Concept verslag algemene leden vergadering regio Oost,
zaterdagmiddag 6 januari 2007

Aanwezig; Regio Oost leden: Coert Smit (voorzitter/penningmeester), Henri Derksen (secretaris), Johan Kruize (afgevaardigde), Bob Brand en Dick Tanis.
Leden overige regio's: geen.
Gasten: geen.
Afwezig met kennisgeving: Charles Deckers.
Afwezig zonder kennisgeving: alle overige regio Oost leden en HB leden.

 1. Opening.
  Om 15:30 uur werd de vergadering door de voorzitter Coert Smit geopend. Het notuleren wordt evenals voorgaande jaren door Johan kruize gedaan.
 2. Vaststellen agenda.
  Er wordt niet afgeweken van de agenda.
 3. Ingekomen post ten behoeve van deze vergadering en mededelingen. Er is geen post van belang voor deze vergadering.
  Wel gaat er namens het regio-bestuur een e-mail, fax of brief uit naar de verhuurder, vanwege het tegen de afspraken in alweer op slot zitten van de bergkast waar onze afgesloten kist met spullen in staat.
 4. Notulen ALV 7 januari 2006. De notulen van 7 januari 2006 zijn zonder uitzondering goedgekeurd.
 5. Naar aanleiding van de notulen van 7 januari 2006.
  Alle openstaande zaken zijn afgehandeld.
  Alleen het scannen van de *Asterisken is door tijdgebrek uitgesteld, wel is er met veel moeite een index gemaakt ten behoeve van de Big Ben Club CD-Rom nummer 5.
  De notulist dankt de secretaris voor het deze keer wel vooraf uitprinten van de vergaderstukken, immers in 2006 moesten die van een scherm worden gelezen.
 6. Financien; kascontrole, decharge, begroting 2007.
 7. Regiobestuursmutaties; verkiezingen regio bestuur en afgevaardigde.
  De penningmeester Coert Smit en afgevaardigde Johan kruize zijn aftredend, beide stellen zij zich weer opnieuw beschikbaar en zij zijn bij acclamatie opnieuw herkozen. Zie tevens het rooster van aftreden verder op in dit stuk.
 8. Evaluatie RISC OS Road Show 2006 te Niewegein.
  Tijdens de voorbereidingen zag het er naar uit dat er alleen handelaren zouden zijn. Op verzoek van de organisator heeft de landelijk voorzitter alle regio's via een e-mail gevraagd om toch vooral ook met hardware, machines te komen en demo's te gaan geven. Dit had als effect dat Regio Rijswijk en de WerkGroep Acorn NL aanwezig waren met een nieuwe NL-vertaling van RISC OS Select-/Adjust, en dat Regio Oost er stond met alle club-demomachines zoals de Club Iyonix, de Club Omega, twee RiscPC's en met een laptop met daarop Virtual Acorn RiscPC Strong Arm Adjust. De werkgroep achtbitters toonde een Acorn BBC met een harddisc en BBC userpoort aan printerpoort RPC. Waar blijven de andere regio's?
  Ook RISC OS.be uit Belgie was aanwezig met een NL-vertaling van !Ovation Pro en een hardwareproject voor besturing.
  Op deze vergadering werd het bezwaar geuit dat er (weer) geen BBClub stand aanwezig was voor informatie.
  Het gemis van Desk werd ruimschoots gecompenseerd door de handel in nieuwe, maar vooral ook 2e hands randappatuur door CJE-Micro's. Daar was o.a. de nieuwe 32-bits A9-Home machine in beperkte mate te koop. Ook grepen velen de kans aan om zaken aan te schaffen welke in Nederland moeilijk verkrijgbaar zijn, zoals 2e hands netwerkkaarten.
  * Evaluatie HCC dagen op 24, 25 en 26 november 2006 te Utrecht.
  De HCC RISC OS GG was hier ook aanwezig met een even grote stand als in 2005, maar met helaas minder verschillende soorten RISC OS machines dan zou hebben gekund. Zo waren er wel enkele A9-Home's en een 2-tal Acorn RiscPC's (waarvan een zonder netwerk) aanwezig, maar ontbrak de HCC Club Iyonix. Juist op de HCC-dagen zou netwerken via het wel aanwezige internet en een browsertest tot een van de kernactiviteiten mogen behoren. De leden die geweest waren vonden dit een gemiste kans.
 9. Verslag RvA vergadering 21-10-2006.
  Het hoofdthema hiervan was wel hoe moet het verder met de BBClub. Aankomend jaar 2007 een RISC OS Expo of Landelijke dag, eventueel samen met de HCC RISC OS Gebruikers Groep/ACorner/ en/of RISC OS.Be? Met vooral de nadruk op samenwerking. Wanneer de HCC RISC OS GG zelf een landelijk evenement wil organiseren, dan staat de Big Ben Club niet toe dat daar de naam RISC OS Expo voor wordt gebruikt.
  Gaan we mee met de trend op de Retro-tour met oudere machines, spelletjes, emulators en besturingen m.b.v. Beeb/Archie/RPC? Verder werd besloten om oude *Asterisken voor niet leden toegangelijk te maken. Dit met de bedoeling om de club weer nieuw leven in te blazen. Wij hebben toch een fijn besturings systeem. Maar eigenlijk was de conclusie dat dit alleen mensen trekt die een grondige hekel hebben aan het gebruik van Windows (95, 98, ME, 2000, XP, Vista), en het moeilijke Linux ook niet zien zitten. Die mensen, alsmede alle huidige RISC OS gebruikers zouden, naast de 8-bitters, de vrijwel enige overgebleven doelgroep van de Big Ben Club en RISC OS in het algemeen zijn.
