Verslag najaarsoverleg Raad van Afgevaardigden (RvA)

gehouden op 21 oktober 2006

locatie (thuisbasis regio) Amersfoort.

Aanwezig:

1. Opening.

Leo verwelkomt het gezelschap. De agenda wordt aangevuld met de onderwerpen contributie en reiskostenvergoeding. Er zijn geen ingekomen stukken.

2. Verslag vergadering 22 april 2006.

De notulen worden doorgenomen en ongewijzigd vastgesteld.

Geïnformeerd wordt naar de nieuwsbrief; die behoeft nog uitwerking. De suggestie wordt gedaan, de notulen van de RvA bijeenkomst erin op te nemen. En wat ook kan: de nieuwsbrief en acceptgirokaart samen verzenden.

3. Plannen, wensen, prioriteiten voor 2007.

Het bestuur vindt: blijven doen wat we nu doen, geen specifieke wensen, plannen of voorstellen.

Terecht wordt opgemerkt dat de vitaliteit van een vereniging staat of valt met nieuwe leden. Computertechniek en -technologie blijft zich razendsnel ontwikkelen. Daar hebben we als platform - ook commercieel - amper nog een positie in. Het is ook het oude verhaal: er zijn geen spelletjes voor, geen duizelingwekkende processorsnelheden, en nee: Word Perfect [toen] / Word [nu nog] draait er niet op.

Maar over een ding zijn we het eens: we zijn gebruikers van een besturingssysteem waar werkelijk goed over is nagedacht, dat nog altijd ongeëvenaard is in gebruiksgemak en stabiliteit; de gebruiker staat een keur van krachtige, en gebruiksvriendelijke applicaties ter beschikking; er zijn geen virussen. RISC OS was en blijft een alternatief voor Windows, waar Linux toch nog ingewikkeld overkomt. Wel wordt steeds pijnlijker voelbaar het gemis van een eigentijdse goede browser - de browser Netsurf is een juweel maar mist JavaScript functionaliteit. De toegang tot internet is in het algemeen maar vooral bij "technische" sites ontoereikend. Het is dan ook niet wijs, hoog van de toren te blazen. Maar wil je programmeren dan blijft een RISC OS computer een uitstekend instrument; programmeertalen genoeg.

De discussie ontwikkelt zich richting gebruik: als auto kun je gebruik maken van een Ford Focus en van een Fiatje 500. Zeker, met beide kun je naar je werk. Maar de laatste rijd je toch liefst als je vrij bent en je, bij mooi weer, veel bewondering kunt oogsten. De vergelijking wordt gemaakt met modelbouw, waar veel mensen veel uitdaging en plezier in vinden. Een jonge trend is, door alle snelle ontwikkelingen heen, een hang naar retro; niet alleen in emulatie: ook de oude spullen worden herontdekt.

Leo rondt de discussie af: het blijft moeilijk, of - en wat - we als vereniging aan promotie en werving kunnen doen. We moeten de gekozen koers blijven volgen: de regio's blijven een sleutelfunctie hebben, waar RISC OS gebruikers elkaar willen treffen en/of elkaar kunnen helpen. We blijven voorzien in een evenement als de EXPO, de Asterisk, IntAconet en web site blijven ons voorzien van informatie. We zetten in op een goede verstandhouding en samenwerking met de HCC RISC OS GebruikersGroep en ACorner - ons staan immers dezelfde doelen en belangen voor ogen. We moeten zeker onze kansen in de retro sfeer in de gaten houden - de kennis is er, de club is er klaar voor.
Blijft, dat voldoende willige handen en nieuw bloed ons - als elke vereniging - goed zal doen.

4. EXPO of Landelijke Dag 2007.

Dit jaar heeft RISCOS Ltd. een Road Show georganiseerd. Ze hebben te kennen gegeven, dat volgend jaar niet weer te zullen doen. Vermoedelijk omdat het organiseren op die afstand lastig is. Het aantal bezoekers was waarschijnlijk gelijk als vorig jaar (ruim 100).
Of RISCOS Ltd tevreden was weten we niet.

We willen dat er in 2007 weer een evenement komt. Het is een van onze kroonjuwelen die we in ere moeten houden. Een belangrijke functie is ook dat mensen er hun boodschappen doen: upgrades, nieuwe hardware, gelukkige toevalstreffers. Het laatste zou reden geven, de tweede hands markt weer op te tuigen.
Kernvraag is de schaal van het evement. Van oorsprong is het immers de jaarlijkse landelijke dag van de vereniging, opgewaardeerd naar een A-locatie uit overwegingen van promotie en representativiteit. Inmiddels is de belangstelling van de Engelse ondernemingen onveranderd positief - maar het is de vraag of hun reis- en verblijfskosten nog gedekt zullen zijn door behaalde omzet. Intern ontbrak het ons als club aan menskracht om de organisatie van de RISC OS Expo veilig te stellen.

