Concept verslag algemene leden vergadering regio Oost,
zaterdagmiddag 5 januari 2008

Aanwezig; Regio Oost leden: Coert Smit (voorzitter/penningmeester), Henri Derksen (secretaris), Johan Kruize (afgevaardigde), Reinoud van den Heuvel en Dick Tanis.
Leden overige regio's: Kees Grinwis en Simon Voortman.
Gasten: geen.
Afwezig met kennisgeving: Charles Deckers.
Afwezig zonder kennisgeving: alle overige regio Oost leden en HB leden.

 1. Opening.
  Om 15:45 uur werd de vergadering door de voorzitter Coert Smit geopend. Het notuleren wordt evenals voorgaande jaren door Johan kruize gedaan.
 2. Vaststellen agenda.
  Er wordt niet afgeweken van de agenda.
 3. Ingekomen post ten behoeve van deze vergadering en mededelingen.
  Post ontvangen van de landelijke penningmeester in verband met het opheffen van de regionale PostBankGiro-rekening i.v.m. extreem hoge kosten daarvan.
  Post van de Helster i.v.m. reservering van de zaal.
 4. Notulen ALV 6 januari 2007, zie *Asterisk 25.01 Febr.2007. De notulen van 6 januari 2007 zijn zonder uitzondering goedgekeurd.
 5. Naar aanleiding van de notulen van 6 januari 2007.
  Alle openstaande zaken zijn afgehandeld.
  De notulist dankt de secretaris voor het vooraf uitprinten van de vergaderstukken.
 6. Financien; kascontrole, decharge, begroting 2008.
 7. Regiobestuursmutaties; verkiezingen regio bestuur en afgevaardigde.
  De voorzitter Coert Smit is aftredend, hij stelt zij zich weer opnieuw beschikbaar en hij is bij acclamatie opnieuw herkozen. Zie tevens het rooster van aftreden verderop in dit stuk.
 8. Evaluatie RISC OS Meeting 22 september 2007 te Elst.
  Wegens het niet doorgaan van de RISC OS Expo is er door de regio Oost een landelijke RISC OS Meeting georganiseerd door Heni Derksen en Charles Deckers waarbij Pieter Drost het computermuseum vertegenwoordigde met vrijwilligers. Deze dag is door de bezoekers zeer positief bevonden.
  Ook RISC OS.be uit Belgie was aanwezig met een NL-vertaling van !Ovation Pro en een een zelfbouw behuizing voor de A9home.
  Hartelijk dank aan deze mensen die in zeer korte tijd dit hebben georganiseerd.
 9. Verslag RvA vergadering 20-10-2007.
  Johan doet mondeling verslag en het is ook na te lezen in de Asterisk 25-09.
 10. Activiteitenplanning 2008.
  1e Zaterdagmiddag 2 februari 2008, Kascommissie 2007, Input BBCLub CD-Rom 6: bespreken werkplan digitaliseren oude papieren *ASTERISKen door Henri Derksen.
  1e Zaterdagmiddag 1 maart 2008, Mogelijkheden van editors zoals !Zap,!StrongEd door Dick Tanis.
  1e Zaterdagmiddag 5 april 2008, Netwerken door Henri Derksen.
  3e Zaterdagochtend 19 april 2008, Raad van Afgevaardigden vergadering in Amersfoort.
  3e zaterdagmiddag 19 april 2008, bijeenkomst Regio Amersfoort.
  1e Zaterdagmiddag 3 mei 2008, Linux voor beginners, door Dick Tanis.
  1e Zaterdagmiddag 7 juni 2008, Linux vervolg door Dick Tanis.
  1e Zaterdagmiddag 6 september 2008, Spreadsheets door Henri Derksen.
  1e Zaterdagmiddag 4 oktober 2008, FotoDesk op Iyonix door Charles Deckers??
  1e Zaterdagmiddag 1 november 2008, uitleg grafische (bestands-)formaten en/of PHP door Kees Grinwis.
  1e Zaterdagmiddag 6 december 2008, Grafisch werken of website HTML-formaat door Kees Grinwis.
  Zie ook bij de agenda van regio Oost achterin de *Asterisk.
  Het programma staat nog niet 100% vast en kan (eventueel) gewijzigd worden. Raadpleeg daarom altijd de laatste versie in de *Asterisk en/of op de website van de Big Ben Club, c.q. UniCorn BBS telefoon: +31-(0)26-4425506.
  * Heeft u nog ideeŽn ? geef ze dan door aan het regiobestuur, wij kunnen dan kijken wat mogelijk is en dat organiseren.
 11. Wat verder te tafel komt.
  Henri heeft voor de regio Oost een 10/100/1000bT/UTP/RJ45 GigaBit switch gekocht voor netwerk gebruik op de regio middagen. Deze gaat in de afsluitbare kist van regio Oost. Ook wordt het gebruik van lichnetmodems vervangen door een vaste netwerkkabel met contactdoos.
 12. Rondvraag.
  Er is commentaar op ontbreken van de ledenlijst in de *Asterisk van Juni 2007 evenals het niet rondsturen van lidmaatschapskaarten. Dit wordt meegenomen naar de voorjaars-RvA.
  Henri heeft nog een router over en stelt deze gratis in bruikleen aan de regio, hiervoor hartelijke dank. Henri, Kees en ook Coert vragen om een latere aanvangstijd. Vanaf 2 Februari is de tijd vanaf +/- 14:00 uur tot 17:00 uur. Dit om discussies te voorkomen dat er om 13:00 uur (nog) niemand was. Eerder komen mag dus wel.
 13. Sluiting.
  De regiovoorzitter sluit de vergadering om 17:00 uur en dankt iedereen hartelijk voor zijn komst op deze dag en een ieders inzet in 2007. Waarna het eten van oliebollen wordt voortgezet. Ja vergaderen, hoe kort ook, maakt hongerig en dorstig ;-)

  Aldus genotuleerd door Johan Kruize, afgevaardigde regio Oost (3, 5, 11 en 15).

  
  Rooster van aftreden; regio bestuur Big Ben Club regio Oost (3, 5, 11 en 15)
                   2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
  Voorzitter:   Coert Smit       X       X       X
  Penningmeester: Coert Smit     X       X       X
  Secretaris:   Henri Derksen        X       X       X
  Afgevaardigde:  Johan Kruize      X     X     X     X
  
  
  Bestuursleden om de 3 jaar, afgevaardigden om de 2 jaar, conform statuten. De in 2006 nieuw gekozen bestuursleden treden aan in 2006 en daarna pas weer af conform het bekende (doorgetrokken) rooster van aftreden in de jaren na 2006. Zie statuten artikel 25 lid 2:
  Tussentijds gekozenen treden af op het tijdstip waarop hun voorganger had moeten aftreden. Met andere woorden; conform het rooster van aftreden (een andere rva ;-).

Off the record: De oliebollen smaakten weer prima bij de koffie ;-).

foto 1453 foto 1454 'Van suikerklonten naar poeder' en 'De ledenvergadering'

Met een vriendelijke groet van Henri Derksen,
secretaris Big Ben Club regio Oost (3).