  Graag de volgende RvA-vergaderingen weer vroeg in de ochtend voorafgaand aan een regio-bijeenkomst, want dat stelt een eindtijd aan de vergadering, gevolgd door gezellig samen computeren met uitleg, hulp en een praatje. Aldus werd besloten om de voorjaars RvA-vergadering te houden op zaterdagmorgen 17 maart 2007 van 10:00 - 12:30 uur.
  Verder is in 2006 uitvoering gegeven aan het besluit om voorafgaand aan de RISC OS Road Show 2006 Big Ben Club CD-Rom nummer 5 rond te sturen, samen met de papieren juni *Asterisk. Verschillende Regio Oost leden hebben hieraan een flinke inhoudelijke bijdrage geleverd.
 10. Activiteitenplanning 2007.
  1e Zaterdagmiddag 3 februari 2007,vervolg cursus ARM-assembler door Dick Tanis,
  1e Zaterdagmiddag 3 maart 2007,vervolg cursus ARM-assembler door Dick Tanis.
  3e Zaterdagochtend 17 maart 2007, Raad van Afgevaardigden vergadering in Amersfoort.
  3e zaterdagmiddag 17 maart 2007, bijeenkomst Regio Amersfoort
  1e Zaterdagmiddag 7 april 2007, Workshop IconBar (wens KG ShareFS icons).
  1e Zaterdagmiddag 5 mei 2007, Tekenen met Draw /Graphics.
  1e Zaterdagmiddag 2 juni 2007, Netwerken en voorbereiden eventuele EXPO.
  4e Zaterdag 23 juni 2007, RISC OS EXPO Nieuwegein ??? onder groot voorbehoud!
  1e Zaterdagmiddag 1 september 2007, Netwerken
  1e Zaterdagmiddag 6 oktober 2007, Mogelijkheden van editors zoals !Zap, !StrongEd.
  1e Zaterdagmiddag 3 november 2007, uitleg Grafische (bestands-)formaten
  1e Zaterdagmiddag 1 december 2007, Grafisch werken ShareFS.
  Zie ook bij de agenda van regio Oost achterin de *Asterisk.
  Het programma staat nog niet 100% vast en kan gewijzigd worden. Raadpleeg daarom altijd de laatste versie in de *Asterisk en/of op de website van de Big Ben Club, c.q. UniCorn BBS telefoon: +31-(0)26-4425506.
  * Heeft u nog ideeŽn ? geef ze dan door aan het regiobestuur, wij kunnen dan kijken wat mogelijk is en dat organiseren.
 11. Wat verder te tafel komt.
  Johan heeft doordat hij alleen nog middels VoIP via z'n ADSL-porvider kan bellen (geen KPN-lijn meer), geen toegang meer tot AcoNet via !WimpLink, omdat analoge modems problemen hebben met de vele analoog-digitaal-conversies onderweg.
 12. Rondvraag.
  1e. Er is commentaar op ontbreken van de ledenlijst in de *Asterisk van Juni 2006.
  2e. Er is commentaar op het trage updaten van de BBC Website ivm *Asterisk downloaden etc.
  3e. Johan heeft commentaar omdat hij nog steeds met zijn @aconet.org adres in de *Asterisk staat, terwijl tijdens de najaars RvA aan het Hoofd Bestuur doorgegeven is dat hij een E-mail adres bij Wanadoo/Orange bezit.
  4e. De regioleden maken bezwaar tegen openbaarmaking van oude *Asterisken aan niet leden, omdat niet leden geen recht hebben op de daarin vermelde e-mail-adressen van (regio-bestuurs-) en gewone leden. Met andere woorden, er zou slechts 1 *Asterisk van minimaal 12 maanden oud (niet zijnde het juni-nummer met de landelijke ledenlijst) aan niet leden als kennismaking beschikbaar mogen zijn, maar niet gehele jaargangen. Anders kan men tijdelijk even lid worden, alle *Asterisken downloaden, en dan weer een tijdje geen lid zijn, of gewoon 12 maanden wachten, want ze komen dan toch wel beschikbaar. Wil men behalve dat ene demo-exemplaar nog meer *Asterisken, dan wordt men maar lid, dat moet nu juist de "prikkel" zijn. Het regio-bestuur zal dit punt nogmaals bij het Hoofd Bestuur c.q. op de komende voorjaars RvA-vergadering aankaarten.
 13. Sluiting.
  De regiovoorzitter sluit de vergadering om 16:30 uur en dankt iedereen hartelijk voor zijn komst op deze dag en een ieders inzet in 2006.

  Aldus genotuleerd door Johan Kruize, afgevaardigde regio Oost (3, 5, 11 en 15).

  Rooster van aftreden; regio bestuur Big Ben Club regio Oost (3, 5, 11 en 15)
  
                   2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
  
  Voorzitter:   Coert Smit       X       X       X
  Penningmeester: Coert Smit     X       X       X
  Secretaris:   Henri Derksen        X       X       X
  Afgevaardigde:  Johan Kruize      X     X     X     X
  
  Bestuursleden om de 3 jaar, afgevaardigden om de 2 jaar, cornform statuten. De in 2006 nieuw gekozen bestuursleden treden aan in 2006 en daarna pas weer af conform het bekende (doorgetrokken) rooster van aftreden in de jaren na 2006. Zie statuten artikel 25 lid 2: Tussentijds gekozenen treden af op het tijdstip waarop hun voorganger had moeten aftreden. Met andere woorden; conform het rooster van aftreden (een andere rva ;-).


Off the record: De oliebollen smaakten, op enkele meelballen na, weer prima bij de koffie ;-).

Met een vriendelijke groet van Henri Derksen,
secretaris Big Ben Club regio Oost (3).