Uitnodiging RvA

Aan de afgevaardigden van de regio's en de vertegenwoordigers van werkgroepen.

Beste mensen,

Het landelijk bestuur nodigt u uit voor 't overleg van de Raad van Afgevaardigden op zaterdag 23 april 2005, aanvang 11:00 uur, sluiting 17:00 uur.

Locatie
We zijn opnieuw te gast bij de regio Gooi- en Eemland:
speeltuinvereniging "De Rivierenwijk"
Dollardstraat 119
Amersfoort
Telefoon nr. locatie: 033 4620082

Naast de gebruikelijke agenda punten is er ook een punt 7, dat pas de laatste paar keer op de RVA agenda verschijnt nl. de Regio indeling, en of 't weer bij 't oude blijft hoeft niet zo te zijn. Misschien toch een reden juist voor de leden uit de slapende regio's en uit de 'wakkere' eens een kijkje te komen nemen en de gelegenheid te baat te nemen tot inbreng in de vergadering, alhoewel u daar geen stemrecht heeft. Als u 't stuk van Paul Porcelijn over de regio-indeling leest ziet u hoe door samenvoegingen de stemverhoudingen in de vereniging anders kunnen komen te liggen en nu zelfs met "slapende" leden op rva vergaderingen krachtiger voor de dag komen.

Agenda

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Ingekomen stukken
 4. Verslag vergadering 23 oktober 2004
 5. Financieel jaarverslag 2004
 6. (Her)verkiezing bestuursleden
 7. Regio indeling
 8. Landelijke activiteiten
 9. Expo 2005
 10. Regio activiteiten
 11. Wat verder ter tafel komt
 12. Sluiting

Over punt 6: De penningmeester en 't vierde lid is volgens de statuten aan de beurt van aftreden. En kan aanleiding zijn u kandidaat te stellen. Als u de verslagen van afgelopen vergaderingen leest, ziet u dat 't niet altijd mee valt leden te verleiden tot 't plaats nemen als nieuw bestuurslid. Dus weer een reden om te komen? Wie weet is 't voor u een geruststelling dat de penningmeester en 't vierde lid zich herkiesbaar stellen.

Op dit ogenblik is de secretaris ziek en vangen we de consequenties daarvan op.

Tot de 23e april in Amersfoort. Als u verhinderd mocht zijn zorg dan dat uw regio door een ander wordt vertegenwoordigd en regel een machtiging voor hem.

Dat is van belang voor de besluitvorming in een op afvaardiging gebaseerd overleg.

Namens het hoofdbestuur: Henry Kroon.