Uitnodiging RvA
Aan de afgevaardigden van de regio's en de vertegenwoordigers van werkgroepen.

Beste mensen,
Het landelijk bestuur nodigt u uit voor 't overleg van de Raad van Afgevaardigden op zaterdag 22 april 2006, aanvang 11:00 uur einde 17:00 uur.

Locatie

We zijn opnieuw te gast bij de regio Gooi- en Eemland:
speeltuinvereniging "De Rivierenwijk"
Dollardstraat 119
Amersfoort
Telefoon nr.: 033 4620082

Agenda

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Ingekomen stukken
 4. Verslag vergadering 22 oktober 2005
 5. Financieel jaarverslag 2005
 6. (Her)verkiezing bestuursleden
 7. Evaluatie van:
  1e een jaar met nieuwe regio-indeling en 'regionale verkiezingen' en
  2e de samenwerking met Acorner.
 8. Landelijke activiteiten
 9. Expo 2006?
 10. Regio activiteiten
 11. Wat verder ter tafel komt
 12. Sluiting

Mbt. pt 5, er is een bestand bijgevoegd, behelsend de rekening 2005 met begroting 2006.

Mbt. pt. 6: 't schema van aftreden cq. herverkiezen is: secretaris in 2006, voorzitter in 2007 en de penningmeester in 2008. De secretaris stelt zich herkiesbaar, maar misschien slechts voor een halve periode.

Tot de 22e april in Amersfoort. Als u verhinderd mocht zijn zorg dan dat uw regio door een ander wordt vertegenwoordigd en regel een machtiging voor hem. Dat is van belang voor de besluitvorming in een op afvaardiging gebaseerd overleg. Komt er geen vertegenwoordiger waarschuw dan op tijd mij of rechtstreeks Nico Blom zodat hij zijn inkopen voor de lunch kan aanpassen.

De vergaderingen zijn openbaar. Alle leden van de Big Ben Club zijn welkom en hebben spreekrecht. Bent u van plan om te komen, neem dan kontakt op met uw regiovertegenwoordiger voor de agenda. En vooral: laat onze gastheer Nico Blom even weten dat u komt, vanwege de broodjes bij de lunch. Een email of telefoontje is voldoende.

Voor 't hoofdbestuur: Henry Kroon.