Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 1 februari 2007.

Regio Rijswijk

Opening en vaststelling agenda.
Aanwezig: 14 leden en 1 persoon uit een andere regio. Voorzitter opent om 20.36 uur de vergadering. De agenda wordt ongewijzigd goedgekeurd.

Mededelingen van het bestuur.
De voorzitter heet een ieder welkom op de Algemene ledenvergadering.

Ingekomen stukken.
Eerder dit jaar hebben twee leden laten weten dat ze opzeggen per 31 december 2006, t.w.: Hans Heikamp en J. Janssen. Twee afzegging via email, t.w.: Jos Ulijn en James Hanssens.

Beknopt verslag van de Algemene ledenvergadering 2005, van 2 februari 2006. Dit verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd. Zoals eerder afgesproken wordt het verslag over het jaar 2006 binnen een maand na de jaarvergadering beschikbaar.

Jaarverslag 2006 van de secretaris.
Het jaarverslag is per email aan diegene verzonden die in de ledenlijst staan en aan de secretaris van de Big Ben Club of op de Algemene ledenvergadering in te zien.

Financieel jaarverslag 2006.
Wegens opzeggen van de penningmeester per 07 september 2006, is het financieel verslag en de begroting door de secretaris opgesteld. De RiscPC met versie 3.7 is verhoogd naar 4.02 en de gereedschapskist met de nodige inhoud is aangeschaft en ter beschikking gesteld. De kascontrole is gecontroleerd tijdens de Hardware avond.

Verslag kascommissie.
Op 25 januari 2007 werd de kas gecontroleerd door de heren S. J. Voortman en P. Drost en in orde bevonden, beiden waren aanwezig tijdens de Algemene ledenvergadering.

Benoeming kascommissie.
Evenals voorgaande jaren is de kascontrole uit praktische gronden uitgevoerd op een regio avond voor de Algemene Ledenvergadering. Op deze wijze heeft de voorzitter/penningmeester de gelegenheid vrijwilligers voor de kascommissie te vragen resp. aan te wijzen. Begroting 2007.
De punten met *1 en *2 zijn in de begroting aanwezig en hadden verwijderd moeten zijn. Bij werkelijk 2006 Regio Hardware, Software moet 79.00 Euro zijn en het restant 13,99 Euro hoort bij Kosten hardware groep te staan. Voor het totaal op de begroting maakt dat geen verschil. Een voorstel door Henri Derksen om een Router met DHCP aan te schaffen en eventueel een Switch, dit heeft het voordeel dat men toch een kan trage (9600 baud) internetverbinding kan maken met een mobiletelefoon ook al zijn de kosten prijzig, circa 1.00 Euro per minuut. De kosten mogen niet hoger zijn dan 100.00 Euro. De apparatuur zal door Henri Derksen worden aangekocht. Jos Timmer zei dat met een LAN Server ook een mogelijkheid bestond om het doel te bereiken is maar wel wat duurder. Een internet verbinding vanuit het gebouw biedt geen oplossing, de start kosten zijn te hoog. Hierna wordt de begroting voor 2007 door allen goedgekeurd.

Bestuursverkiezing.
Het bestuur bestaande uit: Voorzitter Kees Grinwis, Secretaris Piet Zuiderwijk worden bij acclamatie herkozen. De verkiezing van een nieuwe penningmeester liet op zich wachten, omdat er geen kandidaten zijn die zich geroepen voelden, zodat de taak vanaf heden wordt uitgevoerd door de secretaris. Ben van den Aardweg blijft vertegenwoordiger in de RvA. Het bestuurslid wordt voor 2 jaar gekozen maar ieder jaar een vaststelling op de Algemene ledenvergadering.

Activiteiten/Cursussen/Werkgroepen.
Werkgroep Genealogie: 4 Avonden en een avond met een Extern iemand van Genealogie uit Zoetermeer dit laatste is voor herhaling vatbaar. Ben van den Aardweg wil met een Risc OS Gen. Programma uitleg geven hoe dit in te vullen in het volgende seizoen. Hardware groep: Risc OS netwerkverbinding naar Windows helpen installeren bij andere leden. Cursus: Diverse HTML avonden en Digitaal Multi Meten, al met al een geslaagd jaar.

Rapportage uit de afgelopen RvA's.
Zie de verslagen in de digitale Asterisk 2006 jaargang 24 nr. 4 en nr. 10. Ben van den Aardweg gaf een korte toelichting van de laatste RvA. Op 17 maart 2007 is de volgende vergadering RvA's te Amersfoort (Regio thuisbasis).

Deelname Risc OS Expo of Landelijkedag 2007. Aan het doorgaan en hoe wordt de volgende RvA vergadering besloten. Er wordt nog gezocht naar mensen die het samen met andere willen organiseren, zie hiervoor het laatste verslag van de RvA. Als men die zich geroepen voelt kan men bij het bestuur terecht voor verdere informatie.

Rondvraag.
Pieter Drost ruimt het computer archief op en komt met een lijst van boeken e.d. die t.z.t. op de Regio Website wordt gezet zodat men met hem in contact kan treden als men voor iets belangstelling heeft.

Sluiting.
Niets meer aan de orde zijnde en niemand meer het woord verlangende sluit Kees Grinwis om 22.16 uur de vergadering.

Den Haag, 02 februari 2007,

Piet Zuiderwijk,
Secretaris regio Rijswijk (Z-H).