Raad van Afgevaardigden (RvA),
gehouden op 22 april 2006 in Amersfoort.

Aanwezig zijn:
landelijk bestuur:
Leo Smiers (voorzitter), Henry Kroon (secretaris), Paul Porcelijn (penningmeester).

afgevaardigden:
Ben van den Aardweg (regio Rijswijk), Nico Blom (regio Amersfoort), Hans Heerbaart (regio Drachten), Johan Kruize (regio Oost).

En verder zijn aanwezig Charles Deckers, Aart Veenenbos en Jos Ulijn.

Bericht van verhindering hebben gegeven:
Gerard Battes (wgr Genealogie), Roel Boesenkool (regio Amstelveen), Henri Derksen (regio coördinator, wgr demo, hardware en 8-bit), Pieter Drost (wgr hardware), Kees Grinwis (wgr software), Wim Hendriks (regio Heemskerk), Friedy Kamp (regio Almelo)

1. Opening.

Leo verwelkomt het gezelschap.

2. Vaststellen agenda.

De rondgestuurde agenda wordt gecompleteerd.

3. Ingekomen stukken.

Er zijn geen ingekomen stukken.

4. Verslag vergadering 22 oktober 2005.

Het verslag van het najaarsoverleg van de RvA wordt kort doorgenomen - enkele wijzigingen:
- (notulen RvA april 2005:) niet de (vermelde) "tennisclub Hoeken" maar de RISC OS Gebruikers Groep van de HCC - toch iets anders :-) - heeft als tegenprestatie voor hun donatie een versie van de browser Firefox voor RISC OS gekregen.
- (Expo 2005:) er waren niet 100 bezoekers minder : er waren ongeveer 100 bezoekers.
- (Regio-activiteiten:) Nico Blom is niet 10 maar 18 jaar actief als regio bestuurder van Amersfoort.
- (regio-activiteiten > Rijswijk:) in "40 avonden per jaar is het NIET moeilijk om een vol programma" te kunnen aanbieden
Na deze wijzigingen kan het verslag worden vastgesteld. Van de agenda zijn zo de eerste 4 punten al behandeld.

5. Financieel verslag 2005.

Het financieel verslag 2005, in de bijeenkomst uitgedeeld, wordt door Paul kort toegelicht. We hebben iets ingeteerd op het eigen vermogen, overigens volgend de afgesproken lijn (: we blijven actief zolang de leden van onze producten gebruik maken en de financiering ervan voor tenminste een jaar vooruit gedekt is).

In de begroting van 2006 is uitgegaan van 250 leden; de teller stond per 1 maart op 226, en dat betekent: minder inkomsten.
Kijkend naar de verlies- en winstrekening wijst Paul er op dat de kosten van het landelijk bestuur opnieuw bijzonder krap zijn gehouden; het leeuwendeel van de middelen komt ten goede aan activiteiten regio's en werkgroepen - en zo hoort het ook. Voor het eerst waren alle regio's dit jaar op tijd met de financiële eindrapportage.

De Expo 2005 is een grote(r) uitgavenpost. Minder sponsoren, lagere bijdragen. Kosten van koffie, lunchpakketten en telefoon-tikken voor de internetverbinding lopen snel op, ook dit jaar. We trokken 21 betalende bezoekers.

Over de kosten club web site en BBS'en: onbekend is of de BBS'en minder worden bezocht; de berichten flow wordt geschat op meer dan 20 per week. Zolang deze faciliteit wordt geboden en gebruikt, blijft de vereniging die vergoeden. Kosten van het internet zijn gestegen omdat we meer ruimte hebben gehuurd voor het beschikbaar houden van alle digitaal aangeboden uitgaven van de Asterisk.

De afschrijving (als gebruikelijk tot een restwaarde van 10%) op de Iyonix en Omega komen tot uiting. En er is een overzicht van spullen die boekhoudkundig geen waarde meer hebben maar nog wel in gebruik zijn (en dus beheerd worden).

De begroting 2006 was in de najaars-RvA al vastgesteld en is niet tussentijds gewijzigd.

De kascommissie heeft naar de gevoerde administratie en het beheer van middelen gekeken; haar advies, de penningmeester te dechargeren voor zijn financieel beheer over 2005, wordt door de RvA onder dankzegging aan Paul overgenomen.

Deze Kascommissie is nu twee jaar actief geweest; volgens het Reglement moeten anderen het nu overnemen. De RvA neemt de suggestie van Ben, om opgedane ervaring vast te houden, over; Charles is bereid om, samen met Max van Loon, (was reserve-lid), de kascommissie te vormen; Johan Kruize en Hans Heerbaart tonen zich bereid, de nieuwe reserve te vormen.

6. (Her-)verkiezing bestuursleden.

