat. Zie het kaartje op onze website.
 5. Leden van andere regio's zijn op alle regio- en werkgroepbijeenkomsten van harte welkom. Zij dienen bij het betreden van het verenigingslokaal hun geldig bewijs van lidmaatschap van de Big Ben Club te kunnen tonen.
 6. Hoewel het niet direct de bedoeling is, blijft het mogelijk dat in het activiteitenprogramma wijzigingen worden aangebracht, bijvoorbeeld omdat een inleider op "zijn" avond plotseling verhinderd is en daardoor onderwerpen van datum moeten worden gewisseld. Zo mogelijk wordt u daarover met een wijzigingsprogramma geïnformeerd, hetzij persoonlijk, hetzij tijdens een regiobijeenkomst.
  Wijzigingen worden altijd aangegeven in het programma dat hangt aan de regiokast in de gang van het gebouw. Verder worden deze bekend gemaakt op de website van de regio Den Haag: http://home.wanadoo.nl/bbc-regiodenhaag/ en in de digitale Asterisk*.
 7. Nog enkele belangrijke contactadressen van werkgroepen die in het regiolokaal hun bijeenkomsten houden:
  Werkgroep Genealogie: G.A.M. Battes, tel. (079) 351 18 45,
  E mail: gerard.battes@wanadoo.nl
  Werkgroep Hardware: S. Voortman, tel. (0187) 68 75 91,
  E mail: s.jvoortman@freeler.nl
  Bij hen kunt U informatie krijgen over het programma van de resp. werkgroepen. Uiteraard kunt u hen ook voorstellen doen over de te behandelende onderwerpen in die werkgroepen.
 8. Dit informatieblad van de regio Den Haag wordt toegezonden aan de leden van de regio Den Haag en de leden van de regio ZHZ alsmede aan de leden van het HB. Wij wekken niet alleen alle leden van de regio Den Haag doch ook die van ZHZ op om toch vooral onze bijeenkomsten regelmatig te komen bijwonen. U steekt er altijd wat van op of maakt kennis met nieuwe ontwikkelingen!