Concept verslag algemene ledenvergadering regio Oost
zaterdagmiddag 7 januari 2006

Aanwezig; regio Oost leden: Coert Smit (voorzitter/penningmeester), Henri Derksen (secretaris), Johan Kruize (afgevaardigde), Reinoud van den Heuvel, Dick Tanis en Charles Deckers.
Leden overige regio's: geen.
Gasten: geen.
Afwezig met kennisgeving: niemand.
Afwezig zonder kennisgeving: alle overige regio Oost leden en HB leden.

 1. Opening.
  Om 15:30 uur werd de vergadering door de voorzitter Coert Smit geopend. Het notuleren wordt evenals voorgaande jaren door Johan kruize gedaan.
 2. Vaststellen agenda.
  Er wordt niet afgeweken van de agenda.
 3. Ingekomen post ten behoeve van deze vergadering en mededelingen. Er is geen post van belang voor deze vergadering.
  De club was blij en verast met het bezoek van Charles Deckers van de vroegere regio Eindhoven. Iedereen was middels de b(l)ijsluiter bij de acceptgiro en nogmaals per e-mail uitgenodigd maar er zijn geen afzeggingen ontvangen van andere leden.
 4. Notulen ALV 22 januari 2005. De notulen van 22 januari 2005 zijn zonder uitzondering goedgekeurd.
 5. Naar aanleiding van de notulen van 22 januari 2005.
  Alle openstaande zaken zijn afgehandeld.
  De leden zijn heel blij dat internetten via ADSL nu ook mogelijk is geworden tijdens de regio-bijeenkomsten, dank zij de medewerking van een andere vaste huurder in het gebouw en de inzet van de secretaris om dit te bereiken. Behalve de borgsom voor een sleutel, zijn er verder zelfs geen extra kosten aan verbonden!
  Op verzoek van de verhuurder zijn we van het grote lokaal 0.2 beneden naar het kleinere lokaal 1.3 boven verhuisd. En tot nu toe doet de verwarming het in dit lokaal ook veel beter dan voorheen beneden. En gelukkig is er een lift voor de clubkist op wielen en andere zware spullen.
 6. Financien.
 7. Regiobestuursmutaties.
  Alle bestuursleden treden af i.v.m de nieuwe regio indeling en zijn daarna terstond herkiesbaar. De voorzitter en secretaris zijn bij acclamatie wederom herkozen en treden in de plaats van hun voorgangers in het Rooster van Aftreden (zie onderaan).
  De regioafgevaardigde wordt ook weer opnieuw gekozen, daar er zich geen nieuwe afgevaardigde heeft gemeld. Het lid Charles Deckers stelde zich uitdrukkelijk niet beschikbaar voor deze functie.
 8. Evaluatie RISC OS Expo 2005.
  Tijdens de Expo waren weinig regio's en werkgroepen actief aanwezig met een stand. De werkgroep hardware werd vertegenwoordigd door Simon Voortman en Pieter Drost. Regio Oost met de Club Iyonix, Club Omega, en Virtual Acorn RiscPC. De werkgroep achtbitters toonde een Acorn BBC met een harddisc en BBC userpoort aan printerpoort RPC. Daarnaast was er zeer weinig 2e hands aanbod. Waar blijven de andere regio`s?
  Ook werd het bezwaar geuit dat er geen BBClub stand aanwezig was voor informatie.
  Het niet aanwezig zijn van de firma Desk werd als zeer jammer en opvallend beschouwd, daar dit wel als een publiekstrekker voor 2ehands artikelen mag worden genoemd. Vermoedelijk had het ook te maken met het stilvallen van nieuws rond de Omega? Dit zou beter geaccepteerd zijn, wanneer er vooraf melding van gemaakt was, maar het tekent helaas wel de sfeer, heel jammer ;-(.
  De firma Uffenkamp was helaas ook niet aanwezig.