Volgens schema treedt de secretaris af; Henry wil het zo nodig voor max. een halve termijn blijven doen. Ben speelt behendig de bal naar de web master die immers voor de club site toch al veel met gegevensbeheer te maken heeft. Het toeval wil dat Jos zelf al fluisterend had laten weten, omwille van continuïteit de klus wel voor zijn rekening te willen nemen. Het leidt tot een korte discussie over het belang van notulen (uitkomst: besluitenlijst met argumentatie voldoet). De RvA besluit, nadat Henry zijn kandidatuur had teruggetrokken, Jos als secretaris in het landelijk bestuur te benoemen. Met dank aan Henry voor zijn inspanningen.
Henry is op zijn verzoek terzijde gestaan door Pieter Drost, voor de ledenadministratie. Het heeft de voorkeur, beheer-taken in één hand te houden en de ledenadministratie weer bij het secretariaat onder te brengen. Traditiegetrouw zal de regio Rijswijk de nieuwe secretaris, die tenslotte tot de eigen gelederen behoort, graag blijven ondersteunen als veel handen handig zijn - bv. de verzending van de papieren Asterisk.

Tot slot: toezending van de stukken voor deze vergadering is niet tijdig, en via e-mail, gegaan. Gevolg is dat afgevaardigden niet in de gelegenheid zijn om onderwerpen binnen de eigen regio te bespreken. Een terechte kritiek, niet nieuw maar hernieuwd door het landelijk bestuur in het hart gesloten.

7. Evaluatie nieuwe regio-indeling en verkiezingen regio-bestuur; samenwerking met Acorner.

Het landelijk bestuur vond, na de nieuwe regio-indeling, de verkiezing van een nieuw regio-bestuur nadrukkelijk van belang. Dit is het moment voor een terugblik.

De regio Amersfoort ontbeert bij gebrek aan kandidaten een nieuw bestuur. Nico neemt, met Jannie Looyenga, de taken waar. Hij toont zich teleurgesteld. Hij zal ad interim de klus blijven klaren maar voorziet tevens dat dat "semi-permanent" zal zijn, terwijl hij graag had gezien dat hij leden bereid had gevonden de verantwoordelijkheden over te nemen of tenminste met hem te delen. Zolang de regio-bijeenkomst redelijk bezocht blijft, zal er een regio Amersfoort zijn.

Voor de regio Friesland, dat wel een nieuw gekozen bestuur heeft, is de situatie gelijk aan die in de regio Amersfoort.

Regio Oost heeft op haar bijeenkomsten dankzij activiteiten altijd wel een vijftal bezoekers, meer dan voor de herindeling.

Regio Rijswijk heeft gelukkig in opvolging kunnen voorzien, al heeft Kees Grinwis het voorzitterschap vooralsnog op tijdelijke basis op zich genomen. Er zijn wekelijkse en redelijk bezochte bijeenkomsten, er is een programma, mensen van buiten de eigen regio worden via mailing op de hoogte gehouden. En er is - de 3e donderdag van de maand - op de locatie van Rijswijk een buitengewoon enthousiaste en actieve werkgroep hardware aan het werk, een vermelding waard!

Over de samenwerking met Acorner:

Paul is contactpersoon. Leden van de Big ben Club zijn welkom op de bijeenkomsten van Acorner. Er is een vergoeding van _¤10 per vaste bezoeker per jaar afgesproken. Dat zijn er een stuk of zes. Geuite kritiek (drie Nederlandse RISC OS toegewijde clubs leidt tot versnippering van krachten en middelen) wordt niet gedeeld; het is een goede zaak dat we op deze wijze leden in het zuiden van het land iets kunnen bieden, dat Acorner (nadrukkelijk gewild) zelfstandig opereert en er toch bestuurlijk een open afstemmingscontact is.

8. Landelijke activiteiten; de Asterisk.

De RISC OS Expo komt onder punt 9. aan de orde.

Rond het demo-team is het stil. Jos meldt: RISC OS is onveranderd een krachtig, stabiel en compact besturingssysteem, "second to none"! Maar wil je anno nu iets met een computer - wat dan ook - dan moet je een goede eigentijdse browser hebben. Fresco blijft rap maar heeft steeds meer last van Java Script; in Netsurf, een schitterende browser, is dat nooit ingebouwd; Oregano 2 raakt duidelijk achterop en het blijft stil rond opvolger 3.

Leo weet te melden dat Netsurf inmiddels ondersteuning krijgt uit de Linux omgeving. Er zou wel eens binnen het jaar Java Script voor Netsurf kunnen komen. Het demo-team kan, nodigt hij uit, dus de mouwen vast opstropen...

De Asterisk.

