Verslag voorjaarsoverleg Raad van Afgevaardigden (RvA)

op 17 maart 2007

Aanwezig:

regio-afgevaardigden:
Ben van den Aardweg (Rijswijk), Gerard Battes (w.g. Genealogie), Nico Blom (Amersfoort), Charles Deckers (regio-lid, kascie.), Henri Derksen (regio-coordinator), Hans Heerbaart (Drachten), Wim Hendriks (Heemskerk), Johan Kruize (Oost)
landelijk bestuur:
Leo Smiers, voorzitter, Paul Porcelijn, penningmeester, Jos Ulijn (secretaris/verslag)
 1. Opening.
  Leo verwelkomt het gezelschap. De uitnodiging voor dit overleg was bijzonder: nadat het landelijk bestuur eensgezind over het hoofd had gezien, op tijd de uitnodiging de deur uit te doen, zijn vertegenwoordigers van de regio's in telefonisch contact persoonlijk uitgenodigd - Nico als eerste: hij verzorgt immers de ruimte, koffie en broodjes! - en zijn alle belanghebbenden via e-mail, de kortst mogelijke wijze, ge-informeerd. Leo trotseert gelaten reacties en belooft gelaten beterschap. Er zijn geen ingekomen stukken. De agenda wordt verrijkt met het onderwerp 'beschikbaarstelling oude Asterisken'.

 2. Verslag RvA najaarsoverleg 21 oktober 2006.
  Ben vraagt, in de notulen op te nemen wie met kennisgeving verhinderd is. Charles Deckers ziet graag zijn naam goed geschreven (bij deze). De notulen worden vastgesteld.
  Naar aanleiding van de actielijst:

  Ingevoegd: Vrij geven van oude nummers Asterisk.
  Eerder is afgesproken dat de nummers ouder dan een jaar op de website van de club vrij toegankelijk zijn. Een spreker geeft uiting aan zijn zorg dat je leden zo op het idee brengt om ons blad gratis te lezen - en het lidmaatschap op te zeggen. Deze zorg wordt door niemand anders gedeeld. Wel wordt opgemerkt dat het niet kan zijn dat de ledenlijst, die va het EXPO-editie deel uitmaakt, langs deze weg vrij toegankelijk zou worden.
  De RvA stemt voltallig in met het achteraf vrij beschikbaar stellen van de Asterisk: in 2007 wordt de jaargang 2005 beschikbaar gesteld, met uitzondering van de ledenlijst uit het juni-/Expo-nummer.

 3. Financieel verslag 2006.
  Paul meldt het voorbehoud: de kascommissie komt na deze vergadering bijeen; decharge zal dus eerst in het najaarsoverleg aan de orde kunnen komen. het verslag wordt toegelicht. In het bijzonder de uitgaven van het landelijk bestuur worden toegelicht: in 2006 zijn twee club-kanjers voor een geldelijke waardering in aanmerking gebracht, en voor zijn verdiensten heeft de oud-redacteur, die moest scheiden van de club-printer, een bescheiden all-in-one vergoed gekregen. De penningmeester neemt de suggestie over, dergelijke uitgaven als verenigingskosten landelijk te verantwoorden: nu wordt - ten onrechte, blijkt maar weer - de indruk gewekt dat het landelijk bestuur het er van neemt.
  De regio-kosten in het overzicht zijn nog niet hard (info nog niet volledig). Paul licht toe de tendens dat banken hun kosten in rekening brengen. Acceptgiro's gaan afgeschaft worden - nu al krijgt Paul van betalingen nog slechts naam en gironummmer van de betaler door. Voor de jaarcontibutie betekent het dat leden kiezen: de penningmeester machtigen om de jaarlijkse contributie te innen of betalen via internet bankieren. De RvA stemt ermee in, de contributie-bijdrage bij betaling anderszins te verhogen met EUR 1, in verband met de kosten die de vereniging in rekening worden gebracht.
  De samenstelling van de Kascommissie: Charles, Johan en Hans en Max (van Loon) vormen roulerend en in tweetal de Kascommissie. Ieder is lid voor ten hoogste twee jaar achtereenvolgend, de anderen zijn reserve (in de status quo is dit werkbaar; wie overigens voor deze activiteit belangstelling heeft moet zeker Paul even bellen).

 4. Jaarverslag verenigingsactiviteiten.
  2006 was een regulier verenigingsjaar, met opnieuw altijd weer geregelde, en redelijk en trouw bezochte regio-activiteiten, echter ook zonder bijzondere verenigingsmomenten die in de historie niet onvermeld hadden mogen blijven. Er is dan ook geen uitgewerkt verslag.

