Verslag najaarsoverleg Raad van Afgevaardigden (RvA)

gehouden op 20 oktober 2007

Aanwezig:
Regio-afgevaardigden:
Ben van den Aardweg (Rijswijk), Johan Kruize (Oost), Nico Blom (Amersfoort),
Wim Hendriks (Heemskerk).
Bericht van verhindering: Roel Boesenkool (Amstelveen)
Leden:
Henri Derksen (regio-coördinator)
Charles Deckers (regio-lid, KasCie)
Landelijk bestuur:
Leo Smiers voorzitter, Paul Porcelijn penningmeester, Jos Ulijn secr./verslag

 1. Opening.
  Leo verwelkomt het gezelschap. Hij licht toe dat het landelijk bestuur niet haar voornemen heeft kunnen realiseren, in 2007 te voorzien in een Expo / Landelijke Dag; er kon geen geschikte ruimte worden gevonden. De vereniging bestaat in 2008 25 jaar - reden om de moed nog niet op te geven! We gaan met de agenda aan het werk, die geen wijziging behoeft.

 2. Verslag RvA voorjaarsoverleg, 17 maart 2007.
  Paul wijst er op dat het financieel verslag 2006 pas op deze vergadering kan worden goedgekeurd (komt terug bij punt 6). De actielijst meldt de nieuwsbrief. Redacteur Asterisk en Leo hebben, ook i.v.m. de Expo, er overleg over gehad. Door Paul Porcelijn is, als ruggesteun voor de fluks georganiseerde ROM, het vlugschrift gemaakt en verspreid. Dat is zeer gewaardeerd.
  We hebben het er kort gehad over wat we met zo'n nieuwsbrief willen, aanvullend op de maandelijkse Asterisk, die geleverd wordt / te verkrijgen is via de clubwebsite en BBS-en Randstad en Unicorn. Nagegaan wordt of dat bereik wel voldoet.
  De nieuwsbrief blijft wat het bedoelt te zijn: een mogelijke aanvulling waarmee leden over actualiteiten kunnen worden geïnformeerd.
  Tweede op de actielijst: beschikbaar stellen op de website van oude Asterisken, is cfm. het besluit van de RvA gerealiseerd.

 3. Verenigingsjaar 2007, activiteiten en ontwikkelingen.
  Leo toont zich zeer verheugd over het snelle initiatief van de regio Oost, te voorzien in de RISC OS Meeting (ROM). Terugzien stemt tot tevredenheid: het evenement is redelijk bezocht, en de sfeer was goed en gezellig.

 4. Rondjes activiteiten regio's en werkgroepen.
  Amersfoort: bezoek van regio-bijeenkomsten loopt langzaam terug; zolang er 5-6 mensen komen gaan we door.
  Heemskerk: vormt een vaste club, mensen nemen eigen machines mee; meestal zijn er wel een Omega en RPC. Geen nieuwe activiteiten; wel is men bezig met Linux.
  Oost: eenzelfde aantal bezoekers, er zijn RPC's en laptops met RISC OS emulatie. Regelmatig iets bijzonders, zo bv. een cursus assembler.
  Rijswijk: we bieden een programma van 40 thema-avonden, rond het bouwen van een website, PHP en MySQL, beveiliging. Mensen als Jos Timmer en Kees Grinwis nemen daartoe het initiatief, inspelend op wensen van het regio-volk. Opkomst varieert, 5 - 15 mensen, een harde kern die altijd komt. Men brengt een A9 mee, RPC's, laptops, en er is "De Timmerdoos" voor netwerken.
  Namens de niet vertegenwoordigde regio's geeft Henri een indruk.
  Drachten: vaste kern van 3-4 mensen; een A9 en Iyonix; programmeren (bv. Sudoku applicatie), activiteiten rond emulatie.
  Almelo: RISC OS heeft er plaats gemaakt voor (vooral) Linux; enkele bezoekers weten veel van hard- en software.
  Amstelveen: harde kern vaste bezoekers, houden zich bezig met hardware, applicaties en netwerk.
  Werkgroep Genealogie komt in de locatie van Rijswijk maandelijks bijeen; de kernactiviteit: zoeken, is door internet wezenlijk veranderd: niet meer in archieven duiken maar zoeken en bevragen via internet. Een maillijst genealogie van seniorenweb levert dagelijks een 80-tal berichten; men vraagt en levert elkaar info - scheelt alleen al in reiskosten! Of er een RISC OS applicatie genealogie is? Ben: lastig: de Britten hebben wat ons betreft de boot gemist op de tussenvoegsels. Als laatste: we missen op de locatie een internet aansluiting (wat leidt tot discussie over draadloos internet).
  Redacteur Asterisk meldt nog: dit jaar is juli/augustus niet verschenen; in plaats daarvan komt er wel een januari uitgave - wat ook nuttiger lijkt. Bijdragen blijven meer dan welkom! Wim moet er wel aan trekken en draagt soms ook zelf bij. Het "bereiden" van de Asterisk kost hem twee avonden. Het verkrijgen van kopij wordt een kritisch aspect...

