Verslag van de raad van afgevaardigden
op 22 oktober 2005 in Amersfoort

Present:

Naam Regio Functie
Henri Derksen Oost(Elst) Secr,vz wgrAB
Nico Blom Amersfoort Alles
Wim Hendriks Heemskerk Afgevaardigde
Aart Veenenbos Nieuwegein Niks
Leo Smiers Heemskerk Voorzitter
Paul Porcelijn Haarlem Penningmeester
Henry Kroon Almelo Secretaris
Johan Kruize Oost(Elst) Afgevaardigde
Ben vd Aardweg Rijswijk Afgevaardigde
Pieter Drost Rijswijk ledenadministratie

Afzeggingen:

Kees Grinwis CD
Jos Ulijn Website, demoteam
Peter vd Berg Redactie
Friedy Kamp Afgevaardigde Almelo
Michiel Kuyer Veluwe
Roel Boesekool Afgevaardigde Amstelveen
Gerard Battes Werkgroep Genealogie
 1. Leo opent de vergadering en ..Nico Blom: afzeggingen? Er zijn slechts 10 mensen, dat betekent dat de afdeling veel oud brood zal eten.
 2. Vaststellen agenda..
 3. Ingekomen stukken:
  (a) Een verzoek van de regio Elst om voortaan onder de naam Oost verder te kunnen gaan.
  (b) Kees Grinwis wil een nieuwe club CD maken, maar vraagt de RvA daarvoor een budget beschikbaar te stellen.
  (c)Peter vd Berg wil wel doorgaan tot en met de expo 2006 en dan stoppen met 't redacteurschap dwz. na de hardcopy van de asterisk. Hij heeft ontdekt dat hij dan 100 Asterisken heeft gemaakt en dat vindt hij t juiste aantal om te eindigen.
  (b)Informatie blad met jaaragenda, verslag afd. Rijswijk.
 4. Notulen RvA april. blz. voor blz. aan de orde gesteld:
  blz.3 Naar aanleiding van de E 500,- bijdrage voor Peter Naulls: de tennisclub Hoeken heeft in ruil daarvoor een versie v.d. browser gekregen.
  Leo: Wij hebben zoiets niet gekregen, niet bedongen en achteraf doen we niet. Je kan 'm downloaden en komt ongetwijfeld op de club CD van Kees.
 5. Expo 2005.
 6. Daar gehoord dat Aat en Mat 't organiseren van de expo in 2006 niet meer zullen doen.
  R-Comp heeft weinig omgezet, maar wil volgend jaar wel komen.
  Desk was er niet en deze had altijd veel koopjes en dat trok mensen.
  Uffenkamp was er ook niet.
  Er waren ca. 100 bezoekers minder dan vorig jaar. Er waren 2 presentaties, Castle en Riscos Ltd. Zij waren niet erg verrassend. Leuk was de aanwezigheid van de Arm 9. Een kastje zo klein als een doosje damstenen, iets groter dan de grotere doos lucifers. Paul sloot hier op aan met de vaststelling dat minder exposanten en bezoekers leidden tot E 1055,- explotatietekort.
  Expo 2006.
  Paul: Wat voor karakter zal de nieuwe Expo krijgen? Zoals 't was of een gezamenlijke knutseldag met onderlinge demo's? Er worden vele luchtballonnen opgelaten, verschillende combinaties van samenwerking geopperd: Gezamenlijk met de Riscos-gg, dan kan ook 't verlies gedeeld worden. Iets met de andere Europeanen samen doen. Er was altijd een behoorlijke belangstelling van Belgen. Kunnen we hen niet er bij betrekken. Wim Hendriks: Hoe zijn ze georganiseerd? Er was een stand. Limburgse groep Acorner, de Duitsers. De Duitsers organiseren ook landelijke dagen, bij Hamburg en Berlijn. Stef Rumbach was er NNN? Met dat op 't oog dienen we een andere en meer centrale locatie te kiezen, bijv. Eindhoven. 't Bestuur wil 't niet zelf organiseren. Aad en Matt willen wel met hun netwerk de nieuwe mensen met 't org. op weg helpen. Hoeveel tijd hebben we nog? Je moet al in januari beginnen. Misschien Kees Grinwis. Als we er niet in slagen dan slaan we over.