Vraag is dus of we naar een schaal moeten als de RUM (de RISC OS User Meeting die destijds in Eindhoven werd georganiseerd), of dat we op commerciële leest geschoeid moeten blijven, en dus moeten vasthouden aan een centraal gelegen, aantrekkelijke en representatieve locatie als Mercure in Nieuwegein. Een afweging in termen van kosten dit jaar is uiteraard niet te maken. Taxerend, zou je ervan moeten uitgaan dat de Britse ondernemers hun reis- en verblijfskosten hebben en niet langer in de kosten van het evenement bijdragen. Er kon al niet meer worden gerekend op Nederlandse sponsoring. En de prijzen van consumpties zijn er hoog.

Over consumpties gesproken...

Na een korte lunchpauze wordt de discussie hervat.
Vraag is of een co-productie met de RISC OS GG en ACorner kan voorzien in draagvlak (willige handen, geld en bekendheid geven). De GG heeft gevraagd of zij onder de EXPO vlag een eigen evenement kunnen organiseren - wel in lijn met de eisen die de HCC stelt. Op initiatieven van onze kant (voorstellen tot overleg en samenwerking, uitnodigingen voor het RvA overleg) is tot dusverre terughoudend gereageerd.

Na discussie blijkt dat we het Expo evenement ervaren als een club-eigen activiteit. De spelregels qua financiering van HCC GG's zijn gewijzigd; wat dat voor onze zusterveniging betekent is niet bekend. Duidelijk is dat velen lid zijn van zowel de GG als van onze vereniging.

De voorzitter vat samen:

  1. de RvA ziet een evenement als de EXPO als een eigen activiteit - we willen dus (directe invloed op) de organisatie ervan,
  2. we willen een goede verstandhouding en samenwerking met de GG en ACorner - onze voorzitter zal contact opnemen met het bestuur van de GG,
  3. als er geen gezamenlijke organisatie mogelijk is dan doen we het zelf: adel verplicht.

5. Begroting 2007.

De inzet van de begroting is onveranderd: de activiteiten, met een sleutelrol voor de regio's, voortzetten met een zo laag mogelijke overhead in kosten, waarbij we geleidelijk wat interen op het vermogen van de club. De resultaten tekenen zich in die zin nu al af dat het tekort over 2006 kleiner is dan begroot. In de begroting voor 2007 is rekening gehouden met een lichte daling van het ledenaantal. Maar ook wij kennen liever mee- als tegenvallers; de vergadering stelt het verwachte ledenaantal bij op 220 per 1 maart 2007.

Bij de begroting is gesproken over de vergoeding van reiskosten, ingebracht als aanvulling op de agenda; afgesproken is, die opnieuw te stellen op het - inmiddels verhoogde - prijspeil van de kosten van openbaar vervoer. De begroting wordt daar op aangepast.

De beraadslagingen over de Expo 2007 leiden er toe dat een substantiële verhoging van begrote kosten (ca. € 1.000) wordt opgenomen.

Hoewel het tekort in de begroting zo toeneemt, wordt besloten de contributie opnieuw niet te verhogen (sinds invoering Euro in 2001) en te handhaven op € 20,-.

6. Rondje activiteiten regio's en werkgroepen.

Dit onderwerp is er althans als onderwerp voor de voltallige vergadering bij ingeschoten omdat om 13:00 uur de ruimte beschikbaar moet zijn voor de regio-bijeenkomst in Amersfoort.

7. Rondvraag, datum voorjaars RvA, afsluiting.

Nico Blom was opnieuw gastheer voor de RvA bijeenkomst; hij had het opnieuw strak voor elkaar, koffie en broodjes waren heerlijk (en precies genoeg!) waarvoor Leo namens allen hem bedankt.

De agenda wordt getrokken voor het voorjaars-overleg. De RvA zal in deze zelfde locatie bijeen komen op zaterdag 17 maart 2007. Aanvangstijd 10.00 uur - we gaan dan opnieuw door tot uiterlijk 12.30 uur.

Actielijst:

Jos Ulijn, secretaris Big Ben Club

31 oktober 2006