 5. Plannen, wensen, prioriteiten 2008
  De punten 4, 5 en 6 gaan naadloos in elkaar over. Vaste toonzetting is: er is genoeg animo om in huidige club-activiteiten te blijven voorzien. We continueren onze activiteiten in 2008 - onze vereniging bestaat dan 25 jaar, reden temeer om als landelijk bestuur opnieuw ons best te doen om een EXPO opvolger / landelijke dag 2008 van de grond te krijgen - met name vanuit Engeland wordt de Expo duidelijk gemist.

 6. Begroting 2008, contributie 2008.
  Regio's hebben een eigen girorekening. Vanaf volgend jaar brengt de Postbank € 5 aan kosten in rekening. Deze kosten, jaarlijks € 140, staan niet in verhouding tot het gebruik van de rekeningen. Regio's zijn en blijven vrij, hun activiteiten in te richten. Ze behouden, binnen de geaccordeerde eigen begroting, ook het beheer en de bestedingsvrijheid. Wat wordt anders: betalingen van regio's, uiteraard in opdracht van de regio en ten laste van hun budget, zullen door de landelijke penningmeester worden gedaan via de landelijke rekening. Paul denkt dat dat goed kan; aanwezigen vertrouwen hem die klus ook toe. Unaniem wordt besloten, Paul's voorstel te volgen. Zou een regio de eigen rekening willen handhaven dan komen die € 20 wel ten laste van het eigen budget. Paul zal de regio's hierover aanschrijven zodat ook beëindiging van de rekeningen tijdig kan plaatsvinden. Paul legt vervolgens de vraag voor of we voor de beide BBS-en de huidige financiële ondersteuning moeten handhaven, gegeven de verschuiving van functies van BBS naar internet. Want voor wie wordt deze voorziening nog in stand gehouden? Voor mensen die geen toegang hebben tot internet maar wel inbellen naar hun BBS.
  De beide sysops zullen voor het voorjaarsoverleg van de RvA worden uitgenodigd om in het beraad over dit onderwerp kundig bij te dragen. De club website was ondergebracht bij Demon. Hun activiteiten zijn overgegaan naar XS4All. Paul: XS4All brengt kosten heel anders in rekening. De huidige prijs blijft nog een jaar zo maar zal naar verwachting fors stijgen. Geen idee wat de alternatieven zijn. Henri stelt voor, een lijst met eisen t.a.v. een internetprovider voor onze club (-website) op de kaderlijst te plaatsen. De suggestie wordt overgenomen, met de aanvulling dat de vraag ook in de Asterisk wordt opgenomen.

  Het overleg wordt kort onderbroken; we werpen ons op de broodjes, melk en koffie, die onze gastheer Nico als altijd heeft klaarstaan. Plichtsgetrouw keren we terug naar de vergadertafel om verder te gaan met de begroting 2008.

  Na de voorjaars RvA 2007 zijn de financiële gegevens doorgenomen met de Kas Commissie. Zaken zijn akkoord bevonden, daarmee wordt 2006 ook financieel afgesloten; de RvA verleent de penningmeester, met dank, decharge voor het beheer.
  Dan is de begroting 2008 aan de orde. Paul licht cijfers toe. De begroting borduurt voort op 2007; voor het jubileumjaar 2008 zijn geen extra reserves ingeruimd; kosten voor een Expo, club-CD, papieren Asterisk zijn al opgenomen, de begroting laat voldoende ruimte. De begroting wordt goedgekeurd. In het verlengde daarvan wordt de contributie 2008 ongewijzigd vastgesteld (blijft € 20).

 7. Rondvraag, datum e.v. voorjaars-RvA.
  Paul meldt dat de overgang van internet provider Demon naar XS4All allerminst geruisloos is verlopen. We hebben nogal wat moeten uithalen om het beheer van onze website in de lucht te houden of te herstellen.
  Ben bereidt ons met verwijzing naar zijn leeftijd erop voor dat hij zal terugtreden als afgevaardigde van de regio Rijswijk; hij wil dan toch het jubileumjaar 2008 nog wel meemaken.
  De beschikbaarstelling van een kaderlijst en regio-ledenlijst per 01/10/07 voor afgevaardigden van de regio's en een kaderlijst voor vertegenwoordigers van werkgroepen liet ruimte voor de aanmerking dat de regio-secretaris deze informatie toekomt en men ook een landelijke ledenlijst wenst.
  De eerstvolgende overleg van de Raad van Afgevaardigden wordt vastgelegd op zaterdag 19 april 2008, opnieuw van 10 tot uiterlijk 13 uur en in dezelfde locatie.

 8. Afsluiting.
  Leo tovert een document uit de paperassen tevoorschijn en leest er uit voor. Al snel wordt duidelijk dat het gaat om de ClubKanjer 2007, en dat het dit jaar onze gastheer, en ook het hart van de regio Amersfoort is aan wie het landelijk bestuur de onderscheiding Club Kanjer 2008 heeft toegekend. Leo overhandigt de oorkonde, Paul voegt er discreet de bonus aan toe. Met dit blije moment eindigt het overleg en transformeert de vergadering geruisloos in een regio-bijeenkomst.

Actielijst:

LB :bereik Asterisk. Beide sysops BBS-en uitnodigen voor voorjaarsoverleg RvA
Henri, Wim :vraag inz. alternatieven internet provider in kader-area en Asterisk
alternatieven voor huidige internet provider
Jos :distributie ledenlijst
Paul :brief regio-penningmeesters (bankkosten, voorstel virtuele regio-rekening)