 5. Samenstelling landelijk bestuur (statuten art. 25 lid 2).
  De voorzitter treedt volgens rooster af. Leo stelt zich herkiesbaar. De RvA veroordeelt hem met opvallende gretigheid tot opnieuw drie jaar voorzitterschap.

 6. Begroting 2007.
  De begroting is in het najaar al vastgesteld; er zijn geen opmerkingen over (noch aanleidingen daartoe).

 7. Expo 2007.
  Als landelijk bestuur klampen we ons vast aan het prijsgegeven voornemen, een landelijk RISC OS evenement op touw te zetten. De RISC OS HCC Gebruikersgroep is benaderd, heeft geen eigen budget, krijgt voor een dergelijk evenement geen middelen, en was ook weinig enthousiast over een mogelijke combi-financiering of co-organisatie. ACorner sypathiseeert met het voornemen maar mist het potentieel om bij te dragen. Gedrie-en hebben we bij een kopje koffie in Ikea Haarlem plannen beraamd. Zo doende is via e-mail een peiling uitgegaan naar de vaste kern van RISC OS Nederland. Reacties waren gering - en evengoed bleek een regio Rijswijk deze peiling te hebben gemist, temeer omdat het voorbereiden van een "Expo" 2007 als regio-activiteit is geagendeerd.
  Een soortgelijke peiling in de Britse gelederen is panklaar maar werd, onder invloed van de zuinige binnenlandse respons, tot dit overleg aangehouden. Inmiddels is een vraag al beantwoord: aangezien Wakefield de datum 19 mei heeft gearresteerd, rest ons slechts het alternatief: 22 september 2007 - overigens niets mis mee!
  Over de locatie-keuze ontvlamt een korte discussie; het zoekprofiel tot dusverre wordt toegelicht: de kortste reisafstand voor de meeste leden (ecologisch wel zo verstandig) en de scope binnen bereik. Zo groeide - en geldt - een ori-entatie langs de lijn Den Haag - Rotterdam - Utrecht. Wie het beter weet, mag zich met onmiddellijk ingang op de uitwerking van dit aspect uitleven.
  De RvA stemt in met voortzetten van de organisatie. Over de voorgestelde verblijfkosten van de Expo-gangers van overzee wordt gewaarschuwd, voorzieningen in het vooruitzicht te stellen die en realiseerbaar en betaalbaar zijn (B&B b.v.k. bij leden Big Ben Club, of een arrangement bij een jeugdherberg o.i.d.).
  22 september 2007 wordt DE datum.
  Suggesties: nodig de Atom club uit, vraag Pieter Drost om zijn 'Acorn history galerij' in te zetten.

 8. Activiteiten regio's, werkgroepen en anderszins.
  Een rondje.
  Amersfoort doet aan "stervensbegeleiding": we doen wat we altijd al deden: voor een 5-tal trouwe bezoekers; we gaan door zolang we er aardigheid in vinden.
  Heemskerk: rondom de Risc PC, de laptop en Linux vormen we een kluppie dat nog wel even voort kan.
  Rijswijk: we gaan door. Ons programma bindt mensen - en trekt ook volk aan. De werkgroepen bestaan uit enthousiaste gasten!
  Oost: ontzettend enthousiast en gezellig. We hebben 5-6 bezoekers.
  Drachten: we gaan door. Zeker zolang we bezoekers zelfs uit Groningen trekken.
  Almelo: Henri meldt een trouw clubje van 5-6 man rond XP en Linux.
  Amstelveen: best gezellig, en een behoorlijke opkomst. Rond de Risc PC en Linux zijn er altijd wel weer vragen - EN antwoorden!
  ACorner: vooral actief met Mac OS X hardware en Linux.

 9. Rondvraag.
  Niets.

 10. Afsluiting.
  Het voorjaarsoverleg zal in april worden gepland; het argument 'geen regio-bijeenkomsten' weegt niet op tegen de vroegtijdigheid.
  De RvA komt opnieuw bijeen 20 oktober 2007, aanvang 10:00 tot ultimo 12:30 uur.

Actielijst.

 1. Wim en Leo: nieuwsbrief
 2. Jos: implementeren beschikbaarstelling oude e-asterisken op de website

Jos Ulijn,
secretaris Big Ben Club
29 maart 2007