  Nuchtere Paul vraagt voor hoeveel mensen organiseren we de expo. Tekort gedeeld door aantal bezoekers maakt E 12,50 dat per persoon is betaald.
  Ben zal Kees vragen, al realiseert hij zich dat deze al de CD doet.
  Leo vraagt de afgevaardigden in hun regio uit te kijken naar capabele mensen die bereid zijn, maar doe dit wel voor januari, want voor zo'n klus heb je wel tijd nodig! Zou Charles met mensen van de Rum iets kunnen doen in Eindhoven?
  Henri: Er is daar een management bedrijfje dat Busser met zijn vrouw voert in Eindhoven. Leo zal Roel Boesekool vragen en Charles bellen.
 7. Redacteur Asterisk.
  Peter heeft op de Expo 2005 al aangegeven er mee op te houden. Wim Hendriks is bereid om het redacteurschap te overwegen; dit is nog geen toezegging!
  Leo: We moeten dus blijven zoeken naar een redacteur, ook voor de elektronische versie.
  Paul: wisseling van redactie geeft gelegenheid om de periodiek opnieuw vorm te geven. Kan beteken dat er geheel opnieuw begonnen wordt met een papieren asterisk, of alleen een grotere frequentie dan 1x per jaar naast de elektronische. We krijgen immers minder respons op de elektronische post dan tijdens de papieren.
  Nico: Dat komt door 't intensieve email verkeer.
  Paul/Henri: Ook de agenda's staan dan op papier cq. de wijzigingen en je houdt ook de ouderen/internetlozen beter vast.
  Leo: 't is 'pushen' of 'pullen'. Over de vorm: hou 't simpel, gewoon een A4-tje kan ook.
 8. Demoteam, apparatuur.
  Jos, Henri & Henry niets te melden. Henri: Geen tijd geweest om bij elkaar te komen, producent van de Omega is verdwenen. Leo probeert op de Iyonix Linux te optimaliseren.
  Henri wil duidelijkheid over eigendom en beheer van de machines in Den Haag en Amsterdam. Paul: alle regio-apparatuur is en blijft eigendom van de landelijke organisatie. Een regio heeft die apparatuur slechts in bruikleen, alles moet bij opheffing of "uittreden" weer worden ingeleverd. Maar de 2e vraag is of 't demo-team er altijd over kan beschikken. Nee. Immers, elke regio beheert en verzorgt zelf de daar geplaatste apparatuur. Dus wil het demoteam of een andere regio iets uit Den Haag of Amsterdam gebruiken, dan kan dat, mits in goed overleg - we zijn geen kleuters. Bij ruzie bemiddelt het hoofdbestuur.
  Demo-apparatuur: 1 Omega, 1 Iyonix, en via Jos wordt 1 Risc PC opgekalefaterd.
  Bij de iyonix is de usb-2 niet zo maar aan te sluiten. Pieter: Usb1 is slecht verzorgd. Henri: vraagt om Iyonix upgrade Usb-2.
  Paul: accoord, echter Reuvers heeft 't zo druk dat het er nog niet van gekomen is. En verder kopen we niets zolang er niet mee gedemonstreerd wordt.
 9. Budget 2006.
  Paul: We hadden per 1 maart 263 leden. Ik verwacht voor volgend jaar 250. Op deze basis zijn E 5000 inkomsten gepland. Contributie kan ongewijzigd E 20 blijven, ook als we 4x per jaar een krantje rondsturen.
  RvA: accoord met E 20 contributie 2006. Extra kosten als er weer een club-CD komt geschat op E 800, maar afschrijving op apparatuur kan omlaag van E 1700 naar E 1100. Het begrote tekort komt na deze aanpassingen op E 3200. RvA: accoord met de aldus aangepaste begroting 2006. Paul: E 500 is begroot voor een "kleine" Expo (bijv. in Eindhoven). Zou het weer Nieuwegein worden, zonder sponsors, dan is ca E 1300 extra nodig, maar dit is niet in de nu vastgestelde begroting opgenomen. Nico wil wel ..broodjes smeren als 't maar niet op de derde van de maand is. Dit jaar (2005) verwacht Paul een tekort van dik E 2700.
