Uitnodiging voor het voorjaarsoverleg
van de Raad van Afgevaardigden.

Aan de afgevaardigden van de regio's, regio-co÷rdinator, leden van de werkgroepen, leden van de kascommissie.

We nodigen u allen graag uit voor de bijeenkomst van de Raad van Afgevaardigden op zaterdag 19 april 2008 om 10:00 uur. We gaan door tot uiterlijk 13:00 uur; we moeten dan plaats maken voor de regio-bijeenkomst. Reden te meer, onze tijd goed te besteden. Er wordt opnieuw gezorgd voor koffie, thee, een glas melk, broodjes en krentebollen naar believen.

U bent welkom op de locatie van de regio Gooi- en Eemland:
speeltuinvereniging "De Rivierenwijk"
Dollardstraat 119
3812 EV Amersfoort
Telefoon locatie: (033) 462 00 82

U vindt bijgevoegd de concept-notulen van het najaarsoverleg (zie ook de december editie van de Asterisk, nr. 25-09) zijn, en het financieel overzicht incl. de (vastgestelde) begroting 2008. (beide niet bijgevoegd, Red.)

Ik stel voor, de volgende punten te bespreken:

 1. opening van de vergadering, bespreken en vaststellen van de agenda
 2. notulen van het RvA overleg van 20 oktober 2007
 3. mededelingen, jaarverslag 2007, ingekomen stukken
 4. financieel verslag, rapportage Kascommissie
 5. samenstelling landelijk bestuur - de penningmeester treedt volgend rooster af.
  Hij stelt zich herkiesbaar. Als afgevaardigde kunt u - met inachtneming van wat hierover in de statuten van de vereniging (art. 25) is geregeld - een kandidaat stellen.
 6. BBS v. internet - afweging gebruik, nut voor de club, [thema ingegeven door] kosten
  Frank de Bruijn en Henri Derksen kunnen dit onderwerp nader toelichten.
 7. RISC OS eXperience 2008 - puntjes op de i
 8. rondje activiteiten regio's en werkgroepen
 9. w.v.t.t.k, rondvraag, datum e.v. najaars-RvA
 10. afsluiting

Mocht u als afgevaardigde verhinderd zijn, laat uw regio door iemand anders vertegenwoordigen (en denk er aan, de machtiging te regelen).

Aan de leden van onze vereniging:

In onze vereniging is de Raad van Afgevaardigden het platform waar knopen worden doorgehakt. Als lid kunt u aan deze vertegenwoordigers van regio's en werkgroepen uw suggesties meegeven.

Maar u bent ook zelf van harte welkom, als u wilt bijdragen aan activiteiten en plannen van onze vereniging. U doet er wel goed aan, dat tevoren even af te stemmen met uw vertegenwoordiger en het ook aan mij (mailto:rva@bigbenclub.nl) door te geven, zodat er bij de catering rekening mee kan worden gehouden.

Graag tot 19 april 2008, Amersfoort, 10:00 uur!

Het hoofdbestuur:
Leo Smiers, voorzitter
Paul Porcelijn, penningmeester
Jos Ulijn, secretaris