  Onze zuiderburen uit BelgiŽ pakten zoals gewoonlijk weer flink uit met zelfgemaakte hardware en software. Een andere flinke opsteker was de Duitse auteur met het uitkomen van !CDVDBurn in samenwerking met de Belgen die bijpassende DVD+RW branders (LiteOn SOHW1693S) verkochten, die als een van de wenigen ook onder RISC OS goed werken. Wel is daarvoor RISC OS Select 4,37 (rom-image op disk), of Adjust 4,39 (in rom) benodigd.
  En last but not least het uitbrengen van de FireFox internet webbrowser.
 9. Evaluatie HCC dagen op 25+26+27 november 2005 te Utrecht.
  De RISC OS GG was hier ook aanwezig met een grotere stand dan in 2004, veel posterprintwerk en demo's en heeft veel belangstelling gehad.
 10. Verslag RvA vergaderingen.
  De club heeft op 23 April en 22 Oktober met haar regio-afgevaardigen vergaderd. Op 23-10-2005 is de nieuwe Regio indeling van kracht geworden, waarbij op 22-10-2005 op verzoek de naam van regio Elst wederom in regio Oost is veranderd.
  Peter van den Berg heeft te kennen gegeven om tot en met de RISC OS Expo nog redacteur van de Asterisk te zijn, en daarna niet meer. Ook de organisatoren van de Expo stoppen met het organiseren. Dus er moet een nieuwe redacteur en mensen worden gevonden voor het organiseren van de <> Expo 2006!
  Verder is besloten dat op de Expo 2006 Big Ben Club CD-Rom nummer 5 zal worden uitgebracht en daartoe is een budget in de begroting voor 2006 opgenomen.
 11. Activiteitenplanning 2006.
  1e Zaterdagmiddag 4 februari 2006, Evaluatie Big Ben Club Omega PC,
  1e Zaterdagmiddag 4 maart 2006, UniPod.
  1e Zaterdagmiddag 1 april 2006, Evaluatie Club Iyonix PC.
  4e Zaterdagmiddag 22 april 2006, Raad van Afgevaardigden vergadering in Amersfoort.
  1e Zaterdagmiddag 6 mei 2005, cursus ARM-assembler deel 1/4 door Dick Tanis.
  1e Zaterdagmiddag 3 juni 2005, cursus ARM-assembler deel 2/4 door Dick Tanis..
  Zaterdagmiddag 2 september 2006, cursus ARM-assembler deel 3/4 door Dick Tanis.
  Zaterdagmiddag 7 oktober 2006, cursus ARM-assembler deel 4/4 door Dick Tanis.
  Zie ook bij de agenda van regio Oost achterin de *Asterisk.
  Het programma staat nog niet 100% vast en kan gewijzigd worden. Raadpleeg daarom altijd de laatste versie in de *Asterisk en/of op de website van de Big Ben Club, c.q. UniCorn BBS +31-(0)26-4425506.
  * Heeft u nog ideeŽn ? geef ze dan door aan het regiobestuur, wij kunnen dan kijken wat mogelijk is en dat organiseren.
 12. Wat verder te tafel komt.
  Er zal een begin worden gemaakt door Henri, Coert, Charles, Dick en Johan met het scannen en indexeren van alle jaargangen van de papieren *Asterisk. Het is voorlopig de bedoeling om te scannen in 4 grijstinten bij plaatjes en zwart/wit bij teksten in de formaten: sprite, jpeg en gif (middels !InterGif 6.03 van 15-02-1998, de enige goede i.v.m. websites volgens Kees Grinwis). Henri maakt een scan- en indexerings-schema, d.w.z. wie doet wat (jaargang en nummers) en hoe ziet de index er uit.
 13. Rondvraag.
  Er werd geklaagd over het feit dat van de RvA vergadering van 22 Okober 2005 geen besluitenlijst is geplaatst in de Asterisk. Hierdoor is het bij de leden ook niet bekend dat Peter van den Berg met de redactie stopt, evenals de Expo organisatoren.
 14. Sluiting.
  De voorzitter sluit de vergadering om 16:30 uur en dankt iedereen hartelijk voor zijn komst op deze dag en een ieders inzet in 2005.
  Aldus genotuleerd door Johan Kruize, afgevaardigde regio Oost (3, 5, 11 en 15).

Rooster van aftreden:

Off the record: De oliebollen smaakten weer prima bij de koffie ;-).

Met een vriendelijke groet van Henri Derksen,
secretaris Big Ben Club regio Oost (3).