 10. Regio naamgeving.
  Of Elst Oost wordt. Er wordt nog wat gepraat of dit topografisch wel klopt, met Limburg er bij is de gemiddelde ligging eerder zuidoost, maar er werd geen claim door andere 'oostelijk' gelegen regio's op de naam gelegd. RvA gaat accoord met de naamsverandering.
 11. Rondgang langs regio's, afspraken mbt. verkiezing vertegenwoordigers.
  Paul: brengt in herinnering dat 3 weken geleden email naar de besturen is gegaan met 't verzoek om een tekst in te sturen die dan met de acceptgiro mee gestuurd kon worden. Aangezien daar niet op gereageerd werd is er nu op de rva dus een tekstvoorstel. Ben: vindt dat bestuur/penningmeester met eigen tekstvoorstel teveel op de stoel van de regionale besturen gaan zitten. Vooral 't agenda deel is slecht: zo'n hele puntenlijst schrikt mensen af, zodat ze de aangekondigde avond juist mijden in plaats van te komen om van hun democratisch recht gebruik te maken.
  Nico: ik doe 't plaatselijk bestuurswerk al zo'n 10 jaar en niemand ambieert om 't over te nemen. Bestuur: we moeten de leden, die op 'drift' gezonden zijn door de herziene regioindeling, bij de nieuwe regio's betrekken en kans geven mee te doen met de organisatie van de regio en de vereniging als geheel. Het landelijk bestuur kent natuurlijk de realiteit van 't terloopse vergadermoment op de regionale computer-bijeenkomst.
  Ben: stelt als compromis een korte tekst op. Die krijgt van de RvA algemene instemming en zal nu meegestuurd worden met de acceptgiro. Alleen regio Oost zal nog zo snel mogelijk een aangepaste tekst indienen.
  Paul: Verslag van de regioverkiezing is essentieel, maar een simpel briefje/email van de regio aan de secretaris is voldoende. Inhoud: plaats en datum van de verkiezing, wie waren aanwezig (presentielijst), wie zijn daar gekozen als afgevaardigde en regiobestuur.
 12. Regio activiteiten.
  Nico: In Amersfoort de normale activiteit, afgelopen zaterdag was de opkomst wat minder ca.7 normaal is 10 tot 13. Wim: In Heemskerk ca.5 á 6 mensen per maand. Snel internet, iyonix. Ben: In Rijswijk elke donderdag, gaat goed. We mogen een kabel trekken van een kast maar 't abonnement kost geld, 3 uur op een avond. We zitten in een school-gebouw met wat vaste clubs. We houden ons bezig met Netwerk, html, php, website-bouwen, expo voorbereiden. Met ca. 15 programmeer avonden, 40 avonden per jaar is 't moeilijk om daarvoor het programma vol te krijgen. Henri: Oost ca. 4/5 man in lokaal met hoogstens ruimte voor 10 man, moeilijk om internet te krijgen. De verwarming is moeilijk, maar we zitten nu op 1 hoog ipv. op de begane grond, misschien scheelt dat.
  Werkgroepen:
  Hardware/video is actief: Simon Voortman, Pieter Drost.
  Acht bitters: Henri, Johan Kruize. Janny stopt er mee, onder dankzegging.
  Genealogie: Ben en Gerard.
  Helpdesk: Aart Venenbos (alles met stroomdraadjes),
  Henri Derksen (netwerk aspect).
 13. Rondvraag:
  Henri: de regio secretaris stuur(t) alle leden de agenda vlak voor de vergadering. Graag tijdig versturen! Janny heeft doorgegeven dat ze haar aconet adres opgeheven heeft, wel is haar email adres gehandhaafd. Leo: controleer ook je eigen emailadres op de lijst.
  Paul: doet voorstel de volledige ledenlijst ook aan de regio secretarissen en afgevaardigden te geven (dus niet alleen de leden van de eigen regio). Iedereen gaat accoord. Henri: vink daarbij meteen ook aan wie ja/nee in de openbare ledenlijst wil. Dus een kolommetje met J/N. RvA gaat accoord.
 14. Sluiting.
  Datum volgende RvA: 4e zaterdag van april = 22 april 2006 te Amersfoort.