Regio Rijswijk
Algemene Ledenvergadering van 2 februari 2006.

Opening en vaststelling agenda.

Aanwezig: 15 leden, waarvan 1 persoon uit een andere regio.
Voorzitter opent om 20.45 uur de vergadering.
De agenda wordt ongewijzigd goedgekeurd.

Mededelingen van het bestuur.

De penningmeester Gerard van Katwijk is verhinderd, maar kwam later op de avond toch.
Een afzegging via email, van M. Verhoeven, wegens ziekte van zijn vrouw.

Ingekomen stukken.

Geen.

Beknopt verslag van de vergadering van 3 februari 2005.

Dit verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd. Zoals vorig jaar afgesproken komt het verslag binnen een maand na de vergadering beschikbaar.

Jaarverslag 2005 van de secretaris.

Het jaarverslag is twee weken per email aan diegenen verzonden die in de ledenlijst staan en aan de secretaris van de Big Ben Club.

Financieel jaarverslag 2005.

Wegens omstandigheden van de penningmeester is er van tevoren geen kascontrole uitgevoerd.
Wel was er een voorlopig financieel verslag en een begroting waarover gesproken is.
De kascontrole wordt later uitgevoerd.

Verslag kascommissie.

Op 16 maart 2006 werd de kas alsnog gecontroleerd door de heren G. J. Tap en S. J. Voortman en in orde bevonden, beiden waren ook aanwezig tijdens de jaarvergadering.

Benoeming kascommissie.

Evenals voorgaande jaren is de kascontrole uit praktische gronden op een regio avond voor die van de Algemene Ledenvergadering. Op deze wijze heeft de voorzitter/penningmeester de bevoegdheid de leden van de kascommissie te vragen resp. aan te wijzen.

Begroting 2005.

De netwerkkaart voor de RiscPC is aangekocht en geïnstalleerd, maar voldoet niet aan de eisen.
Alsnog wordt gezocht naar een goede netwerkkaart of deze te kopen.
Door de Hardware groep kon tot 100.00 Euro gereedschap en een afsluitbare kist aangeschaft worden, de verantwoording ligt bij sleutelhouder(s) van de Hardwaregroep.
Een multimeter is door Henri Derksen geleverd, het overige wordt voor een deel geleverd door W.G. Jansen van eigen gebruik. Wat dan nog nodig is wordt alsnog gekocht.
Henri Derksen stelde voor om de RiscPC met versie 3.7 te verhogen naar 4.02 of hoger en dit mee te nemen in de begroting.
Johan Bommelé stelde voor om eind november een concept begroting te maken voor het komende jaar.
Tevens om bij de hear-in te controleren wat er nog voor afspraken van de begroting open staan.
De Begroting wordt door allen goedgekeurd.

Bestuursverkiezing.

Het bestuur bestaande uit: Voorzitter Kees Grinwis, Secretaris Piet Zuiderwijk en Penningmeester Gerard van Katwijk worden bij acclamatie herkozen.
Ben van den Aardweg blijft vertegenwoordiger in de RvA.
Het bestuurslid wordt voor 2 jaar gekozen maar ieder jaar een vaststelling op de jaarvergadering.
Wie de Website gaat bijwerken wordt nader bekend gemaakt.

Activiteiten/Cursussen/Werkgroepen.

W.G. Jansen kwam met het voorstel om zijn mobiel 1x per maand beschikbaar te stellen om zo met een I-Mode Breedbandverbinding te kunnen maken zodat we een Internet verbinding op te bouwen. De kosten voor het abonnement neemt hij voor een jaar op zijn rekening, maar de verbruikskosten voor rekening van de club, ca. 9.00 Euro en ±0.20 per/min. Of om de kosten per deelnemer te delen onder de leden van de avond.
Henri Derksen dankte een ieder die geholpen had bij het oplossen van het BBS probleem.
Pieter Drost maakt een lijst van wat er in de kast aan apparatuur en software aanwezig is.
De Netwerkkaart die nu in de RiscPC aanwezig is hebben we te leen van Pieter Drost, maar Jos Timmer ziet liever dat we een eigen kaart aanschaffen (zie begroting).
Henri Derksen zal informeren naar de Netwerkkaart en het ophogen van de versie van de RiscPC.

Rapportage uit de afgelopen RvA's.

Zie verslag in de digitale Asterisk 2006 jaargang 24 nr. 1.
Op 22 april 2006 is de volgende vergadering RvA's te Amersfoort.

Deelname RISC OS Expo 2005.

Aan het meedoen met eventueel wat wordt besloten na 22 april 2006 na het besluit van de RvA vergadering.

Rondvraag.

Jos Timmer stelde voor om dan de website van Regio Rijwijk (ZH) bij te werken als het Internet werkt via de mobiel.
Johan Bommelé wist nog een zaal bij de Erasmusweg maar werkt dat nog verder uit.

Sluiting.

Niets meer aan de orde zijnde en niemand meer het woord verlangende sluit Kees Grinwis om 22.50 uur de vergadering.

Den Haag, 17 maart 2006,

Piet Zuiderwijk,
Secretaris regio Rijswijk.