Peter heeft te kennen gegeven, met de papieren Asterisk bij gelegenheid van (nu) de RISC OS Road Show er mee te willen stoppen; hij heeft dan 100 exemplaren van Asterisk uitgebracht. Wim Hendriks heeft zich inmiddels bereid verklaard, Peter als redacteur op te volgen - de RvA is daar zeer gelukkig mee. Er is ook stil gestaan bij de prestaties van Peter: altijd weer een goed prouct, in al die jaren, en de omslag van een papieren naar een electronische variant, al even gelikt maar met het gemak van het kunnen doorlinken naar verwijzingen: web sites én binnen edities en jaargangen Asterisk! Peter was dan ook niet toevallig de eerste die voor de Club Kanjer in aanmerking kwam. De RvA waardeert onveranderd wat hij heeft verzet.

De vraag wordt dan toch voorgelegd wat we vinden van de huidige verschijningsvorm en frequentie: vermoed wordt dat de e-Asterisk niet het gewenste bereik heeft. Wat te denken van een nieuwsbrief die twee keer per jaar uitkomt. Na, en met info uit, het overleg van de RvA. Met nieuwtjes (geen actualiteiten), berichten en plannen van het landelijk bestuur of anderszins, regio-programma's. In het najaar vergezeld van de bekende acceptgiro kaart. Het hoeft er niet gelikt uit te zien, en moet niet groter zijn dan een A4. We bereiken zo de leden die geen verbinding met internet of aconet hebben. De inhoud komt (vooral) voor rekening van het landelijk bestuur; de vormgeving is aan de redacteur van de Asterisk.
De RvA vindt het een goed idee, in deze contouren de Big Ben Club Nieuwsbrief uit te brengen.

9. RISC OS Expo / landelijke dag.

We kenden de RISC OS Expo, in 2005 voor het laatst georganiseerd door Aad Bezemer en Matt Hendriks. Het landelijk bestuur heeft geen opvolging kunnen vinden; van het evenement in juni werd dan ook afgezien, mogelijk zou in het najaar iets van een landelijke dag kunnen herleven. Tot hun verrassing meldde RISCOS Ltd het voornemen, op dezelfde plaats, datum en prachtig weer de RISC OS Road Show te willen organiseren. Het bestuur heeft daarop standruimte gehuurd, met het beding dat leden van de Big Ben Club gratis toegang hebben. Inmiddels hebben ook de HCC RISC OS Gebruikers Groep en de mensen achter RISCOS.BE standruimte gevraagd.

De Show gaat definitief door, zo meldde RISCOS Ltd. op 19 april. Geen apart theater voor presentaties deze keer - beter: want de centrale ruimte zal dan constanter gevuld blijven.

Naast RISC OS Ltd zullen zich hier presenteren: Advantage 6, Archive, Castle Ltd, CJE, de HCC RISC OS GG, Genesys, Icon Technology, RISCOS.BE.

Wij zetten de Iyonix, Omega en een Risc PC in; activiteit zou wellicht kunnen zijn stoeien met / in een netwerk (Henri?).

10. regio activiteiten.

Oost meldt de cursus ARM Assembler, die start op 6 mei. Voor Amersfoort, Friesland en Rijswijk zijn geen nieuwe ontwikkelingen te melden; de laatste volgt haar programma, te lezen via de club web site.

Ter afsluiting.

Ben herinnert aan de toezending van de regio-ledenlijst. Het geeft o.m. de mogelijkheid, contact te leggen met leden, mocht hen een tijdige betaling van de contributie zijn ontgaan.

Nico Blom was opnieuw gastheer voor de RvA bijeenkomst; hij had het opnieuw strak voor elkaar, waarvoor Leo namens allen hem bedankt.

De agenda wordt getrokken voor het najaars-overleg. De RvA zal in deze zelfde locatie (onder voorbehoud van beschikbaarheid zaal) bijeen komen op zaterdag 21 oktober 2006. Aanvangstijd 10.00 uur - we gaan dan door tot uiterlijk 12.30 uur.

Actielijst:

- als memo voor Jos (secr.): tijdige uitnodiging RvA incl. stukken

- Paul (penningmeester) neemt contact op met Max van Loon (kascie 2006)

__> al gedaan: Max is akkoord

- Leo informeert Pieter Drost (ledenadministratie) over wijzigingen in landelijk bestuur i.c. de wenselijkheid, de ledenadministratie weer onder te brengen bij het secretariaat. Leo zal Jos informeren ivm overdracht

__> contact is gelegd; Pieter is accoord (en ook wel blij: hij is druk zat!) met terugbrengen ledenadministratie bij secretariaat

- RISC OS Road Show: Leo is contactpersoon en coördineert inbreng van de vereniging. Iedereen: denk na over, en doe mee aan presentaties op de RISC OS Road Show!

- Leo neemt contact op met Wim Hendriks over de Nieuwsbrief

__> contact is gelegd; Leo heeft Wim officieel het redacteurschap aangeboden, Wim heeft dat geaccepteerd. Verdere uitwerking in overleg volgt.

- demo-team: mouwen alvast opstropen

Jos Ulijn,
secretaris Big Ben Club,
23 april 2006