Uitnodiging voor het najaarsoverleg
van de Raad van Afgevaardigden

Aan de afgevaardigden van de regio's, regio-coördinator, vertegenwoordiging van de werkgroepen, leden van de kascommissie:

We nodigen u allen graag uit voor de bijeenkomst van de Raad van Afgevaardigden op zaterdag 18 oktober 2008 om 10:00 uur. We gaan door tot uiterlijk 13:00 uur; we moeten dan plaats maken voor de regio-bijeenkomst, die ons opnieuw met hun ruimte faciliteert. Reden te meer, onze tijd goed te besteden. Ook nu weer zorgt de regio i.c. Nico Blom voor koffie, thee, een glas melk, broodjes en krentebollen naar believen. U bent welkom op de locatie van de regio Gooi- en Eemland:

Speeltuinveren. "De Rivierenwijk"
Dollardstraat 119
3812 EV Amersfoort

U vindt bijgevoegd de concept-notulen van het voorjaarsoverleg (niet toegevoegd, Red.) (zie ook de juni editie van de Asterisk, nr. 26-06), het financieel overzicht en de concept-begroting 2009.

Ik stel voor, de volgende agenda te volgen:

  1. opening van de vergadering, bespreken en vaststellen van de agenda
  2. notulen van het RvA overleg van 19 april 2008
  3. mededelingen, ingekomen stukken
  4. BBS vs. internet -- zie notulen, onder 6. BBS vs. internet -- afweging gebruik,nut voor de club, [thema ingegeven door] kosten. Frank de Bruijn en Henri Derksen zijn gevraagd dit onderwerp nader toe te lichten.
  5. verenigingsjaar 2008, activiteiten regio's en werkgroepen, ontwikkelingen, terugblik op de RISC OS eXperience 2008
  6. plannen, wensen, prioriteiten 2009; voorstel l.b. RISC OS Xperience 2009
  7. financieel verslag 2008, concept-begroting 2009, contributie 2009
  8. vacature secretaris landelijk bestuur
  9. w.v.t.t.k., rondvraag, datum e.v. voorjaars-RvA
  10. afsluiting

Mocht u als afgevaardigde verhinderd zijn, laat uw regie door iemand anders vertegenwoordigen (en denk er aan, de machtiging te regelen).

Aan de leden van onze vereniging:

In onze vereniging is de Raad van Afgevaardigden het platform waar knopen worden doorgehakt. Als lid kunt u aan deze vertegenwoordigers van regio's en werkgroepen uw suggesties meegeven. Maar u bent ook zelf van harte welkom als u in de gedachtenwisseling over koers en activiteiten van onze vereniging wilt bijdragen. U doet er wel goed aan, dat tevoren even af te stemmen met uw vertegenwoordiger en het ook door te geven (mailto: rva@bigbenclub.nl), zodat er bij de catering rekening mee kan worden gehouden.

Graag tot 18 oktober 2008, Amersfoort, 10:00 uur!

Het hoofdbestuur:
Leo Smiers, voorzitter
Paul Porcelijn, penningmeester
Jos Ulijn, secretaris